PL EN
STUDIA
Wprowadzenie do kalkulacji kosztów zaniechania w pomocy społecznej — na przykładzie trudności w integracji uchodźców
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data publikacji: 26-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Timoszuk   

SGH, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; e-mail: sylwia.timoszuk@doktorant.sgh.waw.pl
 
 
Karolina Majdzińska   

SGH, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; e-mail: k.majdzinska@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;32:47-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono metodę konstruowania narzędzia do kalkulacji kosztów zaniechania. W pierwszej części pracy omówiono koncepcję kosztów zaniechania, ze wskazaniem ich różnych typów. Następnie omówiono przesłanki podejmowania badań nad tym typem kosztów w obrębie pomocy społecznej. W kolejnej części artykułu omówiono etapy konstruowania narzędzia do kalkulacji kosztów zaniechania na przykładzie problemu społecznego: Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Autorki proponują ścieżkę wykonania danego etapu, a także przedstawiają źródła wiedzy niezbędnej do jego przeprowadzenia. W tej części zaprezentowano przykłady pokazujące, jak w praktyce wygląda wykonanie danego kroku. Na koniec wskazano elementy przedstawianej koncepcji, które wymagają dopracowania oraz pogłębionych badań.
 
REFERENCJE (32)
1.
Balicki, J. (2012). Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 
2.
Bieniecki, M., Kaźmierkiewicz, P., Smoter, B. (2006). Integracja cudzoziemców w Polsce. Wybrane aspekty. Warszawa: Fundacja ISP.
 
3.
Bijl, R., Verweij, A. (red.). (2012). Measuring and monitoring immigrant integration in Europe. The Hague: The Netherlands Institute for Social Research.
 
4.
Duszczyk, M. (2012). Polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
5.
Firlit-Fesnak, G., Łotocki, Ł. (red.). (2008a). Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych. Warszawa: IPS UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
6.
Firlit-Fesnak, G., Łotocki, Ł. (red.). (2008b). Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Warszawa: IPS UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
7.
Firlit-Fesnak G. (red.). (2008). W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce. Warszawa: IPS UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,.
 
8.
Florczak, A. (2003). Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem i pragmatyzmem. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
9.
Florczak, A. (2014). Uchodźstwo. W: A. Florczak, A. Lisowska (red.) Organizacje międzynarodowe w działaniu. Wrocław: OTO Agencja Reklamowa.
 
10.
Frączkiewicz-Wronka, A. (red.). (2002). Samorządowa polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
11.
Frelak J., Klaus, W. (red.). (2011). Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce. Warszawa: Fundacja ISP.
 
12.
Frelak, J., Klaus, W., Wiśniewski, J. (red.). (2007). Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców. Warszawa: Fundacja ISP.
 
13.
Gardocka, T., Sobczak, J. (red.). (2010). Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Grzymała-Kazłowska, A., Łodziński, S. (red.). (2008). Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa: Wydawnictwa UW.
 
15.
Gutkowska, A. (red.). (2007). Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 
16.
Hryniewicka, A. (2013). Badanie skuteczności, efektywności, trwałości, trafności, użyteczności. W: A. Hryniewicka, J. Staręga-Piasek (red.) Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej. Warszawa: CRZL.
 
17.
Kalkulator Społeczny — narzędzie Kalkulatora Kosztów Zaniechania w polityce społecznej (2014), Polityka Społeczna, nr 3 (numer tematyczny).
 
18.
Klaus, W., Chrzanowska, A. (2007). Integracja i pomoc społeczna wobec uchodźców w Polsce. Wyniki badań aktowych. Seria «Analizy, Raporty, Ekspertyzy», nr 8. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 
19.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 
20.
Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515.
 
21.
Kulecka, K. (2007). Polska polityka wobec uchodźców, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Część I: Determinanty prawa i polityki. Tom I, Wrocław: WPAiE UWr, s. 155–174.
 
22.
Majdzińska, K., Timoszuk, S. (2013). Kalkulacja kosztów zaniechania jako element procesu planowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 794, seria «Ekonomiczne Problemy Usług», nr 108, Szczecin.
 
23.
Pędziwiatr, K. (2014). Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne. Studia BAS, nr 4 (40), s. 135–153.
 
24.
Polityka migracyjna Polski — stan obecny i postulowane działania (2011), Zespół do Spraw Migracji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 
25.
Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/zanie... [dostęp: 10.08.2013].
 
26.
Styrc, M., Majdzińska, K., Maciejasz, M., Gać, J. (2014). Charakterystyka Kalkulatora Społecznego. Polityka Społeczna, nr 3.
 
27.
Surdej, A., Kędzierski, M. (2013). Metoda analizy kosztów i korzyści w polityce publicznej. W: A. Surdej (red.) Ewaluacja w polityce publicznej. Warszawa: Difin.
 
28.
Szymanderski, J. (2010). Stan faktyczny i kierunki rozwoju integracji cudzoziemców w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Wolnego Słowa.
 
29.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.
 
30.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380.
 
31.
Weimer, D.L., Vining, A.R. (2009). Investing in the Disadvantaged. Assesing the Benefits and Costs of Social Policies. Washington, DC: Georgetown University Press.
 
32.
Ząbek, M., Łodziński, S. (2008). Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top