PL EN

Standardy etyczne

 
Redakcja stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej. (COPE – Committee on Publication Ethics)
Autorstwo artykułów powinno być bezwzględnie ograniczone do tych osób, które wniosły znaczny wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację badania. Plagiat, zjawiska ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, są zatem traktowane jako zachowania nieetyczne, a ich wszelkie wykryte przypadki będą skutkowały odrzuceniem artykułu oraz powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów.

Redakcja stosuje procedurę zapobiegającą tym zjawiskom polegającą na egzekwowaniu oświadczeń autorów dotyczących m.in. zjawisk ghostwriting i guest authorship. Nadsyłane teksty są sprawdzane w systemie antyplagiatowym, a także podlegają redakcyjnej ocenie pod kątem praktyk bezprawnego wykorzystania tekstów innych autorów, na przykład poprzez ich parafrazowanie bez podania źródła. W przypadku stwierdzenia, że artykuł zawierał niedozwolone zapożyczenia, zawierał materiały chronione prawem autorskim osób trzecich bez ich zezwolenia lub zezwolenie to było niedostatecznie potwierdzone, także gdy autorstwo artykułu jest kwestionowane, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia, między innymi, następujących działań: opublikowanie erraty lub sprostowania; wycofanie artykułu; powiadomienie o sprawie przełożonych autora lub autorki z instytucji wskazanej w afiliacji.

Redakcja eliminuje możliwość zaistnienia konfliktu interesów w procedurze recenzyjnej poprzez dobór kompetentnych recenzentów i uzyskiwanie od nich stosownych oświadczeń.

W przypadku złożenia do redakcji artykułów naukowych autorstwa członka lub członkini zespołu redakcyjnego stosuje się procedury mające zapewnić bezstronność oceny wartości merytorycznej tekstów (m.in. wyłączenie autorów z prac merytorycznych nad jego/jej artykułem, utajnienie danych o recenzentach, powierzenie recenzji wyłącznie recenzentom spoza jednostki zatrudniającej autorów i spoza podstawowej jednostki organizacyjnej zatrudniającej redaktora naczelnego).

Dane osobowe autorów i recenzentów podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gdy tematyka artykułu jest niezgodna z profilem czasopisma, polityką wydawniczą, wymaganiami redakcyjnymi lub w przypadku, gdy jego wartość naukowa jest zbyt mała, artykuł nie jest kierowany do recenzji.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top