PL EN
STUDIA
Ile w Polsce kosztuje bezdomność?
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekonomii I Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data publikacji: 26-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Gałecka-Burdziak   

SGH, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; adres internetowy autorki: eburdz@sgh.waw.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;32:33-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podejmuję próbę oszacowania wielkości kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów alternatywnych, w odniesieniu do kwestii społecznej bezdomności. W literaturze podkreśla się, iż dane statystyczne dotyczące bezdomności są niekompletne, brak jest szczegółowego wskazania przeznaczenia środków finansowych na pomoc osobom bezdomnym. Bezdomność nie ma charakteru masowego, odzwierciedla jednak trudną sytuację jednostki, stanowiąc negację podstawowych zasad egzystencji. Analiza dotyczy okresu jednego roku i jest przeprowadzona na podstawie danych SAC oraz sprawozdania MPiPS-03 za 2011 r. Wyniki ilościowe są w znacznym stopniu niedoszacowane, co podkreśla konieczność zachowania ostrożności w formułowaniu wniosków jakościowych. Wynika to ze skupienia uwagi na działaniach podejmowanych przez gminę, jako jednostkę głównie odpowiedzialną za rozwiązywanie problemu bezdomności, a także z braku odpowiednich danych odnoszących się do innych systemów funkcjonujących w gospodarce, np. opieki zdrowotnej. Obliczona kwota wskazuje na wysokie koszty udzielania pomocy w przypadku zaniechania działań aktywizująco-wspierających. Porównanie wyniku z szacowanym kosztem działań zapobiegawczych mogłoby dać odpowiedź na pytanie o ich rentowność w sensie ekonomicznym. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że najczęściej moment pojawienia się zagrożenia bezdomnością to najlepszy czas na udzielenie pomocy. Wskazuje to na istotne znaczenie prowadzenia polityki prewencyjnej.
 
REFERENCJE (28)
1.
Berry, M., Chamberlain, C., Dalton, T., Horn, M., Berman, G. (2003). Counting the Cost of Homelessness: A Systematic Review of Cost Effectiveness and Cost Benefit Studies of Homelessness, prepared for Commonwealth National Homelessness Strategy. Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI). Pobrano z: http://www.ahuri.edu.au [dostęp: 30.12.2012].
 
2.
Busch-Geertsema, V., Fitzpatrick, S. (2008). Effective Homelessness Prevention? Explaining Reductions in Homelessness in Germany and England. The European Journal of Homelessness, vol. 2, s. 69–95.
 
3.
Busch-Geertsema, V., Edgar, W., O’Sullivan, E., Pleace, N. (2010). Homelessness and Homeless Policies in Europe: Lessons from Research. Report prepared for the Consensus Conference, European Consensus Conference on Homelessness, Brussels, December 2010.
 
4.
CESI — Centre for Economic & Social Inclusion (2007). European Research Study into Homelessness and Employment. Pobrano z: http://www.crisis.org.uk/data/... [dostęp: 20.12.2012].
 
5.
Culhane, D. (2008). The Costs of Homelessness: A Perspective from the United States. The European Journal of Homelessness, vol. 2, s. 97–114.
 
6.
Eberle, M., Kraus, D., Pomeroy, S., Hulchanski, D. (2001). Homelessness — Causes & Effects. The Costs of Homelessness in British Columbia, vol. 3. Pobrano z: http://www.housing.gov.bc.ca/p... [dostęp: 20.12.2012].
 
7.
Edgar, B., Harrison, M., Watson, P., Busch-Geertsema, V. (2007). Measurement of Homelessness at European Union Level. European Commission, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG. Pobrano z: http://ec.europa.eu/employment... social_inclusion/docs/2007/study_homelessness_en.pdf [dostęp: 20.12.2012].
 
8.
FEANTSA — Europejska Federacja Narodowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi. Pobrano z: http://www.feantsa.org [dostęp: 21.01.2013].
 
9.
Flatau, P., Martin, R., Zaretzky, K., Haigh, Y., Brady, M., Cooper, L., Edwards, D., Goulding, D. (2006). The effectiveness and cost-effectiveness of homelessness prevention and assistance programs, Australian Housing and Urban Research Institute, Western Australian Research Centre, AHURI Positioning Paper No. 92, September.
 
10.
Flatau, P., Zaretzky, K., Brady, M., Haigh, Y., Martin, R. (2008). The cost-effectiveness of homelessness programs: a first assessment, Australian Housing and Urban Research Institute, Western Australian Research Centre, AHURI Final Report Np. 119, June.
 
11.
Fouarge, D. (2003). Costs of non-social policy: towards and economic framework of quality social policies — and the costs of not having them. Report for the Employment and Social Affairs DG. Pobrano z: http://www.ucc.ie/social_polic... [dostęp: 20.12.2012].
 
12.
Holtgrave, D., Briddell, K., Little, E., Bendixen, A., Hooper, M., Kidder, D., Wolitski, R.,.
 
13.
Harre, D., Royal, S., Aidala, A. (2007). Cost and Threshold Analysis of Housing as an HIV Prevention Intervention, AIDS Behav 11, s. 162–166.
 
14.
Hryniewicka, A. (red.). (2011). Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej. Warszawa: IRSS.
 
15.
http://www.standardypomocy.pl [dostęp: 20.12.2012].
 
16.
Jencks, Ch. (1994). The Homeless. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
17.
Kenway, P., Palmer, G. (2003). How many, how much? Single homelessness and the question of numbers and cost. London: Crisis.
 
18.
Mandes, S., Biskup, E., Zielińska, M., Lang, K. (2012). Raport końcowy diagnozy lokalnej dla partnerstwa lokalnego z terenu warszawskiej dzielnicy Wola. Zamawiający — Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”. Pobrano z: http://www.pfwb.org.pl/wp-cont... [dostęp: 20.12.2012].
 
19.
Model „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”. Standardy usług społecznych skierowanych do osób bezdomnych w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja (2012), opracowanie przygotowane w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi. Pobrano z: http://standardypomocy.pl/aktu... [dostęp: 20.12.2012].
 
20.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna (2013). Warszawa: GUS. Pobrano z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 1.07.2013].
 
21.
Novac, S., Hermer, J., Paradis, E., Kellen, A. (2006). Justice and Injustice. Homelessness, Crime, Victimization, and the Criminal Justice System. Centre for Urban and Community Studies, University of Toronto with the John Howard Society of Toronto, Research Paper 207, November.
 
22.
Palermo, F., Dera, B., Clyne, D., Ternoway, H., Lewis, B., Harrison, R., Kostiuk, R., Nehiley, B., Koeller, R. (2006). The Cost of Homelessness and the Value of Investment in Housing Support Services in Halifax Regional Municipality, Cities & Environment Unit. Pobrano z: http://www.halifax.ca [dostęp: 20.12.2012].
 
23.
Pinkney, S., Ewing, S. (1997). The economic costs and benefits of school-based early intervention. Melbourne: Centre for Youth Affairs Research and Development in association with The Queen’s Trust for Young Australians.
 
24.
Przymeński, A. (2001). Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
25.
Raport z fazy diagnozy (2011), Projekt systemowy — 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”. Pobrano z: http://www.bratalbert.org.pl/p..., http://www.monar.org/content/z... [dostęp: 20.12.2012].
 
26.
Sierpowska, I. (2009). Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, wyd. II. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
27.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.
 
28.
Wiącek, A. (2011). Bezdomność — co wynika z danych. Polityka Społeczna, nr 9, s. 21–28.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top