PL EN

Wymagania redakcyjne i techniczne dotyczące artykułu

 
 1. Artykuł składany jest za pośrednictwem panelu Editorial System.

 2. Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale 6 000 - 9 000 słów (a w przypadku recenzji książki: 2 000 - 3 000 słów), włączając w to streszczenie, przypisy i bibliografię.

 3. Składany artykuł nie może pozwalać na identyfikację autorów: nie może zawierać nazwisk autorów, ewentualnych nazw projektów badawczych i bezpośrednich wskazań innych publikacji autorów. Informacje te można zastąpić zapisem: „[anonimizacja]”. Dane o autorstwie przekazywane są odrębnie w systemie elektronicznym.

 4. Tekst powinien być pisany z interlinią 1,5; fontem Times New Roman 12; marginesy 25 mm. Tekst musi być wyrównany do prawego i lewego marginesu (wyjustowany); paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła. Tytuł całości i tytuły podrozdziałów muszą być pisane pogrubioną czcionką i wyrównane do prawego marginesu. Akapity należy zaczynać od wcięcia (odstęp standardowy, wprowadzony automatycznie, bez wykorzystywania tabulatorów). Nie należy używać automatycznych stylów.

 5. Do artykułu musi być dołączone streszczenie (od 150 do 200 słów) oraz słowa kluczowe (od 3 do 5) oraz nota biograficzna na temat autora lub autorki (do 100 słów). Streszczenie powinno zawierać: w przypadku tekstów teoretycznych – główne tezy, argumenty, wnioski; w przypadku badań empirycznych – przedmiot i cel badania, opis metody badawczej, wyniki, wnioski. Streszczenie powinno być napisane w trzeciej osobie i zawierać słowa kluczowe. Nie należy powtarzać w nim ani parafrazować tytułu artykułu. Powinno być napisane prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym.

 6. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty, w których sporządzono przypisy literaturowe zgodne ze standardem APA 7, tj. w następującej formie, np.: (Weber, 2002), (Weber, 2002, p. 238) lub […] Weber (2002) […]. W przypadku gdy praca ma dwóch autorów, między ich nazwiskami należy wstawić symbol „&”: (Verba & Nie, 1987). Gdy praca ma trzech autorów lub więcej, zapis przyjmuje następującą postać: (Jaworski et al., 2016). Odsyłając w jednym przypisie do kilku prac, należy zapis dotyczący kolejnych prac oddzielić średnikiem i uporządkować je alfabetycznie według nazwisk pierwszych autorów, np.: (Auguściak, 1987; Weber, 2002).

 7. Na końcu tekstu musi się znaleźć bibliografia ułożona w porządku alfabetycznym, zawierająca publikacje wskazane w przypisach literaturowych w formie zgodnej ze stylem APA 7.

  Przykładowe zapisy bibliografii:
  Williams, R. (2003). Television: technology and cultural form. Routledge.

  Szatur-Jaworska, B. (ed.). (2018). Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

  Porter, M. (1998). What is strategy? In S. Segal-Horn (ed.), The strategy reader. (73–99). Blackwell in association with the Open University.

  Bonen, A. & Shaw, S.M. (1996). Recreational exercise participation and aerobic fitness in men and women: analysis of data from a national survey. Journal of Sports Science, August, 13(4), 297–303. https://doi.org/XXXXXX

  Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

  Kamińska, A. (2012). Dania kieruje Unią w kryzysie. Co nas czeka? http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/517625,Dania-kieruje-Unia-w-kryzysie-Co-nas-czeka [Nie stosuje się określenia „Retrieved from” oraz nie podaje daty pobrania danych. Informacje te należy jednak zamieszczać, jeśli dane, do których odsyła link mogą się zmieniać.]

 8. Nad tabelami muszą być umieszczone: słowo „Tabela”, numer i tytuł tabeli, zaś pod nimi musi być wskazane źródło.

 9. Wykresy, schematy itp. powinny być tworzone w skali kolorów od czarnego do białego. Pod wykresami, schematami itp. muszą być podane: słowo „Wykres”/„Schemat”, kolejny numer i tytuł wykresu/schematu oraz musi być wskazane źródło.

 10. Cytaty należy zapisywać w cudzysłowie typograficznym.

 11. Dłuższe cytaty, w szczególności wypowiedzi badanych osób należy zapisywać kursywą z wcięciem.

 12. Przypisy dolne stosuje się w celu przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub merytorycznych uzupełnień. Odsyłacz do literatury w przypisie dolnym powinien mieć określoną powyżej formę.

 13. Artykuł powinien mieć wymaganą przez redakcję strukturę (patrz punkt: „sugerowana struktura artykułu”) i być poprawny pod względem językowym.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top