PL EN
CASE REPORT
Introduction to calculating costs of inaction in social assistance: The case of integration of refugees
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-05-26
 
 
Corresponding author
Sylwia Timoszuk   

SGH, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; e-mail: sylwia.timoszuk@doktorant.sgh.waw.pl
 
 
Karolina Majdzińska   

SGH, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; e-mail: k.majdzinska@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;32:47-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the method of constructing the tool for calculating the inaction costs. In the first part the authors present the definition of inaction costs and distinguish various types of them. In the following part they state the reasons for analyzing inaction costs. The next part discusses steps in constructing the tool that calculates inaction costs. The authors illustrate the process with the example of social problem: Integration of refugees. They propose the method, as well as sources of data that are necessary to perform every step (e.g. the issues where the consultation with social workers is a necessity). Finally, they discuss the areas that need more in-depth research.
 
REFERENCES (32)
1.
Balicki, J. (2012). Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 
2.
Bieniecki, M., Kaźmierkiewicz, P., Smoter, B. (2006). Integracja cudzoziemców w Polsce. Wybrane aspekty. Warszawa: Fundacja ISP.
 
3.
Bijl, R., Verweij, A. (red.). (2012). Measuring and monitoring immigrant integration in Europe. The Hague: The Netherlands Institute for Social Research.
 
4.
Duszczyk, M. (2012). Polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
5.
Firlit-Fesnak, G., Łotocki, Ł. (red.). (2008a). Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych. Warszawa: IPS UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
6.
Firlit-Fesnak, G., Łotocki, Ł. (red.). (2008b). Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Warszawa: IPS UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
7.
Firlit-Fesnak G. (red.). (2008). W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce. Warszawa: IPS UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,.
 
8.
Florczak, A. (2003). Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem i pragmatyzmem. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
9.
Florczak, A. (2014). Uchodźstwo. W: A. Florczak, A. Lisowska (red.) Organizacje międzynarodowe w działaniu. Wrocław: OTO Agencja Reklamowa.
 
10.
Frączkiewicz-Wronka, A. (red.). (2002). Samorządowa polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
11.
Frelak J., Klaus, W. (red.). (2011). Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce. Warszawa: Fundacja ISP.
 
12.
Frelak, J., Klaus, W., Wiśniewski, J. (red.). (2007). Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców. Warszawa: Fundacja ISP.
 
13.
Gardocka, T., Sobczak, J. (red.). (2010). Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Grzymała-Kazłowska, A., Łodziński, S. (red.). (2008). Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa: Wydawnictwa UW.
 
15.
Gutkowska, A. (red.). (2007). Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 
16.
Hryniewicka, A. (2013). Badanie skuteczności, efektywności, trwałości, trafności, użyteczności. W: A. Hryniewicka, J. Staręga-Piasek (red.) Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej. Warszawa: CRZL.
 
17.
Kalkulator Społeczny — narzędzie Kalkulatora Kosztów Zaniechania w polityce społecznej (2014), Polityka Społeczna, nr 3 (numer tematyczny).
 
18.
Klaus, W., Chrzanowska, A. (2007). Integracja i pomoc społeczna wobec uchodźców w Polsce. Wyniki badań aktowych. Seria «Analizy, Raporty, Ekspertyzy», nr 8. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 
19.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 
20.
Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515.
 
21.
Kulecka, K. (2007). Polska polityka wobec uchodźców, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Część I: Determinanty prawa i polityki. Tom I, Wrocław: WPAiE UWr, s. 155–174.
 
22.
Majdzińska, K., Timoszuk, S. (2013). Kalkulacja kosztów zaniechania jako element procesu planowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 794, seria «Ekonomiczne Problemy Usług», nr 108, Szczecin.
 
23.
Pędziwiatr, K. (2014). Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne. Studia BAS, nr 4 (40), s. 135–153.
 
24.
Polityka migracyjna Polski — stan obecny i postulowane działania (2011), Zespół do Spraw Migracji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 
25.
Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/zanie... [dostęp: 10.08.2013].
 
26.
Styrc, M., Majdzińska, K., Maciejasz, M., Gać, J. (2014). Charakterystyka Kalkulatora Społecznego. Polityka Społeczna, nr 3.
 
27.
Surdej, A., Kędzierski, M. (2013). Metoda analizy kosztów i korzyści w polityce publicznej. W: A. Surdej (red.) Ewaluacja w polityce publicznej. Warszawa: Difin.
 
28.
Szymanderski, J. (2010). Stan faktyczny i kierunki rozwoju integracji cudzoziemców w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Wolnego Słowa.
 
29.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.
 
30.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380.
 
31.
Weimer, D.L., Vining, A.R. (2009). Investing in the Disadvantaged. Assesing the Benefits and Costs of Social Policies. Washington, DC: Georgetown University Press.
 
32.
Ząbek, M., Łodziński, S. (2008). Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top