O czasopiśmie

 
„Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issues ” są recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom polityki społecznej, państwa opiekuńczego i problemom społecznym. Publikujemy oryginalne artykuły o charakterze empirycznym i teoretycznym, analizy porównawcze, w tym – międzykrajowe oraz studia dotyczące poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego, a także artykuły przeglądowe. Publikujemy wyłącznie artykuły w języku angielskim (na życzenie Autorów zamieszczamy na stronie internetowej tłumaczenia artykułów na polski).

Misją czasopisma jest pogłębianie rozumienia sposobów funkcjonowania i przemian polityki społecznej oraz problemów społecznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zależy nam na tym, aby drukowane na naszych łamach artykuły były zrozumiałe i interesujące dla zagranicznych czytelników, w tym szczególnie z Europy Środkowo-Wschodniej.

Czasopismo ukazuje się od 1999 roku. Powstało ono z inicjatywy pracowników naukowych Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, który pozostaje jego patronem naukowym.

Czasopismo oferuje otwarty dostęp do wszystkich publikowanych artykułów. Za publikację tekstów nie pobieramy opłat. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Scopus, ERIH PLUS, EBSCO, Index Copernicus, CEJSH, CEEOL i BazEkon. Zgodnie ze Komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismu przyznano 40 punktów.

Czasopismo ukazuje się dzięki wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

ISSN / E-ISSN: 1640-1808 / 2719-7328
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top