PL EN

Zasady publikacji w czasopiśmie

 
Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i niezłożone do druku w całości lub w części w innych czasopismach lub książkach, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Przyjmowane są oryginalne artykuły naukowe i recenzje publikacji naukowych. Nadsyłane artykuły naukowe mogą mieć charakter omówienia i analizy wyników własnych badań empirycznych, opracowania monograficznego, artykułu przeglądowego, artykułu polemicznego. Artykuł naukowy nie może mieć więcej niż trzech autorów.

Artykuły naukowe są publikowane tylko w języku angielskim. Na wniosek autorów istnieje możliwość opublikowania na stronie internetowej czasopisma tłumaczenia artykułu na język polski. Tłumaczenie dostarczają sami autorzy. Tłumaczenie ma status materiału dodatkowego, niebędącego odrębnym tekstem naukowym. Oryginalne artykuły naukowe są recenzowane w trybie double-blind review (zob. punkt „procedura recenzowania”). Artykuły przyjęte do recenzji są wysyłane do co najmniej dwóch recenzentów. Autorzy mogą wycofać wniosek o druk artykułu, jednak najpóźniej w dniu poinformowania o przyjęciu do druku.

Autorzy podpisują z wydawcą umowę o udzielenie licencji. Autorzy udzielają wydawcy, bez ograniczeń terytorialnych, nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu. Autorzy mają prawo do publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności do rozpowszechniania w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne), pod warunkiem zawarcia w utworze pełnej informacji bibliograficznej, noty copyright: © Copyright by Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issues, Warszawa 20.. oraz numeru DOI.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top