PL EN
STUDIA
Czy nauka o polityce społecznej potrzebuje krytyki feministycznej?
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;22:115-129
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia perspektywy feministycznej w nauce o polityce społecznej w kontekście teorii krytycznej. Autorka rozpoczynając od krótkiej charakterystyki założeń myśli feministycznej, rekonstruuje dorobek krytyki feministycznej z perspektywy głównego nurtu badań nad polityką społeczną. Osobne miejsce zajmuje analiza obecności – czy też raczej braku – perspektywy feministycznej w polskiej nauce o polityce społecznej. Artykuł kończy refl eksja nad potrzebą włączenia i rozwijania „wrażliwości krytycznej” w ramach naukowych analiz polityki społecznej.
 
REFERENCJE (66)
1.
Acker J. (2009), Przeobrażenia kategorii klasy, rasy i płci. Feministyczne przemyślenia, tłum. K. Gawlicz, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 07.06.2013].
 
2.
Bobako M. (2011), Konstruowanie odmienności klasowej jako urasawianie. Przypadek Polski po 1989 roku, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
3.
Bonifacio G.T. (red.) (2012), Feminism and Migration. Cross-Cultural Engagements, Dordrecht–Heidelberg–London–New York, Springer.
 
4.
Charkiewicz E. (2005), Kobiety i rynek pracy w NPR. Feministyczna krytyka neoliberalnej polityki ekonomicznej, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
5.
Charkiewicz E. (2008), Czy Matka Polka może być uboga? Krótki przegląd debat o płci, klasie i rasie, Recykling Idei, nr 11, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
6.
Charkiewicz E. (2009), „Gender” i opieka w reformie systemu ochrony zdrowia, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
7.
Charkiewicz E. (2010a), Biznes projekt Polska. Polska ale jaka, zielona czy brunatna? Feministyczna krytyka strategii rozwoju Polski do 2030 roku, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
8.
Charkiewicz E. (2010b), Kobiety i ubóstwo – widzialna ręka neoliberalnego państwa, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
9.
Charkiewicz E. (2012), Gender mainstreaming do nikąd. Analiza dokumentów i programów bezzwrotnych dotacji UE 2007–2011, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 02.06.2013].
 
10.
Charkiewicz E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2009), Feministyczny słownik pojęć z ekonomii, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 02.06.2013].
 
11.
Czerwińska A., Łapniewska Z., Piotrowska J. (red.) (2010), Kobiety na „zielonej wyspie”. Kryzys w Polsce z perspektywy gender, Fundacja Feminoteka, Warszawa, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
12.
Desperak I. (2004), Kobiety i praca. Wielkie przegrane polskiej transformacji, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
13.
Desperak I. (2010), Młodzi w Łodzi – prekariat z wyższym wykształceniem. Raport z badań 2010, współpraca J. Śmiałek, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
14.
Dillabough J. (2011), Gender Theory and Research in Education, w: H. Daniels, H. Lauder, J. Porter (red.), Knowledge, Values and Educational Policy. A Critical Perspective, London–New York, Routledge.
 
15.
Dojwa K. (2009), Kobiety w mundurze. Wybrane aspekty służby kobiet w wojsku, policji i straży granicznej, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 
16.
Dominelli L. (2002), Feminist Social Work Theory and Practice, Houndmills, Palgrave.
 
17.
Dudziak B. (2009), Wnioski z badań nad przemocą domową wobec kobiet, „Praca Socjalna”, nr 6.
 
18.
Dudzik-Garstka I., Dobrowolska M. (2012), Warunki aktywności kobiet na rynku pracy, „Praca Socjalna”, nr 2.
 
19.
Esping-Andersen G. (2009), The Incomplete Revolution. Adapting Welfare States to Women’s New Roles, Cambridge–Malden, MA, Polity Press.
 
20.
Esping-Andersen G. (2010), Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, tłum. K.W. Frieske, Warszawa, Difi n.
 
21.
Firlit-Fesnak G. (2005), Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i instrumentów działania, Warszawa, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
22.
Górnikowska-Zwolak E. (2011), Siły społeczne kobiet – pozytywna energia regionu, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 15.
 
23.
Grygiel A. (2009), Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi, „Praca Socjalna”, nr 3.
 
24.
Hesse-Biber Sh.N. (red.) (2013), Feminist Research Practice: A primer, wyd. 2, Thousand Oaks, CA, SAGE Publications.
 
25.
Humm M. (1993), Słownik teorii feminizmu, tłum. B. Umińska, J. Mikos, Warszawa, Semper.
 
26.
Kohli W.R., Burbules N.C. (2013), Feminisms and Educational Research, Plymouth, Roman & Littlefi eld Education.
 
27.
Kołaczek B. (2009), Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu, „Polityka Społeczna”, nr 5–6.
 
28.
Kołodziejczak M. (2011), Politologia wobec feminizmu a feminizm wobec politologii, „Przegląd Politologiczny”, nr 2.
 
29.
Korpi W. (2000), Faces of Inequality: Gender, Class, and Patterns of Inequalities in Different Types of Welfare States, „Social Politics”, vol. 7, nr 2.
 
30.
Korpi W., Ferrarini T., Englund S. (2013), Women’s Opportunities under Different Family Policy Constellations: Gender, Class, and Inequality Tradeoffs in Western Countries Re-examined, „Social Politics”, vol. 20, nr 1.
 
31.
Kubisa J. (2009), Pielęgniarki. Protesty pielęgniarek i położnych w kontekście reform ochrony zdrowia, Raport Think Tanku Feministycznego, nr 3, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
32.
Kurowska A. (2010), Bariery i uwarunkowania aktywności zawodowej młodych matek w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 11–12.
 
33.
Kurowska A. (2012), Wpływ wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet, „Polityka Społeczna”, nr 11–12.
 
34.
Lister R. (1990), Women, Economic Dependency and Citizenship, „Journal of Social Policy”, vol. 19, z. 4.
 
35.
Lister R. (2003), Citizenship. Feminist Perspectives, wyd. 2, Washington Square, N.Y., New York University Press.
 
36.
Lister R. (2011), Understanding theories and concepts in social policy, Bristol, The Policy Press and the Social Policy Association.
 
37.
Maciejewska M. (2012), Zmęczone ciała i bezcenne produkty. Warunki pracy kobiet w specjalnej strefie ekonomicznej przemysłu elektronicznego, Raport z badań Think Tanku Feministycznego i Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu o warunkach pracy w specjalnych strefach ekonomicznych, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
38.
Maciejewska M., Marszałek M. (2010), Obywatelstwo i płeć w neoliberalnym mieście. Warunki życia młodych kobiet w Wałbrzychu, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
39.
McPhail B.A. (2003), A Feminist Policy Analysis Framework: Through a Gendered Lens, „The Social Policy Journal”, vol. 2 (2–3).
 
40.
Michoń P. (2004), Płeć w modelach polityki społecznej, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 7.
 
41.
Nogaś J. (2011), Obraz klientki pomocy społecznej z kieleckiej enklawy biedy, „Praca Socjalna”, nr 6.
 
42.
Nowak A. (2012a), Ochrona prawna kobiet niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego, „Polityka Społeczna”, nr 3.
 
43.
Nowak A. (2012b), Wpływ pracy zawodowej matki na czas spędzony z dzieckiem, „Polityka Społeczna”, nr 4. Oblicza przemocy wobec starszych kobiet – raport z badań (2012), „Praca Socjalna”, nr 5.
 
44.
O’Connor M.K., Netting F.E. (2011), Analyzing Social Policy. Multiple Perspectives for Critically Understanding and Evaluating Policy, Hoboken, Wiley & Sons.
 
45.
Olesen V. (2009), Feministyczne badania jakościowe u progu millennium. Zarys i wyzwania, tłum. M. Bobako, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
46.
Orloff A.Sh. (2009), Gendering the Comparative Analysis of Welfare State: An Unfi - nished Agenda, „Sociological Theory”, vol. 27, nr 3.
 
47.
Orme J. (2012), Feministyczna praca socjalna, w: M. Grey, S.A. Webb (red.), Praca socjalna. Teorie i metody, tłum. B. Maliszewska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
48.
Palmary I., Burman E., Chantler K., Kiguwa P. (red.) (2010), Gender and Migration. Feminist Interventions, London–New York, Zed Books.
 
49.
Pascall G. (1997), Social Policy: A New Feminist Analysis, London–New York, Routledge.
 
50.
Skóra M. (2010), W poszukiwaniu nowej jakości: gender i queer studies wobec dyscyplin ekonomicznych, „Interalia. Pismo poświęcone studiom queer”, nr 5, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.interalia.org.pl/pl... [dostęp: 03.06.2013].
 
51.
Skóra M. (2011), recenzja książki: B.T. Dill, R.E. Zambrana (red.), Emerging Intersections. Race, Class, and Gender in Theory, Policy, and Practice, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 15.
 
52.
Sosnowska I. (2010), „Gender” w pracy z kobietą doświadczającą przemocy, „Praca Socjalna”, nr 6.
 
53.
Szarfenberg R. (2008), Krytyka i afi rmacja polityki społecznej, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofi i i Socjologii PAN.
 
54.
Szelewa D. (2012), Gender w polityce społecznej: teoria i praktyka, Friedrich-Ebert--Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce, Fundacja Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz, Warszawa, http://www.feswar.org.pl/fes20... [dostęp: 07.06.2013].
 
55.
Szelewa D. (2013), Going mainstream – feminist infl uence on comparative welfare state research, w: P. Michoń, J. Orczyk, M. Żukowski (red.), Facing the challenges. Social policy in Poland after 1990, Poznań, Poznań University of Economics Press.
 
56.
Szukalski P. (2011), Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 
57.
Szumlewicz P. (2011), Ubóstwo kobiet w Polsce po 1989 roku, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 15.
 
58.
Święćkowska T. (2007), Emigrantki na globalnym rynku taniej pracy, Raport Think Tanku Feministycznego nr 2, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 02.06.2013].
 
59.
Święćkowska T. (2010), Migracja i gender z perspektywy pracy domowej i opiekuńczej, Instytut Spraw Publicznych, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.isp.org.pl/fi les/20805115360883641001265983595.pdf [dostęp: 02.06.2013].
 
60.
Trawkowska D. (2010), Pomoc społeczna – instytucja i organizacja z twarzą kobiety, „Praca Socjalna”, nr 4.
 
61.
Urbańska S. (2009), Matka na emigracji. Perspektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich, „Studia Migracyjne – „Przegląd Polonijny”, nr 1, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [31.10.2013].
 
62.
Urbańska S. (2010), „Cała Polska liczy eurosieroty”. Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [31.10.2013].
 
63.
Własnym głosem, http://www.ekologiasztuka.pl/t... [dostęp: 03.06.2013].
 
64.
Woodward K. (2010), Feministyczna krytyka polityki społecznej, w: M. Lavalette, A. Pratt (red.), Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy, tłum. P. Jaworski, Warszawa, Difi n.
 
65.
Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2010), Odzyskać obywatelstwo. Makroekonomiczna analiza sytuacji kobiet w Polsce, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/p... [dostęp: 03.06.2013].
 
66.
Zwiech P. (2011), Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 4.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top