Procedura recenzowania

 
 1. Do procedury recenzyjnej są dopuszczane artykuły, które uzyskały wstępną pozytywną ocenę redakcyjną i spełniają podane niżej kryteria:

  a) Artykuł skierowany do prac redakcyjnych nie może zawierać niedopuszczalnych zapożyczeń, co zostało potwierdzone przez wynik procedury antyplagiatowej (kontrola tekstów z wykorzystaniem elektronicznego systemu antyplagiatowego, ocena jej wyników).

  b) Autorzy złożyli (wygenerowane elektronicznie przy składaniu artykułu):
  - oświadczenie dotyczące m.in. posiadania praw autorskich do nadesłanego tekstu, udziału osób trzecich w jego powstaniu, źródeł finansowania, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (jeśli tekst jest efektem projektu badawczego),
  - deklarację dotyczącą ghostwriting i guest authorship,
  - oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  c) Autorzy podali (przy składaniu artykułu):
  - numer ORCID,
  - afiliację (pełną nazwę instytucji) wraz z adresem korespondencyjnym,
  - adres mailowy,
  - biogram,
  - wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. W szczególności są oni zobowiązani do wskazania źródeł finansowania badań, roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie badań oraz jego ewentualnego wpływu na treść artykułu. Należy również ujawnić inne relacje (takie jak zatrudnienie, doradztwo, przygotowanie płatnej ekspertyzy) stanowiące potencjalnie źródło konfliktu interesów w odniesieniu do złożonego artykułu.

 2. Decyzja o skierowaniu lub nieskierowaniu artykułu do recenzji jest poprzedzona procedurą wewnętrznej oceny redakcyjnej, w której uczestniczą członkowie redakcji (w tym redaktor tematyczny i – o ile jest to uzasadnione – statystyczny). Artykuły są oceniane pod względem wartości merytorycznej i metodologicznej. W wyniku tej oceny artykuł może:

  a) zostać skierowany do recenzji,
  b) zostać zwrócony autorowi/autorce z zaleceniem wprowadzenia zmian,
  c) zostać zwrócony autorowi/autorce jako niezakwalifikowany do dalszych prac redakcyjnych.

 3. Pochodzenie autorów pracy, ich narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie nie wpływają na proces oceny nadesłanego artykułu.

 4. Recenzję każdej publikacji przygotowuje przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku rozbieżnych ocen artykułu, redakcja może powołać trzeciego recenzenta. Ostateczna decyzja dotycząca publikacji artykułu lub jego odrzucenia należy do redaktora naczelnego.

 5. Recenzenci danego artykułu są powoływani spośród specjalistów zatrudnionych w innej instytucji niż ta, którą w afiliacji wskazuje autor/autorka ocenianego tekstu. W przypadku autorów/autorek zagranicznych przynajmniej jeden recenzent pochodzi z innego kraju niż ten, w którym znajduje się instytucja wskazana w afiliacji przez autora/autorkę.

 6. Recenzenci pracują na specjalnym formularzu recenzyjnym, co zapewnia kompletność i porównywalność ocen. Formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.

 7. Recenzje są przygotowywane w trybie, w którym autor/autorka i recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

 8. Recenzenci składają oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów w stosunku do ocenianego artykułu. Recenzenci nie przeprowadzają oceny prac, w których występuje konflikt interesów, w szczególności wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

 9. Recenzenci są zobowiązani do powiadomienia redakcji o ewentualnych naruszeniach standardów etycznych przez autorów tekstu, w tym o każdym znacznym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną im pracą lub o podejrzeniu plagiatu.

 10. Redakcja przesyła recenzentom wersję artykułu pozbawioną danych autorów (takich jak: imię, nazwisko, adres, afiliacja instytucjonalna). Redakcja odsyła autorom recenzje pozbawione danych osobowych recenzenta (ewentualnie uzupełnione o merytoryczne uwagi redakcji) oraz informację o:

  a) przyjęciu artykułu do publikacji w nadesłanej wersji, tj. w niezmienionej postaci;
  b) przyjęciu artykułu do publikacji pod warunkiem wprowadzenia zmian wskazanych w recenzjach i w uwagach od redakcji;
  c) nieprzyjęciu artykułu do publikacji w nadesłanej wersji i zaproponowaniu autorowi/autorce gruntownych zmian w tekście artykułu;
  d) nieprzyjęciu artykułu do publikacji.

 11. Autorzy mają obowiązek wprowadzić poprawki wskazane przez recenzentów i zespół redakcyjny w wyznaczonym terminie. Nienadesłanie w wymaganym terminie poprawionego tekstu skutkuje rezygnacją redakcji z dalszych prac nad artykułem. Oprócz poprawionej wersji artykułu autorzy są zobowiązani przesłać odpowiedź na recenzje, ustosunkowując się do uwag recenzentów i redakcji. Autorzy składają poprawiony artykuł w dwóch wersjach: w wersji uwidoczniającej poprawki w artykule (z wykorzystaniem funkcjonalności „rejestruj zmiany” lub „porównanie dokumentów”) oraz w wersji bez uwidocznienia poprawek.

 12. Ostateczna decyzja o publikacji artykułu lub jego odrzuceniu jest podejmowana po otrzymaniu przez redakcję poprawionego artykułu i odpowiedzi na recenzje. Na tym etapie prac redakcja zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora/autorki z prośbą o wprowadzenie kolejnych poprawek.

 13. Lista recenzentów przygotowujących w danym roku recenzje dla „Problemów Polityki Społecznej” jest jawna i zamieszczona na stronie internetowej czasopisma oraz publikowana w każdym jego numerze.

 14. Redakcja nie udziela informacji o recenzentach oceniających konkretne artykuły.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top