PL EN
STUDIA
Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej wobec cyklu życia
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Polityce Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 27-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Grata   

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce, ul. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów; adres internetowy autora: pgrata@wp.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;28:45-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest scharakteryzowanie, prezentacja i próba oceny polityki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej wobec kolejnych faz cyklu życia. Badania oparte zostały na kwerendzie źródeł archiwalnych, drukowanych oraz specjalistycznej prasy i opracowań. W kolejnych częściach opracowania zaprezentowano działania podejmowane względem poszczególnych faz życia (dzieciństwo i młodość, dorosłość oraz starość), przedstawiono też syntetyczną ich ocenę połączoną z próbą odpowiedzi na pytanie o skuteczność podejmowanych wysiłków.
 
REFERENCJE (43)
1.
Archelaus L. (1933), Opieka nad inwalidami wojennymi i wojskowymi, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 3.
 
2.
Babicki J.Cz., Grabińska-Woytowicz W. (1939), Opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą, Warszawa, „Nasza Księgarnia”.
 
3.
Cesarski M. (2014), Aspekty społeczne polityki mieszkaniowej w II Rzeczypospolitej, w: P. Grata (red.), Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. 2, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
4.
Ciechocińska M. (1965), Próby walki z bezrobociem w Polsce międzywojennej, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
5.
Dwadzieścia lat publicznej służby zdrowia w Polsce Odrodzonej: 1918–1938 (1939), Warszawa, Ministerstwo Opieki Społecznej.
 
6.
Grata P. (2011), Polityka państwa polskiego wobec inwalidów wojennych w latach 1918–1939, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 8.
 
7.
Grata P. (2013), Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania — instytucje — działania, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
8.
Grata P. (2014), Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej, w: J. Żarnowski (red.), Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa, Instytut Historii PAN.
 
9.
Gromski M. (1932), Stacja opieki nad matką i dzieckiem. Organizacja i prowadzenie, Warszawa, Wydział Prasowy ZPOK.
 
10.
Inspekcja Pracy w 1928 roku z uwzględnieniem okresu 1918–1928 (1930), Warszawa, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.
 
11.
Jarniński F. (1933), Państwowa pomoc lekarska dla funkcjonariuszów państwowych, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych”, z. 4.
 
12.
Jarosz-Nojszewska A. (2013), Ubezpieczenia robotnicze w Polsce w latach 1918–1939, w: P. Grata (red.), Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
13.
Kacprzak M., Rudzińska E. (1933), Opieka społeczna w liczbach (zakłady opiekuńcze zamknięte dla dzieci i młodzieży), „Praca i Opieka Społeczna”, nr 1.
 
14.
Kołodziejski H. i inni (red.) (1938), Młodzież sięga po pracę, Warszawa, Instytut Spraw Społecznych.
 
15.
L.K. (1935), Podstawowe elementy aktualnej polityki opiekuńczej Ministerstwa Opieki Społecznej, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 1.
 
16.
Landau L., Pański J., Strzelecki E. (1939), Bezrobocie wśród chłopów, Warszawa, Instytut Gospodarstwa Społecznego.
 
17.
Landau Z. (1991), Podstawowe kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych, w: Cz. Jackowiak i inni (red.), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Wrocław–Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
18.
Leśniewska M. (1929), Wykonywanie przepisów o ochronie kobiet i młodocianych, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 1.
 
19.
Lgocki J. (1937), Podstawy prawne i organizacyjne ubezpieczeń społecznych w Polsce, Warszawa, na prawach rękopisu.
 
20.
Mały Rocznik Statystyczny (1939), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
21.
Mamrotowa W. (1939), Podwyższenie rent inwalidzkich dla robotników „przemysłowych” w b. dzielnicy pruskiej, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 3.
 
22.
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w 1924 i pierwszej połowie 1925 roku (1925), „Praca i Opieka Społeczna”.
 
23.
Nakoniecznikow-Klukowski B. (1938), Przegląd najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu polityki opiekuńczej, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 1.
 
24.
Piątkowski M. (1983), Świadczenia emerytalno-rentowe ubezpieczeń społecznych w okresie międzywojennym, „Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce”, z. 1, Warszawa.
 
25.
Piątkowski M. (1991), Ubezpieczenia emerytalne, w: Cz. Jackowiak i inni (red.), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Wrocław–Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
26.
Polityka społeczna państwa polskiego 1918–1935 (1935), Warszawa, Ministerstwo Opieki Społecznej.
 
27.
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej (1930), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
28.
Rocznik Ubezpieczeń Społecznych w Polsce (1931), Warszawa, Izba Ubezpieczeń Społecznych.
 
29.
Rudzińska E. (1938), Zakłady opieki całkowitej dla dzieci i młodzieży w 1936/37 roku, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 2.
 
30.
Rudzińska R. (1928), Dzieci pracują, Warszawa, Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem.
 
31.
Rudziński S. (1939), Pomoc lecznicza dla pobierających renty z ubezpieczenia emerytalnego, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych”, z. 4.
 
32.
Rysz-Kowalczyk B. (2009), Zmiany w cyklu życia człowieka. Stare i nowe zagrożenia społeczne — odpowiedź polityki społecznej, w: M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 
33.
Sobociński J. (1934), Rewizja orzeczeń lekarskich inwalidzkich komisji odwoławczych na zasadzie art. 7 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 2.
 
34.
Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za okres od 1 kwietnia 1937 r. do 31 marca 1938 r. (1938a), Warszawa, Fundusz Pracy.
 
35.
Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Opieki Społecznej w 1937/38 r. (1938b), „Praca i Opieka Społeczna”, nr 4.
 
36.
Sprawozdanie z działalności Departamentu Służby Zdrowia za rok 1938/39 (1939), Archiwum Akt Nowych: Ministerstwo Opieki Społecznej 1918–1939, sygn. 12.
 
37.
Szenajch W. (1918), Zadania Wydziału Opieki Państwowej nad Dzieckiem i Matką, „Biuletyn Dyrekcji Służby Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy”, nr 4.
 
38.
Ubezpieczenia społeczne w Polsce w latach 1934–1938 (1940), Warszawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
39.
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. — Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267.
 
40.
Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej, Dz. U. z 1923 r. Nr 92, poz. 726.
 
41.
Ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet, Dz. U. z 1924 r. Nr 65, poz. 636.
 
42.
Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dz. U. z 1932 r. Nr 38, poz. 389.
 
43.
Zawadowska I. (1938), Badania lekarskie młodocianych, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 1.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top