PL EN
CASE REPORT
Social policy of The Second Polish Republic in relation to the life cycle
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Polityce Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Corresponding author
Paweł Grata   

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce, ul. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów; adres internetowy autora: pgrata@wp.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;28:45-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is the identification, presentation and evaluation of the social policy of The Second Polish Republic to the subsequent phases of the life cycle. Presented research is based on the query of archival sources, specialized press and publications. This paper presents the actions taken in Poland with respect to the subsequent phases of life (childhood and youth, adulthood and old age). The article also presents a synthetic evaluation of these actions and the answer to the question about the effectiveness of efforts in the social policy of the Second Polish Republic in relation to the life cycle.
 
REFERENCES (43)
1.
Archelaus L. (1933), Opieka nad inwalidami wojennymi i wojskowymi, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 3.
 
2.
Babicki J.Cz., Grabińska-Woytowicz W. (1939), Opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą, Warszawa, „Nasza Księgarnia”.
 
3.
Cesarski M. (2014), Aspekty społeczne polityki mieszkaniowej w II Rzeczypospolitej, w: P. Grata (red.), Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. 2, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
4.
Ciechocińska M. (1965), Próby walki z bezrobociem w Polsce międzywojennej, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
5.
Dwadzieścia lat publicznej służby zdrowia w Polsce Odrodzonej: 1918–1938 (1939), Warszawa, Ministerstwo Opieki Społecznej.
 
6.
Grata P. (2011), Polityka państwa polskiego wobec inwalidów wojennych w latach 1918–1939, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 8.
 
7.
Grata P. (2013), Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania — instytucje — działania, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
8.
Grata P. (2014), Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej, w: J. Żarnowski (red.), Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa, Instytut Historii PAN.
 
9.
Gromski M. (1932), Stacja opieki nad matką i dzieckiem. Organizacja i prowadzenie, Warszawa, Wydział Prasowy ZPOK.
 
10.
Inspekcja Pracy w 1928 roku z uwzględnieniem okresu 1918–1928 (1930), Warszawa, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.
 
11.
Jarniński F. (1933), Państwowa pomoc lekarska dla funkcjonariuszów państwowych, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych”, z. 4.
 
12.
Jarosz-Nojszewska A. (2013), Ubezpieczenia robotnicze w Polsce w latach 1918–1939, w: P. Grata (red.), Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
13.
Kacprzak M., Rudzińska E. (1933), Opieka społeczna w liczbach (zakłady opiekuńcze zamknięte dla dzieci i młodzieży), „Praca i Opieka Społeczna”, nr 1.
 
14.
Kołodziejski H. i inni (red.) (1938), Młodzież sięga po pracę, Warszawa, Instytut Spraw Społecznych.
 
15.
L.K. (1935), Podstawowe elementy aktualnej polityki opiekuńczej Ministerstwa Opieki Społecznej, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 1.
 
16.
Landau L., Pański J., Strzelecki E. (1939), Bezrobocie wśród chłopów, Warszawa, Instytut Gospodarstwa Społecznego.
 
17.
Landau Z. (1991), Podstawowe kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych, w: Cz. Jackowiak i inni (red.), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Wrocław–Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
18.
Leśniewska M. (1929), Wykonywanie przepisów o ochronie kobiet i młodocianych, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 1.
 
19.
Lgocki J. (1937), Podstawy prawne i organizacyjne ubezpieczeń społecznych w Polsce, Warszawa, na prawach rękopisu.
 
20.
Mały Rocznik Statystyczny (1939), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
21.
Mamrotowa W. (1939), Podwyższenie rent inwalidzkich dla robotników „przemysłowych” w b. dzielnicy pruskiej, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 3.
 
22.
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w 1924 i pierwszej połowie 1925 roku (1925), „Praca i Opieka Społeczna”.
 
23.
Nakoniecznikow-Klukowski B. (1938), Przegląd najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu polityki opiekuńczej, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 1.
 
24.
Piątkowski M. (1983), Świadczenia emerytalno-rentowe ubezpieczeń społecznych w okresie międzywojennym, „Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce”, z. 1, Warszawa.
 
25.
Piątkowski M. (1991), Ubezpieczenia emerytalne, w: Cz. Jackowiak i inni (red.), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Wrocław–Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
26.
Polityka społeczna państwa polskiego 1918–1935 (1935), Warszawa, Ministerstwo Opieki Społecznej.
 
27.
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej (1930), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
28.
Rocznik Ubezpieczeń Społecznych w Polsce (1931), Warszawa, Izba Ubezpieczeń Społecznych.
 
29.
Rudzińska E. (1938), Zakłady opieki całkowitej dla dzieci i młodzieży w 1936/37 roku, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 2.
 
30.
Rudzińska R. (1928), Dzieci pracują, Warszawa, Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem.
 
31.
Rudziński S. (1939), Pomoc lecznicza dla pobierających renty z ubezpieczenia emerytalnego, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych”, z. 4.
 
32.
Rysz-Kowalczyk B. (2009), Zmiany w cyklu życia człowieka. Stare i nowe zagrożenia społeczne — odpowiedź polityki społecznej, w: M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 
33.
Sobociński J. (1934), Rewizja orzeczeń lekarskich inwalidzkich komisji odwoławczych na zasadzie art. 7 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 2.
 
34.
Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za okres od 1 kwietnia 1937 r. do 31 marca 1938 r. (1938a), Warszawa, Fundusz Pracy.
 
35.
Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Opieki Społecznej w 1937/38 r. (1938b), „Praca i Opieka Społeczna”, nr 4.
 
36.
Sprawozdanie z działalności Departamentu Służby Zdrowia za rok 1938/39 (1939), Archiwum Akt Nowych: Ministerstwo Opieki Społecznej 1918–1939, sygn. 12.
 
37.
Szenajch W. (1918), Zadania Wydziału Opieki Państwowej nad Dzieckiem i Matką, „Biuletyn Dyrekcji Służby Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy”, nr 4.
 
38.
Ubezpieczenia społeczne w Polsce w latach 1934–1938 (1940), Warszawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
39.
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. — Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267.
 
40.
Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej, Dz. U. z 1923 r. Nr 92, poz. 726.
 
41.
Ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet, Dz. U. z 1924 r. Nr 65, poz. 636.
 
42.
Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dz. U. z 1932 r. Nr 38, poz. 389.
 
43.
Zawadowska I. (1938), Badania lekarskie młodocianych, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 1.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top