PL EN
STUDIA
Związki nauk prawnych i polityki społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;22:83-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Z punktu widzenia dogmatycznych nauk prawnych badania naukowe polityki społecznej są głównie źródłem informacji o kontekście stosowania obowiązujących norm prawnych, źródłem danych wykorzystywanych w różnych metodach wykładni przepisów oraz kierunków i koncepcji postulowanych zmian. Dlatego okresowo ponawiana jest dyskusja o zakresie i klasyfi kacji poszczególnych nauk prawnych funkcjonujących w sferze polityki społecznej, z uwzględnieniem stosowanych przez nie metod. Przy takim ujęciu szczególnie przydatna, choć nieprzyjęta powszechnie, jest koncepcja prawa socjalnego. Prawo jest traktowane jako jedno z głównych narzędzi oddziaływania społecznego, ale zakreśla też ono granice dopuszczalnych działań. Z tego powodu konieczna jest stała kontrola jego jakości i badanie realizacji funkcji przypisywanych poszczególnym normom. W tym zakresie nauki prawne korzystają z wyników badań polityki społecznej, ale nie ingerują w stosowane przez nie metody. Związki metodologiczne są więc silne i obydwie dziedziny nauki są sobie wzajemnie potrzebne. Mimo to nasilające się rozbieżności i dalsza specjalizacja wydają się nieuniknione. Pożądana jest zatem pewna koordynacja badań oraz wzajemne śledzenie ich najważniejszych wątków.
 
REFERENCJE (23)
1.
Antonów K. (2011), Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych: pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Auleytner J. (2005), Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
3.
Bley H., Kreikebohm R., Marschner A. (2007), Sozialrecht, Neuwied, Luchterhand.
 
4.
Chauvin T. (2003), Umowy prawotwórcze jako umowy prawa publicznego, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, nr 2.
 
5.
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P. (2012), Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
6.
Czarnota A. (2012), Prawo a współczesne odmiany solidaryzmu społecznego, w: A. Łabno (red.), Idea solidaryzmu we współczesnej fi lozofi i prawa i polityki, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
 
7.
Durkheim É. (1999) [1902], O podziale pracy społecznej, tłum. K. Wakar, red. nauk. E. Tarkowska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Florek L. (2011), Prawo pracy, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
9.
Hendrickx F. (2012), Foundations and Functions of Contemporary Labour Law, „European Labour Law Journal”, nr 2.
 
10.
Jończyk J. (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków, „Zakamycze”.
 
11.
Morawski L. (2010), Zasady wykładni prawa, Toruń, Dom Organizatora.
 
12.
Mrozowski K. (2012), nota biografi czna w: W. Szubert, Problemy pracy w koncepcjach programowych Delegatury Rządu na Kraj (1941–1945), red. nauk. M. Seweryński, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
13.
Muszalski W. (2007), Prawo socjalne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Sanetra W. (2003), Bezrobocie jako zagadnienie prawa pracy, w: L. Florek (red. nauk.), Prawo pracy a bezrobocie, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC.
 
15.
Ssenyonjo M. (2009), Economic, social and cultural rights in international law, Oxford– Portland, OR, Hart Publishing.
 
16.
Stelmach J., Brożek B. (2006), Metody prawnicze: logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków, Wolters Kluwer Polska.
 
17.
Szarfenberg R. (2011), Polityka społeczna i usługi społeczne, w: M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
18.
Szubert W. (1973), Studia z polityki społecznej, Warszawa, PWE.
 
19.
Szumlicz T. (red. nauk.) (2005), Społeczne aspekty ubezpieczenia Warszawa, Szkoła Główna Handlowa. Ofi cyna Wydawnicza.
 
20.
Tyc A., Wysocka P. (2012), Drugie Seminarium Szubertowskie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 5.
 
21.
Unger R.M. (1976), Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory, New York, Free Press.
 
22.
Ziembiński Z. (1972), Metodologia nauk prawnych. Przewodnik dla studentów studium dla pracujących, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 
23.
Ziembiński Z. (1974), Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa, PWN.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top