PL EN
STUDIA
Perspektywa sieci społecznych w badaniach lokalnej polityki społecznej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;22:99-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba scharakteryzowania teoretycznego znaczenia perspektywy sieci społecznych w badaniach nad lokalną polityką społeczną. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie: jeśli badaczka lub badacz stosuje to podejście, jak rozumie politykę społeczną? Jakie aspekty lokalnej polityki społecznej pomaga ta perspektywa zrozumieć? Analiza „sieciowych” badań nad lokalną polityką społeczną, przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce, przywodzi autorkę do wniosku, że w nurcie tym istnieją trzy odmienne sposoby konceptualizowania związków między lokalną polityką (w znaczeniu politics) a programami polityki społecznej (policy). Są to, po pierwsze: Putnamowski nurt wyjaśnień, w którym gęste sieci powiązań obywatelskich skutkują sprawnością lokalnych instytucji, po drugie: nurt governance, w którym sprawność instytucji uzasadniana jest współpracą podmiotów posiadających zróżnicowane zasoby, oraz, po trzecie: nurt „koalicji rzeczniczych”, pozwalający na wyjaśnianie także treści lokalnej polityki społecznej.
 
REFERENCJE (31)
1.
Adam S., Kriesi H. (2007), The Network Approach, w: P.A. Sabatier (red.), Theories of the Policy Process, Boulder, CO, Westview Press.
 
2.
Atkinson M.M., Coleman W.D. (2009), Sieci polityczne, wspólnoty polityczne oraz problemy związane z rządzeniem, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4 (10).
 
3.
Bartkowski J., Mossakowska M., Wiatr J.J. (2003), Władza lokalna w województwie zachodniopomorskim w świetle badań socjologicznych, Koszalin, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna.
 
4.
Beyme K. von (2005), Współczesne teorie polityczne, tłum. J. Łoziński, Warszawa, Scholar.
 
5.
Borgatti S.P., Halgin D.S. (2011), On Network Theory, „Organization Science”, nr 22 (wydanie online).
 
6.
Burt R.S. (1992), Structural Holes: The Social Structure of Competition, Cambridge, MA, Harvard Univ. Press.
 
7.
Castells M. (2011), Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody i in., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Diani M. (2008), Analiza sieciowa, w: K. Gorlach, P.H. Mooney (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa, Scholar.
 
9.
Dumała H. (2012), Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 
10.
Furmankiewicz M., Stefańska J. (2010), Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych „lokalnych grupach działania” w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, t. 39, nr 1.
 
11.
Gadowska K. (2002), Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce, Kraków, Wydawnictwo UJ.
 
12.
Granovetter M.S. (1973), The Strength of Weak Ties, „American Journal of Sociology”, vol. 78, nr 6.
 
13.
Hoffman-Lange U. (2010), Metody badania elit, w: R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t. 2, tłum. A. Brzóska i in., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Howlett M. (2002), Do Networks Matter? Linking Policy Network Structure to Policy Outcomes: Evidence From Four Canadian Policy Sectors 1990–2000, „Canadian Journal of Political Science”, vol. 35, nr 2.
 
15.
Kiersztyn A. (2004), Kapitał społeczny a sukces programów reintegracji – podstawy teoretyczne, w: Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, K.W. Frieske (red.), Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
16.
Krzeczkowski K. (1930), Problemat polityki społecznej, „Ekonomista”, nr 3.
 
17.
Łukowski W. (2006), Wiązki transakcyjne w lokalnej przestrzeni społecznej (inspiracje teoretyczne i implikacje empiryczne transakcyjnej koncepcji przestrzeni społecznej), w: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Wydawnictwo SWPS Academica.
 
18.
Osa M. (2008), Sieci opozycji w PRL, w: K. Gorlach, P.H. Mooney (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
19.
Osa M., Gorlach K., Podedworna H. (2006), Integracja z Unią Europejską a polityka rolna Polski w perspektywie analizy sieciowej, w: K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 
20.
Sabatier P.A., Weible Ch.M. (2007), The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifi cations, w: P.A. Sabatier (red.), Theories of the Policy Process, Boulder, CO, Westview Press.
 
21.
Sadowski I. (2011), Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej: rola kapitału społecznego w działaniu instytucji przedstawicielskich, Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
22.
Salancik G.R. (1995), Wanted: a Good Network Theory of Organization, „Administrative Science Quarterly”, vol. 40, nr 2.
 
23.
Sozański T. (2002), Sieć społeczna, w: Encyklopedia socjologii, t. 4, Warszawa, Ofi - cyna Naukowa.
 
24.
Swianiewicz P. (2008), Realizacja polityki regionalnej a kapitał społeczny, w: P. Swianiewicz, J. Herbst i in. (red.), Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
25.
Thatcher M. (1998), The Development of Policy Network Analyses: From Modest Origins to Overarching Frameworks, „Journal of Theoretical Politics”, vol. 4, nr 10.
 
26.
Theiss M. (2007), Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
27.
Theiss M. (2011), Dialog obywatelski z perspektywy koncepcji sieci społecznych, w: B. Lewenstein, M. Dudkiewicz (red.), Lokalny dialog obywatelski. Refl eksje i doświadczenia, Warszawa, , Wydawnictwa UW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 
28.
Torfi ng J. (2010), Teoria rządzenia sieciowego: w stronę drugiej generacji, „Zarządzanie Publiczne”, t. 13, nr 3.
 
29.
Wright Mills C. (1961), Elita władzy, Warszawa, Książka i Wiedza.
 
30.
Wasilewski J. (2006), Wprowadzenie. Elita polityczna średniego szczebla – problematyka badania, w: J. Wasilewski (red.), Powiatowa elita polityczna, Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
31.
Wichłacz M. (2012), Sieć a rozumienie przestrzeni polityki, w: A. Czajowski, L. Sobkowiak (red.), Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wrocław, Atla 2 – Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top