PL EN
STUDIA
Rządzenie aktywizacją – ujęcie metodologiczne
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;22:131-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podstawowym celem artykułu jest określenie użyteczności koncepcji rządzenia (governance) dla analizy programów aktywnej polityki społecznej (APS). W opracowaniu wykazano, że governance jest szeroka perspektywą badawczą, która pozwala na wielowymiarowe badania empiryczne. Rządzenie jest właściwą kategoria do analizowania funkcjonowania podmiotów polityki społecznej odpowiedzialnych za programy aktywnej polityki społecznej. Podstawową zaletą governance jest aktualność tego podejścia, którą dobrze oddaje hasło „rządzenia bez rządu” w ramach powiązań sieciowych i z wykorzystaniem szerokie spektrum instrumentów współczesnego zarządzania.
 
REFERENCJE (25)
1.
Berkel R. van i in. (red.) (2011), The Governance of Active Welfare States in Europe, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
 
2.
Bonvin J.-M. (2008), Activation Policies, New Modes of Governance and the Issue of Responsibility, „Social Policy and Society”, vol. 7, nr 3.
 
3.
Brodkin E.Z. (2007), Bureaucracy Redux: Management Reformism and the Welfare State, „Journal of Administration Research and Theory”, vol. 1, nr 17.
 
4.
Daly M. (2003), Governance and Social Policy, „Journal of Social Policy”, vol. 32, nr 1.
 
5.
Eichhorst W., Konle-Seidl R. (2008), Contingent Convergence: A Comparative Analysis of Activation Policies, „IZA Discussion Paper” nr 3905, Bonn, Institut zur Zukunft der Arbeit.
 
6.
Grewiński M. (2006), Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism, „Polityka Społeczna”, nr 5–6.
 
7.
Hill M., Hupe P. (2002), Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice, London, Sage Publications.
 
8.
Hughes O.E. (2003), Public Management and Administration: An Introduction, wyd. 3, New York, Palgrave.
 
9.
Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1.
 
10.
Karwacki A., Rymsza M. (2011), Meandry upowszechnienia koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce, w: M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
11.
Kazepov Y., Genova A. (2006), From government fragmentation to local governance: welfare reforms and lost opportunities in Italy, w: P. Henman, M. Fenger (red.), Administering Welfare Reform. International Transformation in Welfare Governance, Bristol, UK, Policy Press.
 
12.
Krzyszkowski J. (2011), Organizacja pomocy społecznej a nowe koncepcje zarządzania, w: M. Grewiński, J. Krzyszkowski (red.), Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Warszawa, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 
13.
Lindsay C., McQuaid R.W. (2009), New Governance and the Case of Activation Policies: Comparing Experiences in Denmark and the Netherlands, „Social Policy & Administration”, vol. 43, nr 5.
 
14.
Mering T. (2013), Raport z badania: Implementacja polityk aktywizacyjnych w powiatach województwa mazowieckiego, Warszawa (http://obserwatorium.mazowsze....).
 
15.
Moreira A., Lodemel I. (2012), Zarządzanie aktywizacją: Polska na tle Europy, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
16.
Plawgo B. (2009), Modele zarządzania publicznego, w: B. Kudrycka, G. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 
17.
Płoskonka J. (2011), Zarządzanie przez rezultaty jako metoda wykonywania zadań w administracji publicznej, w: J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Rhodes R.A.W. (1996), The New Governance: Governing without Government, „Political Studies”, nr 44.
 
19.
Roberts P. (2003), Partnership, Programmes and the Promotion of Regional Development: An Evaluation of the Operation of the Structural Funds Regional Programmes, „Progress in Planning”, nr 59.
 
20.
Ruth T., Matusitz J. (2011), Governance Tools Addressing the Welfare Issue in the United States, „Journal of Policy Practice”, nr 10.
 
21.
Sandfort J. (1999), Exploring the Effect of Welfare Reform Implementation on the Attainment of Policy Goals: An Examination of Michigan’s Counties, „Income Security Policy Series Paper”, nr 20.
 
22.
Supernat J. (2003), Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, „Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku”, nr 2.
 
23.
Sztandar-Sztanderska K. (2009), Activation of the Unemployed in Poland: from Policy Design to Policy Implementation, w: „International Journal of Sociology and Social Policy”, vol. 29, nr 11/12.
 
24.
Tricker R.I. (1984), International Corporate Governance, New York, Englewood Cliffs.
 
25.
Zawicki M. (2011), Nowe zarządzanie publiczne, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top