PL EN
CASE REPORT
Interrelations between law sciences and social policy
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;22:83-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
From the point of view of dogmatic law studies, scientifi c research in the fi eld of social policy is mainly the source of knowledge on the context of applying the norms of law in force, it is the source of data used in various methods of legal interpretation, as well as trends and ideas of the desired amendments. That is why the discussion regarding the scope and classifi cation of particular law science disciplines in the fi eld of social policy is periodically renewed. It takes into consideration the methods applied by these two disciplines. In this regard the concept of “social law” is particularly useful, though not generally accepted. Law is treated as one of the main instruments of infl uencing social behavior, but at the same time it is the law that sets the limits of permissible action. Thus a permanent supervision of the quality of law and the research regarding the accomplishment of functions assigned to particular legal norms is necessary. In this domain law studies benefi t from the results of social policy research, but they do not interfere in the methods applied by social policy researchers. Consequently, methodological links are strong and both scientifi c areas are interdependent. Nevertheless, growing differences and specialization seem inevitable, yet we need certain coordination of research and mutual following its results.
 
REFERENCES (23)
1.
Antonów K. (2011), Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych: pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Auleytner J. (2005), Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
3.
Bley H., Kreikebohm R., Marschner A. (2007), Sozialrecht, Neuwied, Luchterhand.
 
4.
Chauvin T. (2003), Umowy prawotwórcze jako umowy prawa publicznego, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, nr 2.
 
5.
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P. (2012), Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
6.
Czarnota A. (2012), Prawo a współczesne odmiany solidaryzmu społecznego, w: A. Łabno (red.), Idea solidaryzmu we współczesnej fi lozofi i prawa i polityki, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
 
7.
Durkheim É. (1999) [1902], O podziale pracy społecznej, tłum. K. Wakar, red. nauk. E. Tarkowska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Florek L. (2011), Prawo pracy, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
9.
Hendrickx F. (2012), Foundations and Functions of Contemporary Labour Law, „European Labour Law Journal”, nr 2.
 
10.
Jończyk J. (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków, „Zakamycze”.
 
11.
Morawski L. (2010), Zasady wykładni prawa, Toruń, Dom Organizatora.
 
12.
Mrozowski K. (2012), nota biografi czna w: W. Szubert, Problemy pracy w koncepcjach programowych Delegatury Rządu na Kraj (1941–1945), red. nauk. M. Seweryński, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
13.
Muszalski W. (2007), Prawo socjalne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Sanetra W. (2003), Bezrobocie jako zagadnienie prawa pracy, w: L. Florek (red. nauk.), Prawo pracy a bezrobocie, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC.
 
15.
Ssenyonjo M. (2009), Economic, social and cultural rights in international law, Oxford– Portland, OR, Hart Publishing.
 
16.
Stelmach J., Brożek B. (2006), Metody prawnicze: logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków, Wolters Kluwer Polska.
 
17.
Szarfenberg R. (2011), Polityka społeczna i usługi społeczne, w: M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
18.
Szubert W. (1973), Studia z polityki społecznej, Warszawa, PWE.
 
19.
Szumlicz T. (red. nauk.) (2005), Społeczne aspekty ubezpieczenia Warszawa, Szkoła Główna Handlowa. Ofi cyna Wydawnicza.
 
20.
Tyc A., Wysocka P. (2012), Drugie Seminarium Szubertowskie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 5.
 
21.
Unger R.M. (1976), Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory, New York, Free Press.
 
22.
Ziembiński Z. (1972), Metodologia nauk prawnych. Przewodnik dla studentów studium dla pracujących, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 
23.
Ziembiński Z. (1974), Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa, PWN.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top