STUDIA
Partnerstwo lokalne jako realizacja zasady pomocniczości i decentralizacji w polityce społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Przywojska   

Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ, ul. Rewolucji 1905 r.nr 39, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorów: jprzywojska@tlen.pl
 
 
Jerzy Krzyszkowski   

Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ, ul. Rewolucji 1905 r.nr 39, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorów: jkrzysz@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:71-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prezentowany artykuł stanowi próbę analizy realizacji zasady pomocniczości i decentralizacji w formie partnerstwa lokalnego w obszarze polityki społecznej. Artykuł ma charakter przeglądowy, zawiera analizę literatury przedmiotu, dokumentów prawnych, raportów badawczych itp. Zaprezentowano w nim kolejno: genezę i ewolucję zasady pomocniczości i decentralizacji polityki społecznej, ewolucję koncepcji zarządzania publicznego, partnerstwo i współzarządzanie jako nowy kierunek działań w lokalnej polityce społecznej. Artykuł przedstawia również wnioski z analizy treści strategii krajowych określających metody realizacji polityk publicznych w Polsce. W warstwie empirycznej wykorzystano także wyniki badań realizowanych w ramach projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”. W badanym obszarze aktywizacji osób w wieku 50+ instytucje i organizacje lokalne rzadko realizują wspólne projekty (poza ustawowo regulowaną współpracą w realizacji zadań publicznych). Współpraca ma przede wszystkim charakter nieformalny, doraźny. Polega na wymianie informacji, rzadko wiąże się z formalnym określeniem zasad i form współdziałania czy powołaniem odrębnego konsorcjum na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć. Kluczowym wnioskiem wynikającym z naszych analiz jest deficyt partnerstwa uniemożliwiający realizację postulowanych partycypacyjnych form zarządzania, a to z kolei skutecznie utrudnia realizację lokalnej polityki społecznej.
 
REFERENCJE (21)
1.
Boni M. (2006), Decentralizacja polityki społecznej (głos w dyskusji), w: S. Golinowska, M. Boni (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, Warszawa, CASE.
 
2.
Bovaird T., Löffler E. (2003), Understanding Public Management and Governance, w: T. Bovaird, E. Löffler (red.), Public Management and Governance, London–New York, Routledge.
 
3.
Clark T.N., Hoffmann-Martinot V. (red.) (1998), The New Political Culture, Boulder, CO, Westview.
 
4.
Golinowska S., Boni M. (red.) (2006), Nowe dylematy polityki społecznej, Warszawa, CASE.
 
5.
 
6.
Izdebski H. (2006), Introduction to Public Administration and Administrative Law, Warszawa, Liber.
 
7.
Jessop B. (2007), Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2.
 
8.
John P. (2001), Local Governance in Western Europe, London, Sage.
 
9.
Krajewski Z. (2009), Unia Europejska – geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 
10.
Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.) (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
Kukulak-Dolata I. (2012), Działania powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji zatrudnienia osób 45+. Raport cząstkowy z badania jakościowego w ramach „Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, Uniwersytet Łódzki (materiał wewnętrzny niepublikowany).
 
12.
Kulesza M., Sześciło D. (2013), Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa, LEX a Wolters Kluwer business.
 
13.
Lisek-Michalska J. (2012), Raport z badania jakościowego jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach „Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, Uniwersytet Łódzki (materiał wewnętrzny niepublikowany).
 
14.
Niewiadomski Z. (red.) (2001), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz–Warszawa, Oficyna Wydawnicza Branta.
 
15.
Przywojska J. (2012), Raport z badania jakościowego organizacji pozarządowych w ramach „Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, Uniwersytet Łódzki (materiał wewnętrzny niepublikowany).
 
16.
Regulski J. (1998), Nowy ustrój, nowe szanse, nowe problemy, w: Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej w Polsce, Reforma administracji publicznej, Zeszyt I, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Reform Ustrojowych Państwa.
 
17.
Rysz-Kowalczyk B. (red.) (2011), Polityka społeczna gmin i powiatów: kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa.
 
18.
Sitek M. (2004), Reforma administracyjna 1998, w: I. Jackiewicz (red.), Budowanie instytucji państwa 1989–2001, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
 
19.
Szczupak B., Czornik M. (2001), Środowisko przedsiębiorczości a konkurencyjność miasta. Materiał z konferencji „Przemiany strukturalne – przedsiębiorczość – konkurencyjność miast i regionów”, V edycja konferencji, Ustroń.
 
20.
United Nations Development Programme, Democratic Governance, http://www.undp.org/governance... [dostęp: 10.04.2009].
 
21.
Zawicki M. (2011), Nowe Zarządzanie Publiczne, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top