STUDIA
Partnerstwo lokalne jako realizacja zasady pomocniczości i decentralizacji w polityce społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytet Łódzki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Justyna Przywojska   

Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ, ul. Rewolucji 1905 r.nr 39, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorów: jprzywojska@tlen.pl
Jerzy Krzyszkowski   

Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ, ul. Rewolucji 1905 r.nr 39, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorów: jkrzysz@uni.lodz.pl
Data publikacji: 28-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:71–86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Prezentowany artykuł stanowi próbę analizy realizacji zasady pomocniczości i decentralizacji w formie partnerstwa lokalnego w obszarze polityki społecznej. Artykuł ma charakter przeglądowy, zawiera analizę literatury przedmiotu, dokumentów prawnych, raportów badawczych itp. Zaprezentowano w nim kolejno: genezę i ewolucję zasady pomocniczości i decentralizacji polityki społecznej, ewolucję koncepcji zarządzania publicznego, partnerstwo i współzarządzanie jako nowy kierunek działań w lokalnej polityce społecznej. Artykuł przedstawia również wnioski z analizy treści strategii krajowych określających metody realizacji polityk publicznych w Polsce. W warstwie empirycznej wykorzystano także wyniki badań realizowanych w ramach projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”. W badanym obszarze aktywizacji osób w wieku 50+ instytucje i organizacje lokalne rzadko realizują wspólne projekty (poza ustawowo regulowaną współpracą w realizacji zadań publicznych). Współpraca ma przede wszystkim charakter nieformalny, doraźny. Polega na wymianie informacji, rzadko wiąże się z formalnym określeniem zasad i form współdziałania czy powołaniem odrębnego konsorcjum na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć. Kluczowym wnioskiem wynikającym z naszych analiz jest deficyt partnerstwa uniemożliwiający realizację postulowanych partycypacyjnych form zarządzania, a to z kolei skutecznie utrudnia realizację lokalnej polityki społecznej.
 
REFERENCJE (21)
1.
Boni M. (2006), Decentralizacja polityki społecznej (głos w dyskusji), w: S. Golinowska, M. Boni (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, Warszawa, CASE.
 
2.
Bovaird T., Löffler E. (2003), Understanding Public Management and Governance, w: T. Bovaird, E. Löffler (red.), Public Management and Governance, London–New York, Routledge.
 
3.
Clark T.N., Hoffmann-Martinot V. (red.) (1998), The New Political Culture, Boulder, CO, Westview.
 
4.
Golinowska S., Boni M. (red.) (2006), Nowe dylematy polityki społecznej, Warszawa, CASE.
 
5.
http://www.dps.pl/radar/ue/sub... [dostęp: 28.06.2014].
 
6.
Izdebski H. (2006), Introduction to Public Administration and Administrative Law, Warszawa, Liber.
 
7.
Jessop B. (2007), Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2.
 
8.
John P. (2001), Local Governance in Western Europe, London, Sage.
 
9.
Krajewski Z. (2009), Unia Europejska – geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 
10.
Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.) (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
Kukulak-Dolata I. (2012), Działania powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji zatrudnienia osób 45+. Raport cząstkowy z badania jakościowego w ramach „Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, Uniwersytet Łódzki (materiał wewnętrzny niepublikowany).
 
12.
Kulesza M., Sześciło D. (2013), Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa, LEX a Wolters Kluwer business.
 
13.
Lisek-Michalska J. (2012), Raport z badania jakościowego jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach „Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, Uniwersytet Łódzki (materiał wewnętrzny niepublikowany).
 
14.
Niewiadomski Z. (red.) (2001), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz–Warszawa, Oficyna Wydawnicza Branta.
 
15.
Przywojska J. (2012), Raport z badania jakościowego organizacji pozarządowych w ramach „Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, Uniwersytet Łódzki (materiał wewnętrzny niepublikowany).
 
16.
Regulski J. (1998), Nowy ustrój, nowe szanse, nowe problemy, w: Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej w Polsce, Reforma administracji publicznej, Zeszyt I, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Reform Ustrojowych Państwa.
 
17.
Rysz-Kowalczyk B. (red.) (2011), Polityka społeczna gmin i powiatów: kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa.
 
18.
Sitek M. (2004), Reforma administracyjna 1998, w: I. Jackiewicz (red.), Budowanie instytucji państwa 1989–2001, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
 
19.
Szczupak B., Czornik M. (2001), Środowisko przedsiębiorczości a konkurencyjność miasta. Materiał z konferencji „Przemiany strukturalne – przedsiębiorczość – konkurencyjność miast i regionów”, V edycja konferencji, Ustroń.
 
20.
United Nations Development Programme, Democratic Governance, http://www.undp.org/governance... [dostęp: 10.04.2009].
 
21.
Zawicki M. (2011), Nowe Zarządzanie Publiczne, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
ISSN:1640-1808