STUDIA
Ekonomiczny kontekst problemu społecznego — przypadek prekariatu
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Ekonomicznej Uniwersytet Łódzki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Kryńska   

Katedra Polityki Ekonomicznej UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorki: ekryn@uni.lodz.pl
Data publikacji: 25-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;36:13–26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem opracowania są społeczne i ekonomiczne (z położniem nacisku na ten ostatni) warunki istnienia prekariatu — jednej z siedmiu grup społecznych wyodrębnionych przez Guya Standinga. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej z nich dokonano próby oszacowania liczebności zbiorowości zaliczanej do prekariatu na polskim rynku pracy. W części drugiej przedstawiono społeczne i polityczne skutki istnienia prekariatu. W trzeciej zaś omówiono przyczyny i okoliczności powstania i utrwalania się prekariatu na rynku pracy. Opracowanie zamykają konkluzje zawierające trzy podstawowe wnioski dotyczące skali prekariatu na współczesnych rynkach pracy, jego uwarunkowań ekonomicznych oraz dającej się przewidzieć przyszłości. Zwrócono tam uwagęna to, że w zbiorowości tworzącej prekariat mogą się znaleźć także osoby, którym taka pozycja na rynku pracy w pełni odpowiada.
 
REFERENCJE (32)
1.
Baltes, B.B., Finkelstein, L.M., Kooij, T.A.M., De Lange, A.H., Jansen, P.G.W. (2011). Age and work-related motives: Results of a meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, nr 32(2).
 
2.
Beck, U. (2014). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
3.
Bednarski, M., Frieske, K.W. (red.) (2012). Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
4.
Bosch, G., Weinkopf, C. (red.) (2008). Low-Wage Work in Germany. New York: Russell Sage Foundation.
 
5.
Bukowski, M., Magda, I. (red.) (2013). Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 
6.
Dach, Z. (2009). Globalizacja — wyzwania i zagrożenia. W: Z. Dach (red.), Polska wobec procesów globalizacji. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 
7.
Godlewska-Bujok, B. (2014). Prekariat a umowy prekaryjne. Głos w dyskusji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 9.
 
8.
GUS (2010). Praca nierejestrowana w Polsce w 2009 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
9.
GUS (2015). Jakość życia w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
10.
GUS (2015a). Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
11.
GUS (2015b). Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
12.
GUS (2015c). Pracujący w gospodarce narodowej w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
13.
GUS (2016). Rocznik Statystyczny Pracy 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
14.
Horne, M.S., Williamson, T.S., Herman, A. (2005). Contingent workforce business and legal strategies. New York: Law Journal Press.
 
15.
Jakonen, M., Peltokoski, J., Toivanen, T. (2012). Occupy Life! Precarity and Basic Income. Paper to be Presented in Basic Income Earth Network’s (BIEN) Congress in München 16.9.2012, http://www.basicincome.org/bie... [dostęp: 6.04.2016].
 
16.
Kiersztyn, A. (2012). Analiza ekonomicznych konsekwencji zatrudnienia na czas określony dla jednostek i gospodarstw domowych. W: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
17.
Krasiejko, I. (2016). Asystenci rodziny zatrudnieni na umowę zlecenia jako prekariusze — zagrożenie dla profesjonalizacji zawodu. Polityka Społeczna, nr 1.
 
18.
Łukaszewicz, A. (2001). Globalizacja a Unia Europejska. Ekonomia, nr 3.
 
19.
MPiPS (2015). Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny — grudzień 2014. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, file///C/Users/IPiSS/AppData/Local/Temp/BEZROBOCIE%20REJESTROWANE%20W%20POLSCE%20-grudzien%202014.pdf [dostęp: 2.04.2016].
 
20.
Osterhammel, J., Peterson, N.P. (2005). Globalization a Short History. Princeton: Published by Princeton University Press.
 
21.
Poławski, P. (2012). Prekariat stabilizacja w gorszym segmencie rynku pracy. W: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
22.
Reich, R.B. (1996). Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
23.
Rodrik, D. (2011). Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyka Polityczna.
 
24.
Rybiński, K. (2007). Globalizacja w trzech odsłonach. Warszawa: Difin.
 
25.
Sowa, J. (2010). Prekariat — proletariat epoki globalizacji. W: J. Sokołowska (red.), Robotnicy opuszczają miejsca pracy. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.
 
26.
Standing, G. (2010). Work After Globalization Building Occupational Citizenship. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
 
27.
Standing, G. (2011). The Precariat. The New Dangerous Class. London, New York: Bloomsbury Academic.
 
28.
Standing, G. (2014). A Precariat Charter From Denizens to Citizens. Sydney, London, New Delhi, New York: Bloomsbury Publishing.
 
29.
Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
30.
Szarfenberg, R. (2015). Prekarność, prekaryjność, prekariat — krótkie wprowadzenie (wersja 3.0, 01.10.15), http//rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prekariat3.pdf [dostęp 15.03.2016].
 
31.
Urbański, J. (2014). Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 
32.
Wierzbicki, A.P. (2015). Przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Instytut Łączności.
 
ISSN:1640-1808