PL EN
STUDIA
Praca tymczasowa – szansa na większą elastyczność rynku pracy czy nowy wymiar prekaryzacji?
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Pańków   

Szkoła Główna Handlowa, Aleja Niepodległości 162, 02–554 Warszawa; adres elektroniczny autora: maciej.pankow@isp.org.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;26:59-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest problematyce pracy tymczasowej, będącej stosunkowo nową i szybko zyskującą na popularności w Polsce formą zatrudnienia, polegającą na kierowaniu pracowników przez agencje zatrudnienia do wykonywania pracy na rzecz przedsiębiorstw (pracodawców użytkowników). W tym celu zawierana jest umowa między agencją a pracownikiem, w którym wskazuje się podmiot, na rzecz którego świadczona będzie praca. Zasadniczo za stronę formalną zatrudnienia odpowiedzialna jest agencja, podczas gdy pracodawca użytkownik organizuje stanowisko pracy. Praca tymczasowa stanowi ułatwienie dla firm w zakresie uelastyczniania polityki kadrowej, wpisując się w ten sposób w ogólne tendencje panujące od kilku dekad na światowych rynkach pracy, związane z załamaniem fordowskiego systemu stosunków pracy. W Polsce została uregulowana ustawowo, zaś obowiązujące przepisy zapewniają ochronę pracowników tymczasowych przed dyskryminacją, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami naszego kraju. Jednocześnie wprowadzone mechanizmy ochronne okazują się zawodne, czego przyczyną jest przede wszystkim szeroko rozpowszechnione stosowanie umów cywilnoprawnych przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych, mimo że zamysłem ustawodawcy było, aby poza sytuacjami wyjątkowymi praca tymczasowa miała charakter zatrudnienia pracowniczego.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (Dz. Urz. UE 2008 L 327/9).
 
3.
Frieske K.W. (2006), Dwa oblicza rynku pracy, w: A. Kojder (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków, Wydawnictwo WAM.
 
4.
Gardawski J. (red.) (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
5.
Guryn H. (2013), Głos agencji zatrudnienia, „Personel i Zarządzanie”, nr 5.
 
6.
Håkansson K., Isidorsson T., Pond R. i in. (2009), Representation of Agency Workers. The representation of agency workers in Europe at national and local level in France, Netherlands, Sweden, Poland and the UK, Göteborg, publikacja dostępna pod adresem www.av.gu.se/digitalAssets/1272/1272406_Final_RAW_report_090325_w_publisher.pdf [dostęp: 18.03.2014].
 
7.
Jaworska M. (2012), Prawa i obowiązki pracownika tymczasowego, „Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie”, nr 9.
 
8.
Konieczna-Sałamatin J., Pańków M., Stasiowski J. (2011), Analiza struktury, uwarunkowań i perspektyw rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku, Wrocław, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
 
9.
Krzyśków B. (2010), Warunki pracy pracowników tymczasowych – badania ankietowe, Centralny Instytut Ochrony Pracy, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”, nr 11, publikacja dostępna pod adresem www.ciop.pl/43150 [dostęp: 19.03.2014].
 
10.
Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
11.
Raczkowski M. (2013), Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych: komentarz, Warszawa, LexisNexis.
 
12.
Reda A. (2012), Praca tymczasowa na podstawie umowy cywilnoprawnej, „Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9.
 
13.
Standing G. (2011), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tłum. P. Kaczmarski, M. Karolak, „Praktyka Teoretyczna”. Polskie tłumaczenie pierwszego i drugiego rozdziału dostępne pod adresem www.praktykateoretyczna.pl/prekariat/01_Prekariat_Rozdz.1.pdf oraz…/02_Prekariat_Rozdz.2.pdf. Tłumaczenie udostępniane na licencji creative commons [dostęp: 16.03.2014].
 
14.
Szmit J. (2013), Praca tymczasowa, „Tygodnik Solidarność”, nr 3.
 
15.
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).
 
17.
Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 27.06.2007, dokument dostępny pod adresem www.mpips.gov.pl/userfiles/File/flexi_komunikat_ue.pdf [dostęp: 19.03.2014].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top