PL EN
STUDIA
Polityka społeczna w naukowej myśli o przyszłości
 
Więcej
Ukryj
1
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Julian Auleytner   

Zarząd Główny PTPS, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, adres elektroniczny: ptps@ptps.org.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;24:19-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu zwrócono uwagę na problematykę słabo reprezentowaną w dotychczasowym dorobku tej dyscypliny. Celem jest pobudzenie do refleksji nad przyszłością polityki społecznej w wymiarze globalnym. Nawiązano do kilku publikacji, m.in. firmowanych przez Klub Rzymski, i na ich bazie zaprezentowano wybrane, kluczowe kwestie społeczne. Wśród nich znajdują się, po pierwsze: aktualne problemy demograficzne świata, które współcześnie generują zagadnienia socjalne przyszłości; po drugie: problem narastających konfliktów generacyjnych, wynikający z demograficznej asymetrii między grupami aktywnymi zawodowo a rosnącą grupą seniorów; po trzecie: kwestia narastających globalnych różnic socjalnych, z których wynikają radykalne formy protestu oraz ryzyka socjalne. Przypomniano istnienie różnych modeli globalizacji i adekwatnych do nich koncepcji polityki społecznej. Przywołano w konkluzjach otwarte pytania Jørgena Randersa o przyszłość. Tekst jest uzupełniony o konstatację dotyczącą ewolucji punktów zwrotnych w globalnej polityce społecznej: handlu niewolnikami, handlu narkotykami, terroryzmu oraz aktywności organizacji ponadnarodowych, które są nośnikami dyfuzji innowacji społecznych, rozwiązując pojawiające się globalne kwestie socjalne.
 
REFERENCJE (9)
1.
Auleytner J. (2012), Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa, Wyd. WSP TWP, Dom Wydawniczy Elipsa.
 
2.
Brzeziński Z. (2012), Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power, New York, Basic Books.
 
3.
Europe in Figures – Eurostat Yearbook (2012), European Commission, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
 
4.
Nowiak W. (2008), Nordycki model „welfare state” regionalny fenomen czy możliwy wariant odpowiedzi na problemy globalizacji, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.
 
5.
Orenstein M.A. (2013), Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego, tłum. M. Jasiński, Warszawa, PTE.
 
6.
Pauli G.A. (2010), The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, Taos, NM, Paradigm Publications.
 
7.
Randers J. (2012), Rok 2052. Globalna prognoza na następne czterdzieści lat. Raport dla Klubu Rzymskiego dla upamiętnienia 40.rocznicy Granic Wzrostu. Warszawa 2014.
 
8.
Raport UNDP o rozwoju społecznym świata w 2011 r., www.undp.org.
 
9.
Robertson R. (1992), Globalization: Social Theory and Global Culture, London, Sage.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top