STUDIA
„Gwarancje dla młodzieży” jako wspólna inicjatywa państw UE na rzecz poprawy sytuacji ludzi młodych na rynku pracy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Męcina   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00–927 Warszawa, adres elektroniczny autora: jmecina@hotmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;26:75-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Młodzież jest jedną z grup defaworyzowanych na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Wysoki wskaźnik bezrobocia wśród ludzi młodych i społeczne oraz ekonomiczne skutki tej sytuacji spowodowały, że Komisja Europejska i rządy państw członkowskich, które borykają się z tym problemem, wypracowały wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji młodzieży na rynku pracy. Opracowano m.in. „Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży” (Youth Employment Package), w ramach którego podjęto inicjatywę ustanowienia „Gwarancji dla młodzieży” (Youth Guarantee). Odpowiedzią Polski na te dokumenty KE był „Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce” opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z wykorzystaniem „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, którego celem ma być praktyczna realizacja działań na rzecz jak najszybszego odwrócenia negatywnej tendencji w zatrudnieniu młodzieży. Realizacja „Gwarancji dla młodzieży” zakłada m.in., że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia – niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zgłoszenia się do programu. Oferta ta powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Przewidywane jest też wprowadzenie nowych narzędzi, takich jak system bonów stażowych, zatrudnieniowych, na przesiedlenie oraz pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej czy zwolnienie pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionego bezrobotnego w wieku do 30 lat. Plan realizacji „Gwarancji dla młodzieży” wychodzi naprzeciw potrzebie stworzenia kompleksowej oferty wsparcia dla młodych osób i jest uzupełnieniem oraz wzmocnieniem dotychczasowych działań.
 
REFERENCJE (15)
1.
CBOS (2012), Wakacje uczniów – wyjazdy wakacyjne i praca zarobkowa, BS/133/2012, Warszawa, październik 2012, s. 7, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL....
 
2.
Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, autorzy: M. Mascherini i in., Luxembourg, Publications Office of the European Union.
 
4.
Komunikat KE (2012), Wniosek zalecenie Rady w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży (COM(2012) 729). COM(2013) 447 final.
 
5.
Męcina J. (2013), Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej UW.
 
6.
Młodzież a rynek pracy (2013), B. Leszczyńska (red.), Warszawa, Wojewódzki Urząd Pracy.
 
7.
OECD (2012), Better Skills, Better Jobs, Better Lives. A Strategic Approach to Skills Policies,.
 
8.
OECD Publishing, http://skills.oecd.org/documen... [dostęp: 5.07.2014].
 
9.
Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
10.
Plan realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w Polsce (2014) (kwiecień), Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 
11.
Program „Młodzi na rynku pracy”. Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży (2012), Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/downlo... [dostęp: 5 VII 2014].
 
12.
Standing G. (2011), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tłum. P. Kaczmarski, M. Karolak, „Praktyka Teoretyczna”. Polskie tłumaczenie pierwszego i drugiego rozdziału dostępne pod adresem: www.praktykateoretyczna.pl/index.php/rozdzial-1-prekariat oraz…/rozdzial-2-prekariat. Tłumaczenie udostępniane na licencji Creative Commons [dostęp: 1.07.2014].
 
13.
Strojek A. (2010), Polska młodzież startuje z opóźnieniem, http://gazetapraca.pl/gazetapr... [dostęp: 7.07.2014].
 
14.
Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, współpraca: M. Boni (redakcja naukowa i rekomendacje dla polityk publicznych), P. Arak (koordynacja projektu), Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
15.
The youth employment crisis: A call for action. Resolution and conclusions of the 101st Session of the International Labour Conference (2012), Geneva.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top