STUDIA
Polityka rynku pracy w III RP – doświadczenia i wyzwania
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Szylko-Skoczny   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00–927 Warszawa; adres elektroniczny: ips@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;26:25-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule dokonano analizy polityki rynku pracy w III RP. Przedstawiono genezę i rozwój oraz zasadnicze zmiany, jakie zaszły w polskiej polityce rynku pracy w ciągu minionych 25 lat. Swoje rozważania autorka oparła na analizie literatury przedmiotu, aktów prawnych, dostępnych danych statystycznych. Scharakteryzowała i oceniła poszczególne etapy rozwoju polskiej polityki rynku pracy, zwracając uwagę na przyczyny, kierunki i zakres oraz konsekwencje dokonywanych zmian. Wskazała czynniki i bariery utrudniające realizację zadań polityki rynku pracy w III RP. Analizowała działania podejmowane przez państwo w celu poprawy istniejącej sytuacji. W kolejnych częściach artykułu przedstawiła zadania i zakres polskiej polityki rynku pracy, zmianę jej priorytetów polegającą na odchodzeniu od działań osłonowych w kierunku wzmacniania programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, przekształcenia modelu instytucjonalnej obsługi rynku pracy, skalę i strukturę finansowania polityki rynku pracy.
 
REFERENCJE (32)
1.
Baron-Wiaterek M. (2008), Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
2.
Dolny E. (2011), Aktywne programy rynku pracy w Polsce w latach 2005–2010, w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Toruń, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
3.
Golinowska S. (2007), Potrzeba zmiany paradygmatu polityki społecznej w Polsce: od ochrony socjalnej do wspierania aktywności. Warunki i możliwości, w: J. Orczyk, M. Żukowski (red.), Aktywizująca polityka społeczna, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekono micznej.
 
4.
Jończyk J. (2004), Promocja zatrudnienia przeciw bezrobociu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9.
 
5.
Kabaj M. (1997), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
6.
Kabaj M. (1999), Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu, w: E. Kryńska (red.), Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
7.
Kabaj M. (2004), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
8.
Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. (1998), Polityka państwa na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
9.
Kukulak-Dolata I., Pichla J. (2007), Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
10.
Maksim M., Wiśniewski Z. (2012), Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, Warszawa, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
11.
Męcina J. (2013), Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej UW.
 
12.
MPiPS (2008), Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, Warszawa.
 
13.
MPiPS (2011a), Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2011 r.,Warszawa.
 
14.
MPiPS (2011b), Sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Pracy za 2010 rok, Warszawa.
 
15.
MPiPS (2012), Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, Warszawa.
 
16.
MPiPS (2013), Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy w sierpniu 2013, Warszawa.
 
17.
MPiPS (2014a), Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku, Warszawa.
 
18.
MPiPS (2014b), Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2013 r., Warszawa.
 
19.
MPiPS (2014c), Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy za 2013 r., Warszawa.
 
20.
Nadolska J. (2010), Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych Niemczech, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
21.
Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
22.
Spytek-Bandurska G., Szylko-Skoczny M. (2011), Ocena wykonania ustawy antykryzysowej, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 
23.
Szylko-Skoczny M. (2004), Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
24.
Szylko-Skoczny M. (2006), Zwrot w polityce rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 
25.
Szylko-Skoczny M. (2010), Nowe priorytety w polityce rynku pracy, w: J. Szambelańczyk, M. Żukowski (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
26.
Szylko-Skoczny M. (2013), Kierunki zmian w polityce rynku pracy, w: A. Organiściak-Krzykowska (red.), Współczesne aspekty rynku pracy, Warszawa–Olsztyn, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 
27.
Wiśniewski Z. (1994), Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
28.
Wiśniewski Z. (2011), Podstawy aktywnej polityki rynku pracy, w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Toruń, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
29.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. z 1989 r. Nr 75, poz. 446).
 
30.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. z 1991 r. Nr 106, poz. 457).
 
31.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514).
 
32.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top