PL EN
STUDIA
Zastosowanie perspektywy cyklu życia w polityce społecznej i pracy socjalnej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Łódzki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Kaja Zapędowska-Kling   

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, ul. Składowa 43, 90-127 Łódź; adres elektroniczny autorki: kaja.kling@gmail.com
Data publikacji: 25-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;36:63–74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesne zmiany demograficzne oraz starzenie się społeczeństw skłaniają do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób starość jako faza życia jest kształtowana przez wcześniejsze wydarzenia, doświadczenia i zachowania. Artykuł stanowi propozycję zastosowania perspektywy cyklu życia (ang. life course perspective) w badaniach nad polityką społeczną i pracą socjalną, ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej wobec starzenia się ludności. Autorka dokonuje przeglądu potencjalnych obszarów polityki społecznej (takich jak polityka rynku pracy, polityka rodzinna, polityka zdrowotna, opieka długoterminowa), w których zastosowanie perspektywy cyklu życia może przynieść korzystne rezultaty w postaci wyodrębnienia instrumentów proaktywnych i prewencyjnych. Dominującą perspektywą teoretyczną jest nowy instytucjonalizm. Autorka dokonuje oceny zjawiska instytucjonalizacji i deinstytucjonalizacji cyklu życia oraz podkreśla korzyści wynikające z integracji perspektyw łączących politykę społeczną i nowoczesne rozwiązania instytucjonalne z gerontologią, psychologią, pedagogiką i medycyną wieku dojrzałego.
 
REFERENCJE (14)
1.
Bovenberg, A.L. (2007). The Life-Course Perspective and Social Policies: An Overview of the Issues, Modernising Social Policy for the New Life Course, OECD, s. 23–73.
 
2.
CBOS (2007). Między młodością i starością. Komunikat Centrum Badania Opinii Publicznej, Warszawa. Pobrano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... K_022_07.pdf [dostęp 28.03.2917].
 
3.
Dannefer, D. (2003). Cumulative Advantage/Disadvantage and the Life Course: Cross-Fertilizing Age and Social Science Theory. Journal of Gerontology, vol. 58(6), s. 327–337.
 
4.
Dannefer, D., Settersten Jr., R.A. (2010). The Study of the Life Course: Implications for Social Gerontology. W: D. Dannefer, Ch. Phillipson (red.) The Sage Handbook of Social Gerontology. Thousand Oaks: Sage Publications, s. 3–19.
 
5.
Eurostat (2014). Employment rates by age group. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/s... [dostęp 28.03.2917].
 
6.
Ferraro, K.F., Shippee, T.P., Schafer, M.H. (2009). Cumulative Inequality Theory for Research on Aging and the Life Course. W: V.L. Bengtson, M. Silverstein, N.M. Putney, D. Gans (red.) Handbook of Theories of Aging. New York: Springer, s. 413–433.
 
7.
Hutchison, E.D. (2011). A Life Course Perspective. W: E.D. Hutchison (red.) Dimensions of Human Behavior. The Changing Life Course. Thousand Oaks: Sage Publications, s. 3–37.
 
8.
Kohli, M. (2007). The Institutionalization of the Life Course. Research in Human Development, vol. 4(3/4), s. 253–271.
 
9.
Mayer, K.U. (2009). New Directions in Life Course Research. Annual Review of Sociology, vol. 35, s. 413–433.
 
10.
Merton, R.K. (1988). The Matthew Effect in Science II: Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property. Isis, vol. 79(4), s. 606–623. Szarfenberg, R. (2008). Nowe wyzwanie — gospodarowanie czasem życia. Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 2, s. 81–84.
 
11.
Szatur-Jaworska, B. (2016). Polityka społeczna wobec starzenia się ludności — propozycja konceptualizacji pojęcia, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 4(9), s. 7–27.
 
12.
Światowa Organizacja Zdrowia, International Longevity Centre (2000). The Implications for Training of Embracing a Life Course Approach to Health, Hertfordshire. Pobrano z: http://www.who.int/ageing/publ.... pdf [dostęp 28.03.2917].
 
13.
Wealleans, L. (2013). A Life Course Approach to Promoting Positive Ageing. The Beth Johnson Foundation. Pobrano z: http://www.scie-socialcareonli... [dostęp 28.03.2917].
 
14.
Wóycicka, I. (2004). Wprowadzenie. W: I. Wóycicka (red.) Później na emeryturę?. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 5–6.
 
ISSN:1640-1808