PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Social Policy University of Warsaw
Data publikacji: 01-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;23:57–71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule prezentowane jest podsumowanie metodyki liczenia i wykorzystania miary rozwoju społecznego w Polsce. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) przygotował nową miarę dla polskiego rządu. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego został stworzony na podstawie istniejącego Wskaźnika Rozwoju Społecznego i jest użyty do pomiaru rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa. Wskaźnik bazuje na danych dostępnych w statystyce publicznej oraz rejestrach administracyjnych. W artykule badano zależność między terytorialną alokacją środków polityki spójności, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wydatków polityki społecznej z poziomem rozwoju społecznego. Efektem czego jest potwierdzenie hipotezy o wydawaniu środków, w ramach tych interwencji publicznych, do regionów o niższym poziomie rozwoju społecznego, ale także sugestia co do lepszej strategii wydawania środków z polityki spójności.
 
REFERENCJE (23)
1.
Arak P., Peleah M., Rakocy K., Ivanov A., Płoszaj A., Rok J., i Wyszkowski K. (2012).
 
2.
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, United Nations Development Programme, Warszawa.
 
3.
Borys T. (2005) Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 
4.
Broda, G. i Olsińska, E. (2011) Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999-2008, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa, http://www.um.warszawa.pl/site... les/attach/o-warszawie/stan_zdrowia.pdf [access 5.05.2013].
 
5.
Danecki, J. (1974) Postęp społeczny a postęp ekonomiczny, in: J. Danecki (ed.), Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
6.
Danecki J. (1980) O postępie społecznym i polityce społecznej, in: I. Sieńko (ed.), Rodowód, rozwój i perspektywy polityki społecznej w Polsce, Instytut Polityki społecznej UW, Warszawa.
 
7.
Golinowska, S. (2006) Decentralizacja władzy a funkcje socjalne państwa i rozwiązywanie problemów społecznych, in: M. Boni i S. Golinowska (eds.), Nowe dylematy polityki społecznej, CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, http://www.case-research.eu/up... 65.pdf [access 20.05.2013].
 
8.
Ivanov, A. i Peleah, M. (2011) Disaggregation of Human Development Index. Opportunities and challenges for local level policy-making, United Nations Development Programme, Bratislava, http://europeandcis.undp.org/o... [access 21.05.2013].
 
9.
Jastrzębska, M. (2012) Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
10.
Kurowska, A. (2011) Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Difi n, Warszawa.
 
11.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012) Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa.
 
12.
Osborne, D. i Gaebler, T. (1993) Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Plume, New York.
 
13.
Panek, T. (2011) Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
14.
Sen, A.K. (1993) Inequality re-examined, Harvard University Press, Cambridge.
 
15.
Stiglitz, J.E., Sen, A.K. i Fitoussi, J.-P. (2009) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Paris, http://media.ft.com/cms/f3b4c2... [access 15.05.2013]. Szarfenberg, R. (2008) Marginalizacja i wykluczenie społeczne, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wy... [access 25.05.2013].
 
16.
Szarfenberg, R. (2011a) Rozwój społeczny, czyli detronizacja PKB, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pd... [access 15.05.2013].
 
17.
Szarfenberg, R. (2011b) Wpływ koncepcji rozwoju społecznego na politykę społeczną, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pd... [access 15.05.2013].
 
18.
Szatur-Jaworska, B. (2008) Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej, in: G. Firlit-Fesnak i M. Szylko-Skoczny (eds.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
19.
Szumlicz, T. (1994), Modele polityki społecznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
20.
Haq, M. (2003) The Birth of the Human Development Index, in: S. Fukuda-Parr i A. K. Shiva Kumar (eds.), Readings in Human Development, Oxford University Press, Oxford.
 
21.
UNDP (2010) Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, Palgrave MacMillan, New York, http://hdr.undp.org/en/media/H... [access 4.05.2013].
 
22.
UNDP Poland (2006) Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe, UNDP Poland, Warszawa, http://rownosc.info/customers/... [access 7.05.2013].
 
23.
Zaucha, J. (2012) Synteza aktualnego stanu wiedzy dot. rozwoju systensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu przestrzennym. Analiza dokumentów UE, BSR i polskich, Working Papers no. 001/2012, Institute for Development: Sopot, http://www.instytut-rozwoju.or... [access 8.05.2013].
 
ISSN:1640-1808