PL EN
STUDIA
Dobre praktyki w polityce społecznej – istota i rola
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Social Policy, University of Warsaw
Data publikacji: 01-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;23:15–28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera rozważania na temat ontologicznego statusu dobrych praktyk, ich kryteriów oraz roli w polityce społecznej. Autorki charakteryzują dobre praktyki w trzech wymiarach: jako działanie służące rozwiązaniu jakiegoś problemu; jako element wiedzy wytwarzanej przez organizację; jako komunikat wytwarzany przez organizację. Na podstawie zastanych źródeł autorki dokonują przeglądu defi nicji dobrych praktyk i ich kryteriów. Proponują wyodrębnienie ogólnych i specyfi cznych kryteriów dobrych praktyk. Specyfi czne kryteria dobrych praktyk omawiane są na przykładzie działań na rzecz spójności społecznej podejmowanych w ramach lokalnych i regionalnych polityk publicznych wobec ludzi starszych. Konceptualizacja spójności społecznej jest przeprowadzona poprzez odwołanie się do koncepcji społeczeństwa dla wszystkich grup wieku. Autorki przedstawiają także własną propozycję schematu opisu dobrych praktyk, który ma zapewnić ich upowszechnienie. Artykuł zamykają rozważania dotyczące roli dobrych praktyk w polityce społecznej – w mikro- i makroskali
 
REFERENCJE (30)
1.
Anne A. (2003), Conceptualisation et dissemination des «,bonnes pratiques » en éducation : essai d’une approche internationale à partir d’enseignemets tirés d’un projet( in:) C.Braslavsky, A.Anne, M.I.Patiño, Developpement curriculaire et «bonne pratique» en éducation, Serie de documents du BIE – 2, Genève.
 
2.
Bruno I. (2008), La recherche scientifi que au crible du benchmarking. Petite histoired’une technologie de gouvernement, «Revue d’histoire moderne et contemporaine», 5-55-4bis, p. 28-45.
 
3.
DuPasquier A. (2006), Critères de sélection de bonnes pratiques en matière de développement durable et application à quelques exemples du domain de l’eau dans le cadre d’Agendas 21; digital version: http://www.unil.ch/webdav/site... (15.09.2013).
 
4.
Guide mondiale des villes-amies des aînés (2007), OMS (WHO); digital version: whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789242547306_fre.pdf (3.10.2012).
 
5.
IGAS (2006) Recenement et analyse des bonnes pratiques en matière de signalemnet, dans le cadre de la politique de protection de l’enfance ; digital version : www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000257-recensement-et-analyse-desbonnes-pratiques-en-matiere-de-signalement-dans-le-cadre-de (25.02.1013).
 
6.
L’innovations sociales – un levier pour dévelopement des territoires (2012) ARF, Awise, Paris 2012: 6 ; digital version : www.esseregion.org (17.03.2013).
 
7.
Karwińska A., Wiktor D. (2008) Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfi kacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej; digital version: es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_6_es_teksty.pdf (3.03.2013).
 
8.
Katalog dobrych praktyk inicjatywy wspólnotowej EQUAL (2008), Fundacja Fundusz współpracy, Warsaw; digital version: www.equal.org.pl/download.php?Mod=kompendium&FID=74 (3.04.2013).
 
9.
KOM (2005) 706, Pracując razem, pracując lepiej: Nowe ramy otwartej koordynacji polityk ochrony socjalnej i integracji społecznej w Unii Europejskiej, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions, Brussels, 22.12.2005.
 
10.
Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2008) Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
11.
Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne, Placet, Warszawa.
 
12.
Krajowy Program Działań „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2008-2010”; digital version: http://www.emeryturypomostowe.... les/4/program_zabezpieczenie_społeczne_2008-2010.pdf (15.03.2013).
 
13.
Kryteria dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracy; digital version: http://osha.europa.eu.pl (4.10.2013).
 
14.
Liwiński J. (2010) Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach polskich oraz innych krajów UE, PARP, Warsaw; digital version: www.zarzadzaniewiekiem.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&Itemid=26 (3.05.2013).
 
15.
Matusiak K.B. (ed.) (2008) Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, PARP, Warsaw.
 
16.
Mocek S. (ed.) (2011) Dobre praktyki współpracy między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi (z wykorzystaniem analizy jakościowej), Collegium Civitas, Warszawa.
 
17.
Model ewaluacji w pomocy społecznej. Raport z badań (2010) Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Kraków.
 
18.
Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju (2008), digital version: www.fundusze strukturalne.gov.pl (4.10. 2013).
 
19.
Rutkowski K. (2006) Zrozumieć fenomen najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Europejskie wyzwania projektu BestLog, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, vol. 12.
 
20.
SIRMA (2007), Podręcznik dobrych praktyk regionalnych w e-administracji. Wskaźniki i benchmarking, Tarnów.
 
21.
Szatur-Jaworska B. (2003) Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku – prezentacja koncepcji, „Praca Socjalna” vol. 2, p. 24-35.
 
22.
Trawkowska D. (2012) Koncepcje i wyznaczniki dobrych praktyk w pomocy społecznej (in:) A.Bartoszek, K.Czekaj, K.Faliszek, A.Niesporek, D.Trawkowska, Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach. Księga Dobrych Praktyk, Urząd Miasta Katowice, Katowice, p. 18-30.
 
23.
Zbiór dobrych praktyk. Wdrożenie zarządzania satysfakcją klienta w 100 urzędach administracji rządowej (2012) KPRM, Warszawa.
 
24.
www.dobrepraktyki.org.pl/page/dp3.html (1.04.2013).
 
25.
www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl; tab: Co nazywamy dobrą praktyką (4.10.2013).
 
26.
http://www.fao.org/knowledge/g... nitionsandcriteria/criteriaforgoodpractice/fr/ (2.04.2013).
 
27.
UNDP, www.undp.org (1.04.2013).
 
28.
www.owop.org.pl/media/fi lmy/html (3.04.2013).
 
29.
www. pi.gov.pl/parp/ (3.10. 2013).
 
30.
www.umbrella.org.pl/baza/ (5.10.2013).
 
ISSN:1640-1808