PL EN
CASE REPORT
Good practices in social policy: their essence and role
 
More details
Hide details
1
Institute of Social Policy, University of Warsaw
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;23:15-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents with thoughts on the ontological status of good practices, their criteria and the role they play in social policy. The authors describe good practices in three dimensions: as an action aiming at solving a particular problem; as an element of knowledge produced by the organisation; as communication produced by the organisation; The authors review defi nitions of good practices and their criteria on the basis of secondary sources. They propose to select general and specifi c criteria of good practices. Specifi c criteria of good practices are discussed using the example of actions towards social cohesion, taken within the framework of local and regional public policies towards the elderly people. Conceptualizing social cohesion is done with reference to the concept of society for all ages. The authors also propose their own scheme for describing good practices that is meant to ensure their dissemination. The article is concluded with thoughts on the role of good practices in social policy on the micro- and macro-scale.
 
REFERENCES (30)
1.
Anne A. (2003), Conceptualisation et dissemination des «,bonnes pratiques » en éducation : essai d’une approche internationale à partir d’enseignemets tirés d’un projet( in:) C.Braslavsky, A.Anne, M.I.Patiño, Developpement curriculaire et «bonne pratique» en éducation, Serie de documents du BIE – 2, Genève.
 
2.
Bruno I. (2008), La recherche scientifi que au crible du benchmarking. Petite histoired’une technologie de gouvernement, «Revue d’histoire moderne et contemporaine», 5-55-4bis, p. 28-45.
 
3.
DuPasquier A. (2006), Critères de sélection de bonnes pratiques en matière de développement durable et application à quelques exemples du domain de l’eau dans le cadre d’Agendas 21; digital version: http://www.unil.ch/webdav/site... (15.09.2013).
 
4.
Guide mondiale des villes-amies des aînés (2007), OMS (WHO); digital version: whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789242547306_fre.pdf (3.10.2012).
 
5.
IGAS (2006) Recenement et analyse des bonnes pratiques en matière de signalemnet, dans le cadre de la politique de protection de l’enfance ; digital version : www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000257-recensement-et-analyse-desbonnes-pratiques-en-matiere-de-signalement-dans-le-cadre-de (25.02.1013).
 
6.
L’innovations sociales – un levier pour dévelopement des territoires (2012) ARF, Awise, Paris 2012: 6 ; digital version : www.esseregion.org (17.03.2013).
 
7.
Karwińska A., Wiktor D. (2008) Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfi kacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej; digital version: es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_6_es_teksty.pdf (3.03.2013).
 
8.
Katalog dobrych praktyk inicjatywy wspólnotowej EQUAL (2008), Fundacja Fundusz współpracy, Warsaw; digital version: www.equal.org.pl/download.php?Mod=kompendium&FID=74 (3.04.2013).
 
9.
KOM (2005) 706, Pracując razem, pracując lepiej: Nowe ramy otwartej koordynacji polityk ochrony socjalnej i integracji społecznej w Unii Europejskiej, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions, Brussels, 22.12.2005.
 
10.
Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2008) Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
11.
Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne, Placet, Warszawa.
 
12.
Krajowy Program Działań „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2008-2010”; digital version: http://www.emeryturypomostowe.... les/4/program_zabezpieczenie_społeczne_2008-2010.pdf (15.03.2013).
 
13.
Kryteria dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracy; digital version: http://osha.europa.eu.pl (4.10.2013).
 
14.
Liwiński J. (2010) Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach polskich oraz innych krajów UE, PARP, Warsaw; digital version: www.zarzadzaniewiekiem.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&Itemid=26 (3.05.2013).
 
15.
Matusiak K.B. (ed.) (2008) Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, PARP, Warsaw.
 
16.
Mocek S. (ed.) (2011) Dobre praktyki współpracy między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi (z wykorzystaniem analizy jakościowej), Collegium Civitas, Warszawa.
 
17.
Model ewaluacji w pomocy społecznej. Raport z badań (2010) Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Kraków.
 
18.
Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju (2008), digital version: www.fundusze strukturalne.gov.pl (4.10. 2013).
 
19.
Rutkowski K. (2006) Zrozumieć fenomen najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Europejskie wyzwania projektu BestLog, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, vol. 12.
 
20.
SIRMA (2007), Podręcznik dobrych praktyk regionalnych w e-administracji. Wskaźniki i benchmarking, Tarnów.
 
21.
Szatur-Jaworska B. (2003) Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku – prezentacja koncepcji, „Praca Socjalna” vol. 2, p. 24-35.
 
22.
Trawkowska D. (2012) Koncepcje i wyznaczniki dobrych praktyk w pomocy społecznej (in:) A.Bartoszek, K.Czekaj, K.Faliszek, A.Niesporek, D.Trawkowska, Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach. Księga Dobrych Praktyk, Urząd Miasta Katowice, Katowice, p. 18-30.
 
23.
Zbiór dobrych praktyk. Wdrożenie zarządzania satysfakcją klienta w 100 urzędach administracji rządowej (2012) KPRM, Warszawa.
 
24.
www.dobrepraktyki.org.pl/page/dp3.html (1.04.2013).
 
25.
www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl; tab: Co nazywamy dobrą praktyką (4.10.2013).
 
26.
http://www.fao.org/knowledge/g... nitionsandcriteria/criteriaforgoodpractice/fr/ (2.04.2013).
 
27.
UNDP, www.undp.org (1.04.2013).
 
28.
www.owop.org.pl/media/fi lmy/html (3.04.2013).
 
29.
www. pi.gov.pl/parp/ (3.10. 2013).
 
30.
www.umbrella.org.pl/baza/ (5.10.2013).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top