PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Social economy and household resilience
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Social Sciences, University of Silesia in Katowice
 
 
Data publikacji: 20-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Witold Mandrysz   

Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11, 40-001 Katowice; e-mail: witold.mandrysz@us.edu.pl
 
 
Maciej Klimek   

Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11, 40-001 Katowice; e-mail: mklimek@us.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;41:55-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących roli podmiotów ekonomii społecznej w budowaniu rezyliencji gospodarstw domowych i społeczności lokalnych. Celem badania było określenia warunków i wzorców działania, które wspierają lub ograniczają i hamują rezyliencję gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Badania zostały zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu RESCuE — Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe (2014–2017). Podstawę empiryczną referowanych wyników badań stanowiły wywiady indywidualne przeprowadzone w badanych środowiskach lokalnych z członkami gospodarstw domowych dotkniętych różnymi typami trudności życiowych i sytuacji kryzysowych (m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność itp.) oraz wywiady z ekspertami społecznymi. W artykule wskazano ograniczoną skuteczność działania podmiotów ekonomii społecznej w badanych społecznościach, która w dużej mierze wynika z braku ich osadzenia w społeczności lokalnej — bądź to z powodu braku zaufania społecznego, bądź braku wiedzy członków społeczności na temat ich działalności czy potencjału tych podmiotów dla rozwoju społeczno-ekonomicznego.
 
REFERENCJE (24)
1.
Amin, A., Cameron, A., Hudson, R. (2002). Placing the Social Economy. London: Routledge.
 
2.
Biernat, A., Gumkowska, M., Jewdokimow, M., Skrzypiec, R. (2008). Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
3.
Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In: J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. (241–258). Westport: Greenwood Press.
 
4.
Coleman, J.S. (1998). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, vol. 94, pp. S95–S120.
 
5.
Faliszek, K., Kowalczyk, B., Mandrysz, W., Niesporek, A., Szpoczek, M., Wódz, K. (2009). Ekonomia społeczna na rzecz integracji społecznej. Przypadek województwa śląskiego. Zakończenie. In: K. Wódz, K. Faliszek (eds.), Aktywizacja — integracja — spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej. (227–236). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
6.
Giza-Poleszczuk, A., Hausner, J. (eds.) (2008). The Social Economy in Poland: Achievements, Barriers to Growth, and Potential in Light of Research Results. Warsaw: FISE.
 
7.
Gosk, I., Huszcza, M., Klaus, M., Likhtarovich, K. (2006). Ekonomia społeczna jako aktor rynku pracy. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 
8.
Haugh, H. (2005). A research agenda for social entrepreneurship. Social Enterprise Journal, vol. 1, iss. 1, pp. 1–12.
 
9.
Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (eds.) (2007), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 
10.
Leś, E. (2005). Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje. Trzeci Sektor, nr 2, pp. 36–44.
 
11.
Leś, E., Ołdak, M. (eds.) (2007). Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym. Warszawa: Collegium Civitas Press.
 
12.
Mandrysz, W. Szpoczek, M. (2009) Problemy ekonomii społecznej w województwie śląskim w ocenie ekspertów społecznych In: K. Wódz, K. Faliszek (eds.), Aktywizacja — integracja — spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
13.
Niesporek, A., Wódz, K. (2009). Ekonomia społeczna na rzecz integracji społecznej. Przypadek województwa śląskiego. Wprowadzenie. In: K. Wódz, K. Faliszek (eds.), Aktywizacja — integracja — spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej. (155–159). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
14.
Piechowski, A. (2007). Rodowód przedsiębiorczości społecznej. In: E. Leś, M. Ołdak (eds.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym. (19–46). Warszawa: Collegium Civitas Press.
 
15.
Putnam, R.D. (1995). Budowanie sprawnej demokracji. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Znak.
 
16.
Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
 
17.
Rothman, J., Tropman, J.E. (1987). Models of Community Organization and Macro Practice Perspectives: Their Mixing and Phasing. In: F.M. Cox, J.L. Erlich, J. Rothman, J.E. Tropman (eds.), Strategies of Community Organization. Itasca: F.E. Peacock Publishers.
 
18.
Rymsza, M. (2003). Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce. In: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (eds.), W stronę aktywnej polityki społecznej. Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 
19.
Sałustowicz, P. (2006). Koncepcje i funkcje ekonomii społecznej. In: P. Sałustowicz, H. Guzowska (eds.), Ekonomia społeczna a bezradność społeczna — perspektywy i bariery. Warszawa: Master.
 
20.
Skrzypczak, B. (ed.) (2011). Rewitalizacja społeczna. Od aktywizacji do rozwoju lokalnego. Katowice–Radom: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego–Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji — Państwowy Instytut Badawczy.
 
21.
Staręga-Piasek, J. (ed.) (2007). Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomoc społeczna. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 
22.
Woolcock, M., Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. The World Bank Research Observer, vol. 15, no. 2, pp. 225–249.
 
23.
Wygnański, J.J. (selection of texts) (2008). Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 
24.
Zybała, A. (2007). Rynek pracy społecznie integrujący, zadania dla lokalnych partnerów. Dialog. Pismo dialogu społecznego, no. 2.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top