PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Resilient households and welfare state institutions
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Social Sciences, University of Silesia in Katowice
 
 
Data publikacji: 20-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Kazimiera Wódz   

Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice; e-mail: kazimiera.wodz@us.edu.pl
 
 
Krystyna Faliszek   

Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice; e-mail: krystyna.faliszek@us.edu.pl
 
 
Zofia Trzeszkowska-Nowak   

Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice; e-mail: z.trzeszkowska@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;41:37-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem analizy są sposoby radzenia sobie gospodarstw domowych z trudnymi sytuacjami życiowymi widziane oczyma respondentów biorących udział w projekcie RESCuE. W artykule pokazano, jak postrzegają oni rolę różnych instytucji państwa opiekuńczego w strategiach zaradczych przyjmowanych przez różne osoby czy rodziny, w tym przez nich samych, w sytuacjach kryzysowych. Przedstawiono również, jak respondenci oceniają efekty działań podejmowanych przez pomoc społeczną i inne agendy państwa opiekuńczego. System pomocy społecznej stanowi ważny element praktyk zaradczych w badanych obszarach. Oparty jest przede wszystkim na instytucjach publicznych, które jednak są postrzegane jako nieefektywne i nieudolne, a ich działania jako prowadzące często do różnych niepożądanych zjawisk, w tym do bierności i uzależnienia od pomocy państwa.
 
REFERENCJE (8)
1.
Błędowski, P. (2002/2003). Rola administracji rządowej i samorządowej w finansowaniu pomocy społecznej. In: E. Leś (ed.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 
2.
CBOS (2013). Powinności państwa wobec obywatela i obywatela wobec państwa. Komunikat z badań BS/104/2013. Warszawa: CBOS.
 
3.
Czapiński, J., Panek, T. (ed.) (2012). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
4.
Hrynkiewicz, J. (2004). Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej. In: M. Rymsza (ed.), Reformy społeczne. Bilans dekady. Warszawa: Fundacja ISP.
 
5.
Leś, E. (ed.) (2002/2003). Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 
6.
Promberger, M. (2014). Patterns od Resilience during Socio-economic Crises among Households in Europe (RESCuE). IAB-Forchungsebericht.
 
7.
Rymsza, M. (2002). Praca socjalna i pracownicy socjalni po reformie samorządowej z 1999 roku. In: K. Frysztacki, K. Piątek (ed.), Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń: Akapit.
 
8.
Siekielski, I. (1999). Przedsiębiorczość w przezwyciężaniu bezrobocia lokalnego w wybranym regionie przemyskim. In: Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Regionie Podkarpackim. Jarosław: PWSZ.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top