PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Zmiany dostępu do opieki nad dzieckiem w wieku poniżej trzech lat w polskich gminach przed wejściem w życie ustawy „żłobkowej” i po jej wdrożeniu
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 27-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kurowska   

Instytut Polityki Społecznej UW, Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres internetowy autorki: a.kurowska@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;30:119-139
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje wyniki analizy zmian w dostępie do opieki nad dzieckiem w wieku poniżej trzech lat3 przed wejściem w życie ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 w Polsce z 2011 r. i po jej wdrożeniu. Autorka stara się odpowiedzieć na następujące pytania: czy dostęp do tej opieki wzrósł istotnie po wejściu w życie wymienionej ustawy; czy mamy do czynienia z konwergencją gmin według ich typów (miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie) w zakresie dostępności opieki żłobkowej czy raczej ich dywergencją; jak mają się te zmiany do procesów, które zachodziły we wcześniejszym okresie (1995–2010). W analizach zastosowano autorskie wskaźniki dostępu do opieki.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego Anny Kurowskiej pt. Joint influence of family and labour market policies on labour participaion and fertility decisions of men and women, finansowanego ze środków własnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Pomost Powroty.
 
REFERENCJE (10)
1.
Diagnoza wpływu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na rozwój wczesnodziecięcych usług opiekuńczo-edukacyjnych w gminach (2014), Badania zrealizowane na zamówienie Fundacji Komeńskiego przez Millward Brown w ramach projektu „Od serca dla dziecka” finansowanego przez NUTRICIA Polska, http://www.frd.org.pl/reposito....
 
2.
Graniewska D. (2009), Społeczne funkcje żłobków i przedszkoli. Obecnie i w przeszłości, „Polityka Społeczna”, nr 9.
 
3.
ITTI (2014), Ocena realizacji działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 — w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013, Raport końcowy, dostępne na stronie: https://www.ewaluacja.gov.pl/W....
 
4.
Kurowska A., Wolniewicz K. (2015), Usługi opieki nad dzieckiem do lat 3, w: C. Żołędowski, M. Duszczyk (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej UW, Dom Wydawniczy Elipsa (w druku).
 
5.
Kurowska A. (2012), Wpływ wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet, „Polityka Społeczna”, nr 11–12.
 
6.
Moroń D. (2011), Zmiany w zakresie instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 239.
 
7.
Sadowska-Snarska C. (red.) (2007), System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, Białystok, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 
8.
Sadowska-Snarska C. (red.) (2008), Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce, Białystok, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 
9.
Sadowska-Snarska C. (red.) (2011), Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce, Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 
10.
Piętka-Kosińska K., Ruzik-Sierdzińska A. (2010), Żłobki w Polsce. Badanie empiryczne i jakościowe, Badanie przeprowadzone na zlecenie Banku Światowego, Warszawa, CASE.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top