PL EN
STUDIA
Ku ponowoczesnej pracy socjalnej
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Sociology, University of Silesia in Katowice
Data publikacji: 19-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;44:31–45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule są omawiane społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się pracy socjalnej jako składowej nowoczesności oraz jej ukryte funkcje kontrolne. Analizie są poddawane zmiany, jakim podlega praca socjalna w epoce zdezorganizowanego kapitalizmu. Stawiane jest pytanie o przyszłość pracy socjalnej i jej związki z ponowoczesnością
 
REFERENCJE (51)
1.
Amin, A. (ed.) (2000). Post-Fordism. A Reader. Oxford: Wiley-Blackwell.
 
2.
Arnason, J.P. (2001). Capitalism in Context: Sources, Trajectories and Alternatives. Thesis Eleven, vol. 66, iss. 1, pp. 99–125.
 
3.
Atherton, C.R., Bolland, K.A. (2002). Postmodernism: A dangerous illusion for social work. International Social Work, vol. 45, no. 4, pp. 421–433.
 
4.
Bauman, Z. (1992). Intimations of Postmodernity. London–New York: Routledge.
 
5.
Castells, M. (1993). The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process. Oxford–Cambridge: Blackwell Publishers.
 
6.
Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. Oxford: Wiley.
 
7.
Castells, M. (2001). Information Technology and Global Capitalism. In: W. Hutton, A. Giddens (eds), On the Edge: Living with Global Capitalism. (52–75). London: Vintage.
 
8.
Crowther, A.C. (1981). The Workhouse System 1834–1929: The History of an English Social Institution. London: Batsford Academic and Educational.
 
9.
Delanty, G. (1999). Social Theory in a Changing World. Conceptions of Modernity. Cambridge–Oxford: Polity.
 
10.
Dziamski, G. (1993). O postmodernizmie najszerzej pojętym. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, vol. 13, pp. 11–26.
 
11.
Elster, J. (1994). The cement of society. A study of social order. Cambridge: Cambridge University Press.
 
12.
Epstein, L. (1999). The Culture of Social Work. In: A.S. Chambon, A. Irving, L. Epstein (eds), Reading Foucault for Social Work. (3–26). New York: Columbia University Press.
 
13.
Esping-Andersen, G. (2010). Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
14.
Foucault, M. (1987). Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
15.
Foucault, M. (1988). Gry władzy. Literatura na świecie, no. 6 (203).
 
16.
Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać. Warszawa: Aletheia.
 
17.
Foucault, M. (2000). Szaleństwo i społeczeństwo. In: M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. (78–99). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Fowler, S. (2007). Workhouse: The People, the Places, the Life Behind Closed Doors. Richmond: The National Archives.
 
19.
Giddens, A. (2008). Konsekwencje nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
20.
Habermas, J. (1987). Modernizm—niedokończony projekt. Odra, no. 7–8, pp. 63–78.
 
21.
Harvey, D. (1990). The Condition of Postmodernity. Cambridge–Oxford: Blackwell.
 
22.
Howe, D. (1994). Modernity, Postmodernity and Social Work. British Journal of Social Work, vol. 24, iss. 5, pp. 513–532.
 
23.
Hugman, R. (2001). Post-welfare social work? Reconsidering post-modernism, post-Fordism and social work education. Social Work Education, vol. 20, iss. 3, pp. 321–333.
 
24.
Jameson, F. (2002). A Singular Modernity. Essay on the Ontology of the Present. London–New York: Verso.
 
25.
Jessop, B. (2000). Post-Fordism and the State. In: A. Amin (ed.), Post-Fordism. A Reader. (251–279). Oxford: Wiley-Blackwell.
 
26.
Lash, S., Urry, J. (1993). The End of Organized Capitalism. Cambridge: Polity Press.
 
27.
Lash, S., Urry, J. (2002). Economies of Signs and Space. London: SAGE Publications.
 
28.
Lorenz, W. (2005). Social Work and a New Social Order—Challenging Neo-liberalism’s Erosion of Solidarity. Social Work & Society. International Online Journal, vol. 3, iss. 1. Available at: https://www.socwork.net/sws/ar... [access date: September 28, 2017].
 
29.
Luttwak, E. (2000). Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 
30.
Lyotard, J.F. (1997). Kondycja ponowoczesna. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 
31.
Magala, S. (1985). Foucault, czyli władza we krwi i w aerozolu. Miesięcznik Literacki, no. 10–11, pp. 171–179.
 
32.
May, C. (2002). The Information Society. A sceptical view. Cambridge–Oxford: Polity.
 
33.
Niesporek, A. (2007). Czy koniec socjologii, jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
34.
Niesporek, A. (2008). Globalizacja—zdezorganizowany kapitalizm—kryzys welfare state i praca socjalna. In: K. Wódz, S. Pawlas-Czyż (eds), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki. (21–31). Toruń: AKAPIT.
 
35.
Niesporek, A., Trembaczowski, Ł., Warczok, T. (2013). Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych. Kraków: Wydawnictwo NOMOS.
 
36.
Noble, C. (2004). Postmodern Thinking. Where is it Taking Social Work? Journal of Social Work, vol. 4, iss. 3, pp. 289–304.
 
37.
Parker, S., Fook, J., Pease, B. (1999). Empowerment: The modernist social work concept par excellence. In: B. Pease, J. Fook (eds), Transforming Social Work Practice. (150–160). London–New York: Routledge.
 
38.
Parton, N. (1994). Problematics of Government (Post)Modernity and Social Work. British Journal of Social Work, vol. 24, iss. 1, pp. 9–32.
 
39.
Parton, N. (1996). Social theory, social change and social work. An introduction. In: N. Parton (ed.), Social Theory, Social Change and Social Work. (4–18). London–New York: Routledge.
 
40.
Prendergast, Ch. (2003). Codeword Modernity. New Left Review, no. 24. Available at: https://newleftreview.org/II/2... [access date: October 15, 2017].
 
41.
Przybysz, P. (1993). Dwa postmodernizmy. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, vol. 13, pp. 27–45.
 
42.
Rifkin, J. (2003). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 
43.
Scholte, J.A. (2005). Globalization. A Critical Introduction. New York: Palgrave Macmillan.
 
44.
Simmel, G. (1997). Filozofia pieniądza. [Philosophy of Money.] Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
45.
Smart, B. (1983). Foucault, Marxism and Critique. London: Routledge.
 
46.
Szkudlarek, T. (1993). Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
47.
Taylor, C. (1998). Foucault o wolności i prawdzie. In: M. Kwiek (ed.), „Nie pytajcie mnie, kim jestem…”. Michel Foucault dzisiaj. (81–105). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
48.
Thurow, L.C. (1999). Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 
49.
Wagner, P. (2001). Modernity, Capitalism and Critique. Thesis Eleven, vol. 66, iss. 1, pp. 1–31.
 
50.
Walker, S. (2001). Tracing the Contours of Postmodern Social Work. British Journal of Social Work, vol. 31, iss. 1, pp. 29–39.
 
51.
Weber, M. (1989). Nauka jako zawód i powołanie. In: M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie. (40–60). Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 
ISSN:1640-1808