STUDIA
Short-term impact of visa waiver for Ukrainian citizens on economic migration to Poland
 
Więcej
Ukryj
1
University of Gdańsk Faculty of Management
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wieslaw Golnau   

Wieslaw Golnau, University of Gdańsk, Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland; author’s email address: wieslaw.golnau@ug.edu.pl
Data publikacji: 11-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;47:95–112
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Obywatele Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. zostali oni zwolnieni z wymogu posiadania wizy przy przekraczaniu zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Rozporządzenie to weszło w życie 11 czerwca 2017 r. i dotyczy pobytów krótkoterminowych, trwających do 90 dni w okresie 180 dni. Według niektórych przedstawicieli organizacji pracodawców przepisy o ruchu bezwizowym są niekorzystne dla polskich przedsiębiorstw, gdyż obywatele Ukrainy zamiast poszukiwać pracy w Polsce będą wybierać inne kraje Unii Europejskiej, w których mogą uzyskać wyższe wynagrodzenia za pracę. Celem tego artykułu jest ustalenie czy zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli Ukrainy wpłynęło na podejmowanie przez nich pracy w Polsce w ciągu 6 miesięcy od wprowadzenia nowych przepisów, tj. od czerwca do grudnia 2017 r. Badania przeprowadzone metodą eksperymentu naturalnego sugerują, że w krótkim okresie zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli Ukrainy miało niewielki negatywny wpływ na podejmowanie przez nich pracy w Polsce.
 
REFERENCJE (22)
1.
Besley T., Case, A. (2000). Unnatural experiments? Estimating the incidence of endogenous policies. Economic Journal, 110: F672–F694.
 
2.
Borjas, G. J. (1987). Self-selection and the earnings of immigrants. The American Economic Review, 77(4): 531–553.
 
3.
Borjas, G. J. (1994). The economics of immigration. Journal of Economic Literature, 32(4): 1667–1717.
 
4.
Borjas, G. J. (2016). Labor economics, seventh edition. New York: McGraw Hill Education.
 
5.
Ehrenberg, R. G., Smith, R. S. (2012). Modern labor economics: theory and public policy, eleventh edition. Boston: Prentice Hall.
 
6.
Filer, R. K., Hamermesh, D. S., Rees, A. E. (1996). The economics of work and pay, sixth edition. New York: HarperCollins College Publishers.
 
7.
IAR (2017). Zniesienie wiz dla Ukraińców. To wyzwanie dla polskiego rynku pracy. Available at: https://www.polskieradio.pl/42... [access date: 10.05.2019].
 
8.
McConnell, C. R., Brue, S. L., Macpherson, D. A. (2006). Contemporary labour economics, seventh edition. New York: McGraw-Hill Irwin.
 
9.
Meyer, B. D. (1995). Natural and quasi-experiments in economics. Journal of Business & Economic Statistics, 13(2): 151–161.
 
10.
Mincer, J. (1978). Family migration decisions. Journal of Political Economy, 86(5): 749–773.
 
11.
Ośrodek Studiów Wschodnich (2017). Zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli Ukrainy—konsekwencje migracyjne dla Unii Europejskiej. Ekspertyza Ośrodka Studiów Wschodnich. Warszawa.
 
12.
Regulation (EU) 2017/850 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 (2017) amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Ukraine). OJ L 133, 22.5.2017: 1–3.
 
13.
Rozporządzenie (2009). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 97 [consolidated text: Journal of Laws of 2015, item 97].
 
14.
Rozporządzenie (2015a). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca, Dz.U. z 2015 r., poz. 543 [Journal of Laws of 2015, item 543].
 
15.
Rozporządzenie (2015b). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz.U. z 2015 r., poz. 588 [Journal of Laws of 2015, item 588] .
 
16.
Rozporządzenie (2017a). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, Dz.U. z 2017 r., poz. 2345 [Journal of Laws of 2017, item 2345].
 
17.
Rozporządzenie (2017b). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, Dz.U. z 2017 r., poz. 2348 [Journal of Laws of 2017, item 2348].
 
18.
Rozporządzenie (2017c). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, Dz.U. z 2017 r., poz. 2349 [Journal of Laws of 2017, item 2349].
 
19.
Schwartz, A. (1973). Interpreting the effect of distance on migration. Journal of Political Economy, 81(5): 1153–1169.
 
20.
Sjaastad L.A. (1962). The costs and returns of human migration. Journal of Political Economy, 70(5): 80–93.
 
21.
Tharenou, P., Donohue, R., Cooper, B. (2007). Management research methods. New York: Cambridge University Press.
 
22.
Ustawa (2004). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1268 [consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 1268].
 
ISSN:1640-1808