STUDIA
Polityka państwa wobec osób starszych na rynku pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 26-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Bogusława Urbaniak   

Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorki: bogelur@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;34:71-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celowe działania państwa nakierowane na aktywność zawodową osób w wieku starszym zmieniały się w Polsce w ujęciu historycznym, a współcześnie wpisują się w trendy zmian inspirowane przez europejską politykę zatrudnienia. Z uwagi na istotne zmiany demograficzne powinna wzrastać waga polityki państwa ukierunkowanej na aktywność zawodową osób w wieku dojrzałym i starszym, przybierającej formę wyodrębnionego segmentu polityki senioralnej państwa w powiązaniu z uwarunkowaniami demograficznymi, polityką zdrowotną, emerytalną, dochodową i innymi rodzajowymi politykami społecznymi. W artykule przedstawiono zależności pojęciowe między różnymi ujęciami polityki dotyczącej starzenia się oraz ukazano zmiany w ujęciu historycznym w podejściu państwa do aktywności zawodowej osób starszych w Polsce.
 
REFERENCJE (21)
1.
Błędowski, P. (2003). Polityka społeczna wobec ludzi starych w Polsce a w Unii Europejskiej. W: Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Materiały konferencyjne. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 
2.
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS. Pakty społeczne w Irlandii. Pobrano z: http://www.dialog.gov.pl/dialo... [dostęp: 3.05.2016].
 
3.
Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, L 303/16. Pobrano z: www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/files/dr_2000_78_we_pl_0.pdf [dostęp: 30.04.2016].
 
4.
European Commission. Annex. First preliminary outline of a European Pillar of Social Rights. Accompanying to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Strasbourg, 8.3.2016 COM(2016) 127 final. Pobrano z: http://ec.europa.eu/priorities... [dostęp: 8.04.2016].
 
5.
Grata, P. (2013). Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Polski w liczbach. Państwo. Społeczeństwo (2003), t. I. Warszawa: GUS.
 
6.
Hokema, A., Scherger, S. (2016). Working pensioners in Germany and the UK: Quantitative and qualitative evidence on gender, marital status, and the reasons for working. Journal of Population Ageing, vol. 9, nr 1, s. 91–111. DOI: 10.1007/S12062-015-9131-1, wersja on line 01.09.2015. Pobrano z: http://link.springer.com/artic... [dostęp: 22.03.2016].
 
7.
Inglot, T. (2010). Welfare states w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1919–2004. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
8.
Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2010). Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość. Polityka Społeczna, nr 5–6, s. 1–7.
 
9.
Mazur, S. (2015). Teoria zarządzania publicznego a polityka rynku pracy. W: M. Frączek (red.), Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka (s. 8–25). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
10.
Męcina, J.P. (2015). Niewykorzystane zasoby pracy w Polsce. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 3, s. 30–50.
 
11.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrano z: http://psz.praca.gov.pl. [dostęp: 5.05.2016].
 
12.
Prognoza ludności na lata 2014–2050. Studia i analizy statystyczne (2014). Warszawa: GUS.
 
13.
Prywatne agencje zatrudnienia łączą siły z urzędami pracy, polskieradio.pl, 15 lutego 2016. Pobrano z: www.pulshr.pl/rekrutacja/prywatne-agencje-zatrudnienia-lacza-sily-zurzedami-pracy,32000.htm [dostęp: 30.04.2016].
 
14.
Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych (przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 19 lutego 2014 r. podczas 1192 posiedzenia Komitetu Delegatów Ministrów). Pobrano z: https://bip.ms.gov.pl/pl/szuka... [dostęp: 6.05.2016].
 
15.
Scherger, S., Hagemann, S., Hokema, A. & Lux, T. (2012). Between privilege and burden. Work past retirement age in Germany and the UK. Ze-S-Working paper, nr 4, Bremen, Centre for Social Policy Research. Pobrano z: http://edoc.vifapol.de/opus/vo... [dostęp: 28.04.2016].
 
16.
Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2014–2015 (2015). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 
17.
Szatur-Jaworska, B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
18.
Szweda-Lewandowska, Z. (2011). Polityka społeczna wobec starości i osób starszych. W: P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska, Elementy gerontologii społecznej. Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej UŁ. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 
19.
Uchwała Rady Ministrów nr 239 z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Monitor Polski 2014 r., poz. 115.
 
20.
Urbaniak, B. (1998). Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
21.
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Monitor Polski 2014 r., poz. 118.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top