PL EN
STUDIA
Regionalne zróżnicowanie kalendarza płodności we współczesnej Polsce
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Piotr Szukalski   

Instytut Socjologii UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autora: pies@uni.lodz.pl
Data publikacji: 28-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;27:55–73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W każdym kraju występują regionalne różnice zachowań demografi cznych, w tym również prokreacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na podstawie analizy zmian rozkładów cząstkowych współczynników płodności w latach 1991–2012, czy w polskich realiach występuje stałość kalendarza płodności w poszczególnych województwach. Przeprowadzona analiza wskazuje, że zjawisko takie występuje, przy czym można wyodrębnić dwie w miarę jednorodne grupy, obejmujące łącznie większość województw. W Polsce Północno-Zachodniej występuje wzorzec bazujący na wysokiej płodności kobiet młodych i bardzo młodych, zaś w przypadku Polski Południowo-Wschodniej bardzo niska płodność nastolatek i niska płodność kobiet młodych współwystępuje z wysoką skłonnością do posiadania potomstwa wśród kobiet w wieku 30 lat i więcej.
 
REFERENCJE (11)
1.
Bongaarts J., Feeney G. (1998), On the tempo and quantum of fertility, „Population and Development Review”, vol. 24, nr 2, s. 271–291.
 
2.
Bosveld W. (1996), The ageing of fertility in Europe. A comparative demographic-analytic study, Amsterdam, Thesis Publishers.
 
3.
Gawryszewski P. (2005), Ludność Polski w XX wieku, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
4.
Holzer-Żelażewska D., Tymicki K. (2009), Cohort and period fertility of Polish women, 1945–2008, „Studia Demografi czne”, nr 1 (155), s. 48–69, http://www.sd.pan.pl/images/st....
 
5.
Janiszewska A. (2013), Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geografi czne, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
6.
Kurek S., Lange M. (2013), Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
7.
Podogrodzka M. (2011), Przestrzenne zróżnicowanie płodności w Polsce, „Studia Demografi czne”, nr 2 (160), s. 85–106, http://www.sd.pan.pl/images/st....
 
8.
Smoliński Z. (1971), Rozrodczość w latach 1945–2000, Studia i Prace Statystyczne, t. 28, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
9.
Szukalski P. (2009), Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń?, w: J.T. Kowaleski, A. Rossa (red.), Przyszłość demografi czna Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, t. 231, s. 59–75, http://dspace.uni.lodz.pl:8080....
 
10.
Szukalski P. (2010), Nastoletnie macierzyństwo w Polsce – ujęcie regionalne, „Praca Socjalna”, nr specjalny, s. 135–157, http://dspace.uni.lodz.pl:8080....
 
11.
Szukalski P. (2012), Wpływ kryzysów na zachowania demografi czne, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4, s. 17–30, http://dspace.uni.lodz.pl:8080....
 
ISSN:1640-1808