PL EN
CASE REPORT
Regional differentiation of fertility calendar in Poland
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Piotr Szukalski   

Instytut Socjologii UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autora: pies@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;27:55-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Regional differentiation of demographic behaviours (including fertility ones) could be observed in all countries. The paper is focused on checking that in Poland there are stable, permanent differences in fertility calendar between regions. The analysis is based on distribution of age-specifi c fertility rates. The permanent differences are observed what enables to form 2 – relatively – homogenous groups including majority of the Polish regions. The northern-western group is characterized by high fertility at young ages (especially teenagers), and the southern-eastern group – by low fertility at young ages (with very low teenager fertility) and high fertility of women aged 30+.
 
REFERENCES (11)
1.
Bongaarts J., Feeney G. (1998), On the tempo and quantum of fertility, „Population and Development Review”, vol. 24, nr 2, s. 271–291.
 
2.
Bosveld W. (1996), The ageing of fertility in Europe. A comparative demographic-analytic study, Amsterdam, Thesis Publishers.
 
3.
Gawryszewski P. (2005), Ludność Polski w XX wieku, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
4.
Holzer-Żelażewska D., Tymicki K. (2009), Cohort and period fertility of Polish women, 1945–2008, „Studia Demografi czne”, nr 1 (155), s. 48–69, http://www.sd.pan.pl/images/st....
 
5.
Janiszewska A. (2013), Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geografi czne, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
6.
Kurek S., Lange M. (2013), Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
7.
Podogrodzka M. (2011), Przestrzenne zróżnicowanie płodności w Polsce, „Studia Demografi czne”, nr 2 (160), s. 85–106, http://www.sd.pan.pl/images/st....
 
8.
Smoliński Z. (1971), Rozrodczość w latach 1945–2000, Studia i Prace Statystyczne, t. 28, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
9.
Szukalski P. (2009), Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń?, w: J.T. Kowaleski, A. Rossa (red.), Przyszłość demografi czna Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, t. 231, s. 59–75, http://dspace.uni.lodz.pl:8080....
 
10.
Szukalski P. (2010), Nastoletnie macierzyństwo w Polsce – ujęcie regionalne, „Praca Socjalna”, nr specjalny, s. 135–157, http://dspace.uni.lodz.pl:8080....
 
11.
Szukalski P. (2012), Wpływ kryzysów na zachowania demografi czne, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4, s. 17–30, http://dspace.uni.lodz.pl:8080....
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top