STUDIA
Perspektywy wdrażania obligacji społecznych w Polsce— przykład interwencji na rynku pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Sociology, Department of Applied Sociology and Social Work Adam Mickiewicz University in Poznań
 
2
Faculty of Economics, Department of Monetary Policy and Financial Markets Poznań University of Economics and Business
 
 
Data publikacji: 19-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Ryszard Necel   

Instytut Socjologii UAM, Zakład Badania Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań; author’s email address: necel@amu.edu.pl
 
 
Marcin Wiśniewski   

Wydział Ekonomii UEP, Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań; author’s email address: marcin.wisniewski@ue.poznan.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;44:67-83
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest opisanie obligacji społecznych jako innowacyjnego instrumentu finansowania usług społecznych. W pierwszej części przedstawiona jest istota tego rozwiązania w wymiarze ekonomicznym, instytucjonalnym oraz prawnym. Następnie dokonana jest analiza szans rozwoju obligacji społecznych w Polsce, biorąc pod uwagę uwarunkowania rynku pracy i rynku kapitałowego. W dalszej części autorzy przedstawiają propozycję zastosowania modelu obligacji społecznych w usługach aktywizacji zawodowej. Podsumowaniem jest krytyczna analiza modelu ukazująca potencjalnie słabe strony interwencji z zastosowanym mechanizmem wraz z propozycjami przeciwdziałania.
 
REFERENCJE (28)
1.
Brye, S., Preston-Shoot, M. (1995). Empowering practice in social care. Philadelphia: Open University Press.
 
2.
Cicha-Nazarczuk, M. (2015). Regionalne zróżnicowanie finansowania i efektywności aktywnej polityki rynku pracy w Polsce. Optimum. Studia Ekonomiczne, no. 4 (76), pp. 153–168.
 
3.
Cooper, Ch., Graham, C., Himick, D. (2016). Social impact bonds: The securitization of the homeless. Accounting, Organizations and Society, vol. 55, p. 63–82. DOI: 10.1016/j. aos.2016.10.003.
 
4.
Davies, H., Nutley, S., Smith, P. (eds) (2000). What works? Evidence-based policy and practice in public services. Portland, OR: Policy Press.
 
5.
Eurostat (2013). Labour market policy statistics. Methodology, Manuals and Guidelines. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2785/45642.
 
6.
Fox, Ch., Albertson, K. (2011). Payment by results and social impact bonds in the criminal justice sector: New challenges for the concept of evidence-based Policy. Criminology & Criminal Justice, vol. 5, pp. 395–413.
 
7.
Frysztacki, K. (2015). Amerykańskie społeczeństwo i jego państwo socjalne w wachlarzu cech, sprzeczności oraz kierunków zmian. In: W. Anioł, R. Bakalarczyk, K. Frysztacki, K. Piątek (eds), Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
8.
Galitopoulou, S., Noya, A. (2016). Understanding Social Impact Bonds. Paris: OECD.
 
9.
Kaźmierczak, T. (2014). O potrzebie końca pomocy społecznej, jaką znamy. Problems of Social Policy. Studia i Dyskusje, no. 27 (4), pp. 91–107.
 
10.
Marchewka-Bartkowiak, K., Wiśniewski, M. (2015). Obligacje społeczne—nowy instrument finansowania zadań społecznych. Studia BAS, no. 4 (44), pp. 205–222.
 
11.
Mulgan, G., Reeder, N., Aylott, M., Bo’sher, L. (2011). Social Impact Investment: the challenge and opportunity of Social Impact Bonds. London: The Young Foundation.
 
12.
NBP (2016). Rozwój rynku finansowego w Polsce w 2015 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 
13.
Pasi, G. (2014). Challenges for European welfare systems. A research agenda on social impact bonds. Review of Applied Socio-Economic Research, vol. 8, iss. 2, pp. 141–150.
 
14.
Pestoff, V. (2008). A Democratic Architecture for the Welfare State. New York: Routledge.
 
15.
Pestoff, V. (2012). Co-production and third sector social services in Europe. Some concepts and evidence. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 23, no. 4, pp. 1102–1118.
 
16.
Schinckus, Ch. (2015). The valuation of social impact bonds: An introductory perspective with the Peterborough SIB. Research in International Business and Finance, no. 35, p. 104–110. DOI: 10.1016/j.ribaf.2017.07.126.
 
17.
Supińska, J. (2009). Style i instrumenty polityki społecznej. In: G. Firlit-Fesnak, M. SzylkoSkoczny (eds), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Supińska, J. (2014). Dylematy polityki społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
19.
Sześciło, D. (2015). Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
20.
The Australian Government the Treasury (2017). Social Impact Investing Discussion Paper. Australia: the Treasury.
 
21.
Wiśniewski, Z., Zawadzki, K. (eds) (2010). Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Toruń: Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
22.
Wong, J., Ortmann, A., Motta, A., Zhang, L. (2016). Understanding Social Impact Bonds and Their Alternatives: An Experimental Investigation. Research in Experimental Economics, vol. 19, pp. 39–83. DOI:10.1108/S0193-230620160000019011.
 
23.
Woźniak, Z. (2016). Praca socjalna a innowacje społeczne – między rutyną a zmianą. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 3, pp. 205–230.
 
24.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Journal of Laws [Dziennik Ustaw] of 2003 No. 96 item 873 with subsequent amendments.
 
25.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Journal of Laws of 2017, item 1065 with subsequent amendments.
 
26.
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Journal of Laws of 2015, item 238, Journal of Laws of 2017, item 1089 with subsequent amendments.
 
27.
http://www.rp.pl/Banki/3081299... bankom.html#ap-1 [access date: 8.09.2017].
 
28.
http://psz.praca.gov.pl/-/6979... [access date: 18.09.2017].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top