PL EN
CASE REPORT
Temporary agency work – a chance for flexible labour market or new dimension of precarisation?
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Maciej Pańków   

Szkoła Główna Handlowa, Aleja Niepodległości 162, 02–554 Warszawa; adres elektroniczny autora: maciej.pankow@isp.org.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;26:59-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is dedicated to the issue of temporary agency work which is a relatively new form of employment, quickly gaining popularity in Poland. It is based on directing employees to recruitment agencies to perform work for companies (client employers). For that purpose an agency concludes a job contract with an employee, which specifies the client as an employer. In principle, the agency is responsible for formal aspects of employment while the client employer ensures work organisation. Temporary agency work facilitates flexibility in the area of staff policy and thus corresponds with general trends regarding labor markets, connected with the decline of a ford’s system of labor relations. It has been legally regulated in Poland and regulations ensure protection against discrimination in accordance with international obligations of our country. However, protection mechanisms seen to be unreliable, which is caused by a widespread use of civil law contracts instead of employing temporary workers. This contradicts intentions of the legislator, according to which temporary agency work in most cases should be based on work contracts.
 
REFERENCES (17)
1.
Bednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (Dz. Urz. UE 2008 L 327/9).
 
3.
Frieske K.W. (2006), Dwa oblicza rynku pracy, w: A. Kojder (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków, Wydawnictwo WAM.
 
4.
Gardawski J. (red.) (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
5.
Guryn H. (2013), Głos agencji zatrudnienia, „Personel i Zarządzanie”, nr 5.
 
6.
Håkansson K., Isidorsson T., Pond R. i in. (2009), Representation of Agency Workers. The representation of agency workers in Europe at national and local level in France, Netherlands, Sweden, Poland and the UK, Göteborg, publikacja dostępna pod adresem www.av.gu.se/digitalAssets/1272/1272406_Final_RAW_report_090325_w_publisher.pdf [dostęp: 18.03.2014].
 
7.
Jaworska M. (2012), Prawa i obowiązki pracownika tymczasowego, „Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie”, nr 9.
 
8.
Konieczna-Sałamatin J., Pańków M., Stasiowski J. (2011), Analiza struktury, uwarunkowań i perspektyw rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku, Wrocław, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
 
9.
Krzyśków B. (2010), Warunki pracy pracowników tymczasowych – badania ankietowe, Centralny Instytut Ochrony Pracy, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”, nr 11, publikacja dostępna pod adresem www.ciop.pl/43150 [dostęp: 19.03.2014].
 
10.
Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
11.
Raczkowski M. (2013), Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych: komentarz, Warszawa, LexisNexis.
 
12.
Reda A. (2012), Praca tymczasowa na podstawie umowy cywilnoprawnej, „Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9.
 
13.
Standing G. (2011), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tłum. P. Kaczmarski, M. Karolak, „Praktyka Teoretyczna”. Polskie tłumaczenie pierwszego i drugiego rozdziału dostępne pod adresem www.praktykateoretyczna.pl/prekariat/01_Prekariat_Rozdz.1.pdf oraz…/02_Prekariat_Rozdz.2.pdf. Tłumaczenie udostępniane na licencji creative commons [dostęp: 16.03.2014].
 
14.
Szmit J. (2013), Praca tymczasowa, „Tygodnik Solidarność”, nr 3.
 
15.
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).
 
17.
Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 27.06.2007, dokument dostępny pod adresem www.mpips.gov.pl/userfiles/File/flexi_komunikat_ue.pdf [dostęp: 19.03.2014].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top