INNE
Związki polityki ludnościowej z polityką społeczną na przykładzie koncepcji Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Robert Rauziński   

Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole; adres elektroniczny: sekretariat@instytutslaski.com
Kazimierz Szczygielski   

Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole; adres elektroniczny: sekretariat@instytutslaski.com
Data publikacji: 28-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;27:161–173
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Śląsk Opolski jest regionem dotkniętym kryzysem demografi cznym i społecznym, który – według prognoz – będzie narastał do 2035 r. Świadczy o tym proces wyludniania się regionu, masowe migracje zagraniczne wyższe od przyrostu naturalnego, niska aktywność zawodowa, wysokie bezrobocie, słabnący kapitał ludzki i społeczny oraz głębokie zaburzenia w ruchu naturalnym. Badania demografi czne i społeczne wskazują na potrzebę prowadzenia aktywnej regionalnej polityki społecznej. Koncepcja Specjalnej Strefy Demografi cznej na Śląsku Opolskim jest spójnym, kompleksowym i nowatorskim projektem aktywnej polityki w bardzo złożonej i niewystępującej w innych obszarach kraju sytuacji.
 
REFERENCJE (15)
1.
Auleytner J. (red.) (2002), O roztropną politykę społeczną. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza, Katowice, Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 
2.
Frysztacki K., Heffner K. (red.) (2003), W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, Opole, Państwowy Instytut Naukowy.
 
3.
Golachowski S. (1958), Różnice w strukturze demografi cznej między ludnością miejscową a napływową w województwie opolskim, Opole, Instytut Śląski.
 
4.
Golachowski S., Sukiennicki H. (1946), Pierwszy etap osadnictwa na Śląsku Opolskim, Katowice, Instytut Śląski.
 
5.
Grygierczyk M. (1990), Wybrane aspekty sytuacji ludnościowej na wsi opolskiej, w: K. Heffner (red.), Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim, Opole, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.
 
6.
Heffner K. (1998), Kluczowe problemy demografi czno-osadnicze obszarów przygranicznych Polska–Czechy, Opole, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.
 
7.
Heffner K., Rauziński R. (2003), Region migracyjny (wybrane aspekty demografi czne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego), Opole, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 
8.
Jończy R. (2003), Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
9.
Kosiński L. (1960), Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 r., Dokumentacja Geografi czna, z. 2, Warszawa, Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
10.
Orczyk J. i in. (red.) (2012), Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
11.
Pisz Z. (red.) (2003), Zadania społeczne, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Prognoza ludności na lata 2008–2035 (2009), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
12.
Rauziński R. (2002), Społeczeństwo Śląska Opolskiego w latach 1989–2020 (aspekty demografi czne i społeczne), Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 
13.
Rauziński R. (2005), Czynnik demografi czny w rozwoju społeczno-gospodarczym Śląska Opolskiego w perspektywie do 2020 r., w: K. Heffner, K. Malik (red.), Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 
14.
Solga B. (2003), Migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim a integracja europejska, w: K. Frysztacki, K. Heffner (red.), W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 
15.
Szczygielski K. (1994), Badania demografi czne i osadnicze w Instytucie Śląskim, w: K. Heffner (red.), Instytut Śląski 1934–1994, Opole, Instytut Śląski.
 
ISSN:1640-1808