PL EN
OTHER
The links between population policy and social policy at the example of Special Demographic Zone in Opole Voivodship
 
More details
Hide details
1
Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Robert Rauziński   

Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole; adres elektroniczny: sekretariat@instytutslaski.com
 
 
Kazimierz Szczygielski   

Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole; adres elektroniczny: sekretariat@instytutslaski.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;27:161-173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses the demographical problems and regional social policy responses in the Opole voivodship. It is a region of still increasing demographical and social crisis, which is estimated to last until 2035. It is marked by the process of depopulation, the international migration much higher than the population growth, low professional activity, high unemployment level, and a very weak human and social resources level. As a result of the diagnosed problems the need for implementing an active regional social policy was set as the political objective in the region. The idea of Special Demographical Zone in Opole voivodship is a coherent, complex and new project of active policy in this very compound and unique situation which does not exist in other parts of the country.
 
REFERENCES (15)
1.
Auleytner J. (red.) (2002), O roztropną politykę społeczną. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza, Katowice, Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 
2.
Frysztacki K., Heffner K. (red.) (2003), W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, Opole, Państwowy Instytut Naukowy.
 
3.
Golachowski S. (1958), Różnice w strukturze demografi cznej między ludnością miejscową a napływową w województwie opolskim, Opole, Instytut Śląski.
 
4.
Golachowski S., Sukiennicki H. (1946), Pierwszy etap osadnictwa na Śląsku Opolskim, Katowice, Instytut Śląski.
 
5.
Grygierczyk M. (1990), Wybrane aspekty sytuacji ludnościowej na wsi opolskiej, w: K. Heffner (red.), Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim, Opole, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.
 
6.
Heffner K. (1998), Kluczowe problemy demografi czno-osadnicze obszarów przygranicznych Polska–Czechy, Opole, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.
 
7.
Heffner K., Rauziński R. (2003), Region migracyjny (wybrane aspekty demografi czne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego), Opole, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 
8.
Jończy R. (2003), Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
9.
Kosiński L. (1960), Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 r., Dokumentacja Geografi czna, z. 2, Warszawa, Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
10.
Orczyk J. i in. (red.) (2012), Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
11.
Pisz Z. (red.) (2003), Zadania społeczne, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Prognoza ludności na lata 2008–2035 (2009), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
12.
Rauziński R. (2002), Społeczeństwo Śląska Opolskiego w latach 1989–2020 (aspekty demografi czne i społeczne), Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 
13.
Rauziński R. (2005), Czynnik demografi czny w rozwoju społeczno-gospodarczym Śląska Opolskiego w perspektywie do 2020 r., w: K. Heffner, K. Malik (red.), Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 
14.
Solga B. (2003), Migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim a integracja europejska, w: K. Frysztacki, K. Heffner (red.), W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 
15.
Szczygielski K. (1994), Badania demografi czne i osadnicze w Instytucie Śląskim, w: K. Heffner (red.), Instytut Śląski 1934–1994, Opole, Instytut Śląski.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top