PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Migracje zarobkowe kobiet jako czynnik ograniczający potencjał demograficzny Śląska Opolskiego w świetle badań własnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Opolski
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marta Rostropowicz-Miśko   

Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole; adres elektroniczny autorki: mrostropowicz@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;27:147-158
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zagraniczne migracje zarobkowe ze Śląska Opolskiego to proces o wieloletniej tradycji charakteryzujący się stałym wzrostem. Emigrują przede wszystkim osoby młode, w tym coraz więcej kobiet, co ma istotny wpływ na pogarszającą się sytuację demografi czną regionu, między innymi wyludnienie, ujemny i malejący przyrost naturalny. Badania przeprowadzono wśród emigrantek zarobkowych ze Śląska Opolskiego mieszkających w gminach o wieloletnich tradycjach migracyjnych. Objęły one kobiety niebędące w stałych związkach. Celem badań było ustalenie wpływu wyjazdów zagranicznych na ich plany matrymonialne i prokreacyjne, co jest niezwykle istotne w kontekście sytuacji demografi cznej Śląska Opolskiego. Z badań wynika, że młode emigrantki nie planują w najbliższej przyszłości zakładania rodziny, a podstawowe warunki powrotu to: wyższe zarobki w kraju, możliwości sfi nansowania kupna mieszkania oraz większa pomoc państwa dla rodzin z dziećmi.
 
REFERENCJE (12)
1.
GUS (2013), Ludność. Stan i struktura demografi czno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
2.
Hoffman K. (2009), Rodzina w życiu współczesnych Ślązaczek, w: U. Swadźba (red.), Praca czy rodzina? Dylematy kobiet śląskich, Katowice, Wydawnictwo Gnome.
 
3.
Jończy R. (2003), Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
4.
Jończy R. (2009), Migracje zewnętrzne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Stan i zmiany, w: M. Rostropowicz-Miśko, P. Malinowski (red.), Pięć lat w Unii Europejskiej – społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
5.
Korczyńska J. (2003), Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
6.
Krasnodębska A. (2008), Migracja zarobkowa a życie rodzinne kobiet Opolszczyzny, „Pedagogika Społeczna”, nr 3.
 
7.
Pawlus M. (2008), Migracje kobiet, w: J. Balicki (red.), Migracje jako nowa kwestia społeczna, Katowice, Księgarnia św. Jacka.
 
8.
Rauziński R. (1999), Współczesne migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim (aspekty demografi czne i społeczne), Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 
9.
Rauziński R. (2004), Sytuacja demografi czna Śląska Opolskiego na przełomie XX i XXI w., w: Z. Pisz (red.), Obraz społeczny Śląska na przełomie wieków, Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 
10.
Rostropowicz-Miśko M. (2007), Migracje ludności ze Śląska Opolskiego do Niemiec w latach 1989–2005. Aspekty demografi czne, społeczne i ekonomiczne, Opole, Wydawnictwo Editio Silesia.
 
11.
US (2001), Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2001, Opole, Urząd Statystyczny w Opolu.
 
12.
US (2013), Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2013, Opole, Urząd Statystyczny w Opolu.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top