PL EN
STUDIA
Trust and migrations: in search of mutual dependences and interactions
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Justyna Łukaszewska-Bezulska   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres elektroniczny autorki: j.lukaszewska@uw.edu.pl
Data publikacji: 22-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;39:55–69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono interakcje między mobilnością przestrzenną a migracjami za granicę z przyczyn ekonomicznych. Na podstawie przeglądu literatury i badań empirycznych wykazano, że zaufanie zależy od szerszego kontekstu społeczno-kulturowego i istnieją silne interakcje między migracjami za granicę z powodów ekonomicznych i zaufaniem. Zasadniczo mobilność przestrzenna przyczynia się do niższego poziomu zaufania, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i indywidualnym. Niemniej jednak jeśli migracje zagraniczne z przyczyn ekonomicznych opierają się na silnych sieciach migracyjnych, mają one pozytywny wpływ na ogólny poziom zaufania. Codzienne czynności, takie jak poszukanie pracy (w tym w gospodarce nieformalnej) lub dzielenie miejsca zamieszkania z innymi migrantami, odgrywają ważną rolę w tym kontekście.
 
REFERENCJE (15)
1.
Działek, J. (2011). Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Eisenstadt, S.N. (1953). Analysis of Patterns of Immigration and Absorption of Immigrants. Population Studies, Vol. 7, no. 2, pp. 167–180.
 
3.
Fischer, P.A., Holm, E., Malmberg, G., Straubhaar T. (1998). Why Do People Stay? The Insider Advantages Approach: Empirical Evidence from Swedish Labour Markets. London: CEPR.
 
4.
Frykowski, M. (2005). Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
5.
Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami–Instytut Studiów Społecznych UW.
 
6.
Growiec, K. (2011). Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psyhologii Społecznej „Academica”.
 
7.
Hardin, R. (2009). Zaufanie. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
8.
Jończy, R. (2010). Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole–Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski–Uniwersytet Ekonomiczny.
 
9.
Mamzer, H. (2011). Zaufanie. Ustalenia metodologiczne. In: H. Mamzer (ed.), Czy warto ufać obcym? Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
10.
Miller, A., Mitamura, T. (2003). Are Surveys on Trust Trustworthy? Social Psychology Quarterly, Vol. 66, no. 1, pp. 62–70.
 
11.
Misztal, B. (1996). Trust in Modern Societies. Cambridge: Polity Press.
 
12.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 
13.
Poławski, P. (2004). Lokalna administracja i społeczeństwo obywatelskie. In: K.W. Frieske (red.), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
14.
Putnam, R. (2008 [2000]). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
15.
Putnam, R., Leonardi, R., Nanetti, R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków–Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak–Fundacja im. Stefana Batorego.
 
ISSN:1640-1808