PL EN
STUDIA
Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce a koncepcja bezpieczeństwa socjalnego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:109–124
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Treść artykułu podejmuje problematykę zasadności podniesienia wieku emerytalnego w Polsce w kontekście starzenia się społeczeństwa oraz koncepcji bezpieczeństwa socjalnego. System zabezpieczenia społecznego ma bowiem za zadanie gwarantować obywatelom poczucie bezpieczeństwa socjalnego. Wydaje się to szczególnie ważne w sytuacji, w której system emerytalny w dużym stopniu uwrażliwiony jest na zmiany demograficzne, a sytuacja demograficzna w społeczeństwie nie jest korzystna.
 
REFERENCJE (48)
1.
Długookresowa… (2011–2012). Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 — Trzecia fala nowoczesności. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, t. 1–2.
 
2.
Duszczyk M. (2012). Starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w polskich strategiach rozwoju społecznego, „Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje”, 17.
 
3.
Frąckiewicz L. (1985). Karta Praw Człowieka Starego. Warszawa: IWCRZZ.
 
4.
Góra M. (2001). Koszty, oszczędności oraz efekty zewnętrzne związane z wprowadzeniem nowego systemu emerytalnego, w: Nowy system emerytalny w Polsce –- wpływ na krótkoi długoterminowe perspektywy gospodarki i rynków finansowych, „Zeszyty BRE Bank -– CASE”, 57.
 
5.
GUS (2005). Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r. Warszawa: GUS.
 
6.
Jończyk J. (2006). Prawo zabezpieczenia społecznego. Warszawa: Zakamycze.
 
7.
Kabaj M. (2006). Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy, dezaktywizacja Polski?. Warszawa: IPiSS.
 
8.
Klonowicz S. (1973). Starzenie się, stan zdrowia, praca. Warszawa: PZWL.
 
9.
Krajowy… (2011). Krajowy Program Reform Polska 2020. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 
10.
Księżopolski M. (1999). Polityka społeczna, wybrane aspekty porównań międzynarodowych. Katowice.
 
11.
Mering T. (2012). Strategia Unii Europejskiej wobec starzenia się ludności, „Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje”, 18.
 
12.
Piotrowski J. (1966). Zabezpieczenie Społeczne. Warszawa: KiW.
 
13.
Program… (2008). Program Solidarność pokoleń — działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
14.
Rajkiewicz A. (1993). Strategiczne problemy polityki społecznej, w: O nowy model polityki społecznej. Warszawa: IPiSS, Studia i Materiały, z. 1.
 
15.
Rocznik statystyczny (2009). Rocznik Statystyczny 2008. Warszawa: GUS.
 
16.
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej (2011). Warszawa: GUS.
 
17.
Rocznik statystyczny ubezpieczeń…(2009). Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych 2006–2008. Warszawa: ZUS.
 
18.
Rosset E. (1959). Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. Warszawa: PWG.
 
19.
Salwa Z. (1989). Prawo pracy PRL w zarysie. Warszawa: PWN.
 
20.
Samoraj-Charitonow B. (2010). System zabezpieczenia społecznego w Polsce a bezpieczeństwo na rynku pracy, w: A. Tomanek, Narzędzia polityki flexicurity, poradnik dobrych praktyk. Bialystok: Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości.
 
21.
Samoraj-Charitonow B. (2012). Przeobrażenia polskiego systemu zabezpieczenia społecznego na przełomie wieków w kontekście bezpieczeństwa socjalnego, w: Zabezpieczenie społeczne, teoria, prawo, praktyka, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego”, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 
22.
Sierpowska I. (2008). Państwo wobec pomocy społecznej, „Państwo — koncepcje i zadania”, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, z. III.
 
23.
Strategia… (2011). Strategia rozwoju kapitału ludzkiego do roku 2020. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
24.
System emerytalny — problemy na przyszłość (2011) Materiały z seminariów ZUS, Warszawa.
 
25.
Szatur-Jaworska B. (2010). Ubóstwo i wykluczenie społeczne seniorów, w: R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss, Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 
26.
Szatur-Jaworska B. (2012). Aktywne starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w debacie międzynarodowej, „Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje”, 17.
 
27.
Szatur-Jaworska B. (2012a). Zasady polityk publicznych w starzejących się społeczeństwach, w: Szatur-Jaworska B. (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie, Tezy i rekomendacje, „Biuletyn rzecznika Praw Obywatelskich”, 9.
 
28.
Szubert W. (1987). Ubezpieczenia społeczne, zarys systemu. Warszawa: PWN.
 
29.
Uścińska G. (2012). Regulacje prawne dotyczące poprawy sytuacji osób starszych na rynku pracy i w systemach zabezpieczenia społecznego. Aspekt europejski, „Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje”, 17.
 
30.
Uścińska G. (2012a). Bezpieczeństwo socjalne a ograniczanie finansowych konsekwencji występowania ryzyk socjalnych. Analiza prawna, w: Szatur-Jaworska B. (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie, Tezy i rekomendacje, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich”, 9.
 
31.
Zabezpieczenie… (2008). Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2008–2010. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
32.
Założenia… (2012). Założenia Polityki Ludnościowej. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 
33.
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE.
 
34.
Madrid International Plan of Action on Ageing, MIPAA, United Nations, 2002.
 
35.
Regional Implementation Strategy, RIS, United Nations 2002.
 
36.
Ustawa z 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (DzU 1995, nr 1, poz. 1 z późn. zm.).
 
37.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU 2004, nr 64, poz. 593).
 
38.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU rok nr 37, poz. 887 z późn. zm.).
 
39.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004, nr 173, poz. 1807).
 
40.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2004, nr 99, poz. 1001).
 
41.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (DzU 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 
42.
Vienna International Plan of Action on Ageing, United Nations, 1982.
 
43.
www.stat.gov.pl.
 
44.
www.zus.pl.
 
45.
www.emerytura.gov.pl.
 
46.
www.un.org/en.
 
47.
www.unece.org.
 
48.
www.monitoringris.org.
 
ISSN:1640-1808