PL EN
CASE REPORT
Raising the retirement age in Poland and the concept of social security
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;21:109-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article content takes the issue merits of raising the retirement age in Poland in the context of an aging society and the concept of social security. The social security system has the aim to guarantee citizens a sense of social security. This is particularly important when the pension scheme is highly sensitized to demographic changes and the demographic situation in society is not favorable.
 
REFERENCES (48)
1.
Długookresowa… (2011–2012). Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 — Trzecia fala nowoczesności. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, t. 1–2.
 
2.
Duszczyk M. (2012). Starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w polskich strategiach rozwoju społecznego, „Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje”, 17.
 
3.
Frąckiewicz L. (1985). Karta Praw Człowieka Starego. Warszawa: IWCRZZ.
 
4.
Góra M. (2001). Koszty, oszczędności oraz efekty zewnętrzne związane z wprowadzeniem nowego systemu emerytalnego, w: Nowy system emerytalny w Polsce –- wpływ na krótkoi długoterminowe perspektywy gospodarki i rynków finansowych, „Zeszyty BRE Bank -– CASE”, 57.
 
5.
GUS (2005). Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r. Warszawa: GUS.
 
6.
Jończyk J. (2006). Prawo zabezpieczenia społecznego. Warszawa: Zakamycze.
 
7.
Kabaj M. (2006). Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy, dezaktywizacja Polski?. Warszawa: IPiSS.
 
8.
Klonowicz S. (1973). Starzenie się, stan zdrowia, praca. Warszawa: PZWL.
 
9.
Krajowy… (2011). Krajowy Program Reform Polska 2020. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 
10.
Księżopolski M. (1999). Polityka społeczna, wybrane aspekty porównań międzynarodowych. Katowice.
 
11.
Mering T. (2012). Strategia Unii Europejskiej wobec starzenia się ludności, „Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje”, 18.
 
12.
Piotrowski J. (1966). Zabezpieczenie Społeczne. Warszawa: KiW.
 
13.
Program… (2008). Program Solidarność pokoleń — działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
14.
Rajkiewicz A. (1993). Strategiczne problemy polityki społecznej, w: O nowy model polityki społecznej. Warszawa: IPiSS, Studia i Materiały, z. 1.
 
15.
Rocznik statystyczny (2009). Rocznik Statystyczny 2008. Warszawa: GUS.
 
16.
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej (2011). Warszawa: GUS.
 
17.
Rocznik statystyczny ubezpieczeń…(2009). Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych 2006–2008. Warszawa: ZUS.
 
18.
Rosset E. (1959). Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. Warszawa: PWG.
 
19.
Salwa Z. (1989). Prawo pracy PRL w zarysie. Warszawa: PWN.
 
20.
Samoraj-Charitonow B. (2010). System zabezpieczenia społecznego w Polsce a bezpieczeństwo na rynku pracy, w: A. Tomanek, Narzędzia polityki flexicurity, poradnik dobrych praktyk. Bialystok: Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości.
 
21.
Samoraj-Charitonow B. (2012). Przeobrażenia polskiego systemu zabezpieczenia społecznego na przełomie wieków w kontekście bezpieczeństwa socjalnego, w: Zabezpieczenie społeczne, teoria, prawo, praktyka, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego”, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 
22.
Sierpowska I. (2008). Państwo wobec pomocy społecznej, „Państwo — koncepcje i zadania”, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, z. III.
 
23.
Strategia… (2011). Strategia rozwoju kapitału ludzkiego do roku 2020. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
24.
System emerytalny — problemy na przyszłość (2011) Materiały z seminariów ZUS, Warszawa.
 
25.
Szatur-Jaworska B. (2010). Ubóstwo i wykluczenie społeczne seniorów, w: R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss, Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 
26.
Szatur-Jaworska B. (2012). Aktywne starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w debacie międzynarodowej, „Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje”, 17.
 
27.
Szatur-Jaworska B. (2012a). Zasady polityk publicznych w starzejących się społeczeństwach, w: Szatur-Jaworska B. (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie, Tezy i rekomendacje, „Biuletyn rzecznika Praw Obywatelskich”, 9.
 
28.
Szubert W. (1987). Ubezpieczenia społeczne, zarys systemu. Warszawa: PWN.
 
29.
Uścińska G. (2012). Regulacje prawne dotyczące poprawy sytuacji osób starszych na rynku pracy i w systemach zabezpieczenia społecznego. Aspekt europejski, „Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje”, 17.
 
30.
Uścińska G. (2012a). Bezpieczeństwo socjalne a ograniczanie finansowych konsekwencji występowania ryzyk socjalnych. Analiza prawna, w: Szatur-Jaworska B. (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie, Tezy i rekomendacje, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich”, 9.
 
31.
Zabezpieczenie… (2008). Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2008–2010. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
32.
Założenia… (2012). Założenia Polityki Ludnościowej. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 
33.
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE.
 
34.
Madrid International Plan of Action on Ageing, MIPAA, United Nations, 2002.
 
35.
Regional Implementation Strategy, RIS, United Nations 2002.
 
36.
Ustawa z 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (DzU 1995, nr 1, poz. 1 z późn. zm.).
 
37.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU 2004, nr 64, poz. 593).
 
38.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU rok nr 37, poz. 887 z późn. zm.).
 
39.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004, nr 173, poz. 1807).
 
40.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2004, nr 99, poz. 1001).
 
41.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (DzU 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 
42.
Vienna International Plan of Action on Ageing, United Nations, 1982.
 
43.
www.stat.gov.pl.
 
44.
www.zus.pl.
 
45.
www.emerytura.gov.pl.
 
46.
www.un.org/en.
 
47.
www.unece.org.
 
48.
www.monitoringris.org.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top