PL EN
STUDIA
Przeobrażenia francuskiej polityki integracji imigrantów w perspektywie kategorii konwencji
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres elektroniczny autorki: a.zubrzycka@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:37-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany zachodzące obecnie w politykach migracyjnych krajów europejskich, idące w kierunku wzrostu ich restrykcyjności, stawiają badaczy procesów migracyjnych przed koniecznością poszukiwania nowych perspektyw i narzędzi badawczych umożliwiających pełniejszą analizę tego obszaru badawczego. Artykuł ma na celu przybliżenie kategorii konwencji wykorzystywanej między innymi w piśmiennictwie francuskim, a mało znanej w polskiej nauce o polityce społecznej. Służy ona do uchwycenia i podkreślenia roli aktorów społecznych w procesie konsensualnego kształtowania głównych założeń i sposobów realizacji polityk publicznych. W niniejszym artykule kategoria ta została zaprezentowana w odniesieniu do francuskiej polityki integracji imigrantów.
 
REFERENCJE (29)
1.
Baszkiewicz J. (2004), Historia Francji, Wrocław–Warszawa–Kraków, Ossolineum.
 
2.
Batifoulier Ph., Biencourt O. (2001), Politique de santé: éclairages par l’économie des conventions. De l’économie politique de l’arbitraire à la politique économique de l’arbitraire, Communication aux Ateliers Thématiques en Economie de la Santé.
 
3.
Batifoulier Ph., de Larquier G. (2001), De la convention et de ses usages, w: Ph. Batifoulier (red.), Théorie des conventions, Paris, Economica.
 
4.
Batifoulier Ph., Thévenon O. (2001), Interprétation et fondement conventionnel des règles, w: Ph. Batifoulier (red.), Théorie des conventions, Paris, Economica.
 
5.
Bessy Ch. (2002), Représentation, convention et institution. Des repères pour l’économie des convention, „Document de travail” , CNRS/Centre d’etudes de l’emploi, nr 20.
 
6.
Biencourt O., Chaserant C., Rebérioux A. (2001), L’économie des conventions: l’affirmation d’un programme de recherche, w: Ph. Batifoulier (red.), Théorie des conventions, Paris, Economica.
 
7.
Biggart N.W., Beamish T.D. (2003), The Economic Sociology of Conventions: Habit, Custom, Practice, and Routine in Market Order, „Annual Review of Sociology”, nr 29.
 
8.
Billaudot R. (2006), Economie des conventions et théorie de la régulation: de la comparaison à la confrontation, „Economie et Institutions”, nr 8.
 
9.
Diaz-Bone R., Thévenot L. (2010), La sociologie des conventions. La théorie des conventions, élément central des nouvelles sciences sociales françaises, „Trivium”, nr 5.
 
10.
Duszczyk M. (2008), Wyzwania polskiej polityki migracyjnej a doświadczenia międzynarodowe, w: P. Kaczmarczyk, M. Okólski (red.), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia, Warszawa, Ośrodek Badań nad Migracjami.
 
11.
Eymard-Duvernay F. (2001), L’économie des conventions a-t-elle une théorie politique?, w: Ph. Batifoulier (red.), Théorie des conventions, Paris, Economica.
 
12.
Favereau O. (2001), Préface, w: Ph. Batifoulier (red.), Théorie des conventions, Paris, Economica.
 
13.
Gouvernement: La France n’est plus un grand pays d’immigration, „Le Point”, 9 kwietnia 2013, http://www.lepoint.fr/societe/... [dostęp: 05.02.2014].
 
14.
Guélamine F. (2008), Action sociale et immigration en France. Repères pour l’intervention, Paris, Dunod.
 
15.
Join-Lambert M.-T. (red.) (1994), Politiques sociales, Paris, Dalloz.
 
16.
Kicinger A. (2005), Unia Europejska wobec zagadnienia integracji imigrantów, CEFMR Working Paper, nr 2.
 
17.
Latsis J. (2006), Convention and Intersubjectivity: New Development in French Economics, „Journal for the Theory of Social Behaviour”, vol. 36, nr 3.
 
18.
Lesińska M. (2013), Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar.
 
19.
Michalowski I. (2006), Le contrat d’accueil et d’intégration comparé: expansion ou disparition des dispositifs pour l’intégration des étrangers en Europe?, Revue „Hommes & Migrations”, nr 1261.
 
20.
Misiewicz K. (2012), Hollande realista i nowa polityka migracyjna Francji, „Biuletyn Migracyjny”, nr 36.
 
21.
Mucchielli L. (2003), Délinquance et immigration: le sociologue face au sens commun, Revue „Hommes & migrations”, nr 1241.
 
22.
Noga A. (2010), Teorie przedsiębiorstw, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
23.
Noiriel G. (2002), Atlas de l’immigration en France, Paris, Autrement.
 
24.
Pérès R. (2012), Thèmes d’actualité sanitaires & sociaux, Paris, Vuibert.
 
25.
Pison G. (2010), Le nombre et la part des immigrés dans la population: comparaisons internationales, „Population & Société”, INED, nr 472.
 
26.
Podrez E. (2006), Kompromis jako trudny przypadek w etyce biznesu, Annales „Etyka w życiu gospodarczym”, t. 9,nr 1, Łódź, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania.
 
27.
Ponty J. (1995), Les Polonais du Nord ou la mémoire des corons, Paris, Autrement.
 
28.
Portal administracji francuskiej: vie-publique.fr, http://www.vie-publique.fr/pol... [dostęp: 05.02.2014].
 
29.
Tomaszewski K. (2008), Republika Francuska w Unii Europejskiej, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top