PL EN
STUDIA
Zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania platformą regionalnej spójności społecznej – kontrowersje wokół perspektywy Unii Europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Cesarski   

IGS SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa; adres elektroniczny autora: maciej.c esarski@sgh.waw.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;24:35-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest wartościowanie kierunków podążania przez Unię Europejską do regionalnej spójności społecznej złączonej ze spójnością gospodarczą i terytorialną. Przeprowadzona analiza potwierdza tezę, że paradygmat wzrostu ekonomicznego nie sprzyja regionalnej spójności społecznej. Szanse poprawy tej spójności leżą w równoważeniu przestrzeni zamieszkiwania w myśl koncepcji rozwoju trwałego, które akcentuje rolę infrastruktury osadniczej w tym zakresie. Rynkowy mechanizm wzrostu w wersji liberalnej nadal kładzie się cieniem na rozumowaniu gremiów UE w zakresie analizowanym w tym opracowaniu. Przemawia to za zasadnością podejścia badawczego konfrontującego przeszłość z naukowymi wyobrażeniami dotyczącymi odleglejszej przyszłości w celu unaoczniania przesłanek zmiany paradygmatu dalszego rozwoju.
 
REFERENCJE (36)
1.
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 roku (2012), Warszawa, IGiPZ im. S. Leszczyckiego PAN.
 
2.
Andrzejewski A. (1979), Związki infrastruktury społecznej z rozmieszczeniem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej, w: Kształtowanie infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1971–1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981–1985, Gdańsk, KPPiPS PAN, INP UG.
 
3.
An Urbanizing World: Global Report on Human Settlements (1996), UN Centre for Human Settlement Infrastructure and Environment Programme, Oxford, Oxford University Press.
 
4.
Auty R.M., Brown K. (1997), An Overview of Approaches to Sustainable Development, w: R.M. Auty, K. Brown (red.), Approaches to Sustainable Development, London, Routledge.
 
5.
Budżet z perspektywy „Europy 2020” (2011), KOM(2011) 500, Bruksela, Komisja Europejska.
 
6.
Cesarski M. (2006), Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej – możliwości i bariery, w: K. Żukrowska (red.), Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 
7.
Cesarski M. (2008a), Polityka mieszkaniowa i osadnicza a współczesne problemy cywilizacji zachodniej, w: K. Żukrowska (red.), Nauki ekonomiczno-społeczne a rozwój, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 
8.
Cesarski M. (2008b), Rozwój infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1990–2005 – miary nakładów, Kwartalnik KES „Studia i Prace”, nr 15.
 
9.
Cesarski M. (2012), Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania – rola infrastruktury osadniczej, Kwartalnik KES „Studia i Prace”, nr 2.
 
10.
Cesarski M. (2013a), Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918–2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 
11.
Cesarski M. (2013b), Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej – kwestie równoważenia rozwoju, Kwartalnik KES „Studia i Prace”, nr 3.
 
12.
Cesarski M. (2013c), Kryzys istoty kapitalizmu, „PRZYSZŁOŚĆ: Świat – Europa – Polska”, nr 2 (28), Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN.
 
13.
Clark W.C., Crutzen P.J., Schellnhuber H.J. (2004), Science for Global Sustainability: Towards New Paradigm, w: H.J. Schellnhuber, P.J Crutzen, W.C. Clark, M. Claussen, H. Held (red.), Earth System Analysis for Sustainability, Massachusetts Institute of Technology – Freie Universität Berlin, Cambridge, MA, The MIT Press.
 
14.
Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” (1998), Warszawa, IOŚ.
 
15.
Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (2010), Luksemburg, Urząd Publikacji UE.
 
16.
Inwestycje społeczne: Komisja wzywa państwa członkowskie do skupienia się na wzroście i spójności Społecznej (2013), Komunikat KE z 20 lutego, Bruksela, http://europa.eu/rapid/press-r....
 
17.
Kiełczewski D. (2009), Jakość życia i dobrobyt jako kategorie zrównoważonego rozwoju, w: D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Białystok, Wydawnictwo WSE w Białymstoku.
 
18.
Kośmicki E. (1996), Koncepcja zrównoważonego rozwoju, „Nauka”, nr 2.
 
19.
Magnuszewski P. (2010), Podejście systemowe, w: J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków, Fundacja Sendzimira.
 
20.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie polityki regionalnej jako czynnika przyczyniającego się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii „Europa 2020”, COM(2010) 553, Dz. Urz. UE z 29.10. 2011.
 
21.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Spójność społeczna: wypełnić treścią europejski model społeczny”, C 309/25, Dz. Urz. UE z 16.12.2006.
 
22.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli i priorytetów polityki spójności w ramach strategii „Europa 2020”, C 248, Dz. Urz. UE z 25.8. 2011.
 
23.
Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘The role of family policy in relation to demographic change with a view to sharing best practices among Member States’ (2011), „Official Journal of the European Union”, C 218/02.
 
24.
Platje J. (2009), Czy zrównoważony rozwój gospodarczy jest warunkiem wstępnym rozwoju zrównoważonego?, w: D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Białystok, Wydawnictwo WSE w Białymstoku.
 
25.
Ratuszniak I. (2013), Realizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce, Wrocław, CDiRK.
 
26.
Shaw R.W. (1994), Sustainable Development: Applications of Systems Analysis, „Science of the Total Environment”, vol. 149.
 
27.
Skowroński A. (2006), Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju”, nr 2.
 
28.
Soroczynski T. (2002), Integrated Systems Analysis and Sustainable Development, w: 1st International Environmental Modelling and Software Society Conference, vol. 3, Lugano.
 
29.
Sowell Th. (2009), The Housing Boom and Bust, New York, Basics Books.
 
30.
Spójność społeczna a rozwój regionalny w PE, http://sejmometr.pl/sejm_komun....
 
31.
Stiglitz J.E. (2010), Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa, PTE.
 
32.
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komunikat Komisji „Europa 2020”, Bruksela.
 
33.
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569.
 
34.
Unia innowacji. Projekt przewodni strategii Europa 2020 (2010), COM 546, Bruksela, KE.
 
35.
Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnejprzyszłość polityki spójności (2010), COM 642/3, Bruksela, KE.
 
36.
Zabłocki G. (2002), Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Toruń, UMK.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top