PL EN
STUDIA
The family support system in Lithuania: Experts’ views and citizens’ evaluation
 
Więcej
Ukryj
1
Lithuanian Social Research Centre
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jolanta Aidukaite   

Jolanta Aidukaite, A. Goštauto 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania; author’s email address: jolanta.aidukaite@lstc.lt
Kristina Senkuviene   

Kristina Senkuviene, A. Goštauto 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania; author’s email address: kristina.senkuviene@gmail.com
Data publikacji: 11-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;47:29–46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł służy lepszemu zrozumieniu wyzwań, jakie napotyka współczesny publiczny system wsparcia rodziny na Litwie. Formułowane wnioski oparte są na 10 wywiadach z ekspertami—decydentami i badaczami polityki społecznej, a także na ogólnokrajowym sondażu przeprowadzonym na Litwie w grudniu 2018 r. Ustalenia pokazują, że na Litwie polityki dotyczące równości płci, takie jak polityka dotycząca urlopu rodzicielskiego, są bardzo potrzebne i cenione przez ludność. Jednak, aby zapewnić ich trwałość w przyszłości, muszą być one wspierane przez usługi opiekuńcze i rozwiązania umożliwiające elastyczne warunki pracy. Na Litwie nacisk na weryfikowanie kryteriów dochodowych w przyznawaniu świadczeń okazuje się nie być podejściem, które można utrzymywać w dłuższej perspektywie. Pomimo wieloletniej tradycji wspierania rodzin zgodnie z udowodnioną potrzebą, respondenci uważają takie rozwiązanie za najmniej odpowiednią formę wsparcia ze strony państwa.
 
REFERENCJE (31)
1.
Aidukaitė, J. (2016) . Support to families with children in the Baltic States: pathways of expansion and retrenchment from 2004 till 2016. Paper presented at the workshop “Baltic states after the crisis? The transformation of welfare systems and social problems”, 25–26 December 2016. Vilnius University.
 
2.
Aidukaite, J. (2006). The Formation of Social Insurance Institutions of the Baltic States in the Post-socialist era. Journal of European Social Policy, 16(3): 259–270.
 
3.
Aidukaite, J. (2004). The Emergence of the Post-Socialist Welfare State—The Case of the Baltic States: Lithuania, Latvia and Estonia. Stockholm: Södertörn University College.
 
4.
Bučaitė-Vilkė, J., Purvaneckienė, G., Vaitkevičius, R., Tereškinas, A. (2012). Lyčių politika ir gimstamumo ateitis. Kaunas: VDU.
 
5.
Eurostat (2019). Eurostat database. Downloaded from: https://ec.europa.eu/eurostat [last accessed: 01.11.2019].
 
6.
Gvaldaitė, L., Kirilova, A. (2014). Subsidiarumo apraiškos ir perspektyvos šeimos politikoje Lietuvoje. Tiltai, 1: 249–273.
 
7.
Ferrarini, T. (2006). Families, states and labour markets institutions, causes and consequences of family policy in Post-war welfare states. USA: Edward Elgar.
 
8.
Jančaitytė, R. (2006). Palankios šeimai politikos įgyvendinimas Lietuvoje: problemos ir galimybės. Socialinis darbas, 5(1): 30–37.
 
9.
Javornik, J. (2014). Measuring State de-familialism: Contesting post-socialist exceptionalism. Journal of European Social Policy, 24(3): 240–257.
 
10.
Javornik, J. and Kurowska, A. (2017). Work and Care Opportunities under Different Parental Leave Systems: Gender and Class Inequalities in Northern Europe. Social Policy Administration, 51(4): 617–637.
 
11.
Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. (2012). Viešosios šeimos politikos kūrimo ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje. Vilnius: Teisės institutas.
 
12.
Korpi, W. (2000). Faces of Inequality: Gender, Class, and Patterns of Inequalities in Different Types of Welfare States. Social Politics International Studies in Gender, State and Society, 7(2): 127–192.
 
13.
Maslauskaitė, A. (2004). Lytis, globa ir kultūriniai gerovės kapitalizmo barjerai Lietuvoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 14(3): 39–51.
 
14.
Meuser, M., Nagel, U. (2009). The Expert Interview and Changes in Knowledge Production. in: A. Bogner, B. Littig, W. Menz (eds), Interviewing Experts. London: Palgrave Macmillan.
 
15.
Ministry of Social Security and Labour (MSSL). (2019). Socialinė parama šeimoms ir vaikams. Downloaded from: https://socmin.lrv.lt/lt/veikl... [last accessed: 01.11.2019].
 
16.
Ministry of Social Security and Labour (MSSL). (2020). Socialinė parama šeimoms ir vaikams. Downloaded from: https://socmin.lrv.lt/lt/veikl... [last accessed: 11.03.2020].
 
17.
OECD. (2019). OECD family data base. Downloaded from: http://www.oecd.org/social/ family/database.htm [last accessed: 11.03.2020].
 
18.
Pascall, G., Manning, N. (2000). Gender and Social Policy: Comparing Welfare States in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Journal of European Social Policy, 10(3): 240–266.
 
19.
Reingardienė, J. (2004). Europos lyčių lygybės strategija: kintančios lyčių politikos privalumai ir grėsmės. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 14(3): 13–27.
 
20.
Reingardė, J., Tereškinas, A. (2006). Darbo ir šeimos gyvenimo suderinimas Lietuvoje bei lyčių lygybė: iššūkiai ir galimybės. in: Reingardė J. (ed), (Ne)apmokamas darbas: šeimai palanki aplinka ir lyčių lygybė Europoje. Vilnius.
 
21.
Sainsbury, D. (1996). Gender Equality and Welfare States. Cambridge: Cambridge University Press.
 
22.
Saraceno, Ch. (2013). Family policies. in: B. Greve (ed), The Routledge handbook of the welfare state. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 
23.
SODRA (2019). Pensijos ir išmokos. Downloaded from: https://www.sodra.lt/ [last accessed: 12.10.2019].
 
24.
Stankuniene, V. (2001). Family Policy of Lithuania: A Changing Strategy. Paper presented at the European Population Conference 2001, Helsinki, Finland, 7–9 June 2001.
 
25.
Statistics Lithuania (2019). Statistical data. Downloaded from: https://www.stat.gov.lt/en [last accessed: 12.10.2019].
 
26.
Stankūnienė, V., Maslauskaitė, A., Baublytė, M. (2013). Ar Lietuvos šeimos bus gausesnės? Vilnius: Lithuanian Social Research Centre.
 
27.
Szelewa, D. (2017). From Explicit to Implicit Familialism: Post-1989 Family Policy Reforms in Poland. in: D. Auth, J. Hergenhan, B. Holland-Cunz (eds), Gender and Family in European Economic Policy. Cham, Switzerland: Palgrave MacMillan/Springer Nature.
 
28.
Šarlauskas, T., Telešienė, A. (2014). The regulation of state social insurance: structure and choices of beneficiaries. Public policy and administration, 13(1): 95–108.
 
29.
Wennemo, I. (1994). Sharing the Cost of Children: Study on the Development of Family Support in the OECD Countries. Doctoral Dissertation Series, No. 25. Swedish Institute for Social Research, Stockholm University, Stockholm.
 
30.
Wendt, C., Mischke, M., Pfeifer, M. (2011). Welfare States and Public Opinion: Perceptions of Healthcare Systems, Family Policy and Benefits for the Unemployed and Poor in Europe. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 
31.
Žalimienė, L. (2015). Šeimos paramos politika Lietuvoje: ar galime identifikuoti paradigminius pokyčius 1996–2013 metų laikotarpiu? Tiltai, 1: 39–61.
 
ISSN:1640-1808