STUDIA
Paradygmat inwestycji socjalnych a perspektywa cyklu życia w polityce społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zofia Czepulis-Rutkowska   

IPiSS, 01-022 Warszawa, ul. Józefa Bellottiego 3B; adres internetowy autorki: zrutkowska@ yahoo.com, sekretariat@ipiss.com.pl
Data publikacji: 27-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;30:29–45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem opracowania jest przedstawienie nowego paradygmatu inwestycji socjalnych w polityce społecznej w kontekście perspektywy cyklu życia. Nowy paradygmat zmienia, w porównaniu z „paradygmatem kompensacji”, podejście do poszczególnych etapów cyklu życia; wskazuje, że dla skuteczności polityki społecznej kluczowe znaczenie ma to, w jakim momencie życia są podejmowane jej działania, i że powinna ona być nastawiona na osiąganie celów ex post. Za egzemplifikację jego zastosowania posłużą wybrane zmiany polityki społecznej wobec rodziny i dzieci oraz wobec osób starszych w Polsce — przedstawione na tle wybranego kraju (Szwecji) oraz dokumentów Unii Europejskiej. W ramach tego opracowania przeprowadzono analizę wybranych instytucji polityki społecznej, a także dokumentów programowych oraz danych statystycznych.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w ramach prac nad projektem badawczym OPUS 5 nr 2013/09/B/HS5/00039 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pod tytułem „Instytucje zabezpieczenia osób starszych w kontekście modeli polityki społecznej”.
 
REFERENCJE (33)
1.
Barr N. (2013), The Pension System in Sweden: Report to the Expert Group on Public Economics, Stockholm, eso.expertgrupp.se/…/Till-webb... [dostęp: 10.12.2013].
 
2.
Bovenberg A.L. (2007), The Life-Course Perspective and Social Policies: An Overview of the Issues, OECD Seminar on the Life Risks, Life Course and Social Policy, May 31, 2007, www.oecd.org/social/soc/386140... [dostęp: 10.12.2013].
 
3.
Czepulis-Rutkowska Z. (2011), National Report on Poland, w: K. Hirose (red.), Pension Reform in Central and Eastern Europe in Times of Crisis, Austerity and Beyond, International Labour Organization, Budapest.
 
4.
Czepulis-Rutkowska Z. (2013), Nowe ryzyka socjalne, „Polityka Społeczna”, nr 11–12.
 
5.
Duvander A.-Z. (2008), Family Policy in Sweden: An Overview, www.su.se/polopoly_fs/1.18718.... [dostęp: 2.05.2014].
 
6.
Duvander A.-Z., Ferrarini T. (2013), Sweden’s Family Policy under Change: Past, Present, Future, www.su.se/polopoly_fs/1.../fil... [dostęp: 2.05.2014].
 
7.
Dobry klimat dla rodziny (2013), Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP, broszura wydana przez Kancelarię Prezydenta RP, maj 2013.
 
8.
Eurochild (2010), Valuing Children’s Potential: How children’s participation contributes to fighting poverty and social exclusion, Eurochild, Brussels, September 2010.
 
9.
European Commission (2010), „Europe 2020”: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, ec.europa.eu/eu2020 [dostęp: 10.04.2014].
 
10.
European Commission (2012a), Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Taking forward the Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, ec.europa.eu/...union/index [dostęp: 10.01.2014].
 
11.
European Commission (2012b), White Paper: An agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions, Brussels 16.2.2012, ec.europa.eu/social/main.jsp [dostęp: 11.05.2014].
 
12.
European Commission (2013a), Investing in Children, ec.europa.eu/social/ [dostęp: 4.04.2014].
 
13.
European Commission (2013b), Social Investement Package, Commission Staff Working Document, www.easpd.eu/en/content/social... [dostęp: 11.05.2014].
 
14.
Ferrera M. (2013), From Protection to Investement? New Frontiers for the European Social Model(s), presentation prepared for the 6th EU-India Joint Seminar on Employment and Social Policy, Brussels, ec.europa.eu/social/BlobServle... [dostęp: 12.03.2014].
 
15.
Fransen L. (2013), Social Investement Package, ec.europa.eu/social/ [dostęp: 11.05.2014].
 
16.
Golinowska S. (2010), The Long-Term Care System for the Elderly in Poland, ENEPRI Research Report No. 83, http:www.ancien-longtermcare.eu/mod... [dostęp: 14.02.2014].
 
17.
Heckman J.J. (1999), Policies to Foster Human Capital, NBER Working Paper Series No. 7288, http://www.nber.org/papers/w72... [dostęp: 15.01.2014].
 
18.
Hemerijck A. (2002), The Self-Transformation of the European Social Model(s), w: G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerijck, J. Myles, Why we Need a New Welfare State, New York, Oxford University Press.
 
19.
Jak wspierać odpowiedzialne rodzicielstwo (2013), Biuletyn Forum Debaty Publicznej, Kancelaria Prezydenta RP, nr 27, sierpień 2013.
 
20.
Jenson J. (2006), Social Investement for New Social Risks: Consequenses of the LEGOTM Paradigm for Children, www.cccg.umontreal.ca/.../soci... [dostęp: 12.02.2013].
 
21.
Jenson J. (2009), Redesiggning Citizenship Regimes after Neoliberalism: Moving Towards Social Investement, w: N. Morel, B. Palier, J. Palme (red.), What Future for Social Investement?, Institute for Futures Studies, Research Report, www.iffs.se/wp-content/uploads... [dostęp: 15.12.2013].
 
22.
Lipszyc B., Sail E., Xavier A. (2012), Long-term care: need, use and expenditure in EU-27, European Commission, Economic Papers 469, ec.europa.eu/economy finance/publications [dostęp: 10.12.2013].
 
23.
OECD (1981), The Welfare State in Crisis: An Account of the Conference on Social Policies in the 1980s, Paris.
 
24.
OECD (1988), Reforming Public Pensions, Paris.
 
25.
OECD (2005), Extending Opportunities: How Active Social Policy Can Benefit Us All, Summary report prepared for the meeting of Social Ministers of the OECD, Paris, www.oecd.org/socialmin2005 [dostęp 10.02.2014].
 
26.
Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje (2010), Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Warszawa.
 
27.
Streeck W. (2009), Flexible Employment, Flexible Families, and the Socialization of Reproduction, www.mpifg.de/pu/workpap/wp09-1... [dostęp: 10.05.2014].
 
28.
Szczur M. (2014), System emerytalny w Szwecji — przykład innowacyjnego i stabilnego finansowo rozwiązania problemu zabezpieczenia dochodów na starość, „Ubezpieczenia Społeczne”, nr 6 (123).
 
29.
Szweda-Lewandowska Z. (2013), Demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne uwarunkowania opieki nad osobami starszymi, w: D. Kałuża-Kopias, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności — między demografią a polityką społeczną, „Acta Universitatis Lodziensis, Foelia Oeconomica” 291, Łódź.
 
30.
Tani jak Polak? Dość konkurowania z niskimi płacami (2014), wywiad z ministrem pracy i polityki społecznej — Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, „Gazeta Wyborcza”, 19 maja.
 
31.
Urbaniak B. (2013), Aktywizacja zawodowa starszego pokolenia — czy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej dobrze ją promuje?, w: D. Kałuża-Kopias, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności — między demografią a polityką społeczną, „Acta Universitatis Lodziensis, Foelia Oeconomica” 291, Łódź.
 
32.
Uścińska G. (2013), Ryzyko jako przesłanka ochrony w systemie zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna”, nr 11–12 (numer specjalny).
 
33.
Wiktorow A. (2014), Polski system emerytalny po zmianie ustrojowej (1989–2014), „Ubezpieczenia Społeczne”, nr 6 (123).
 
ISSN:1640-1808