PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Ewaluacja w lokalnej polityce społecznej — przykład projektów aktywnej integracji
 
Więcej
Ukryj
1
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aleksandra Podkońska   

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40; adres elektroniczny autorki: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl
Data publikacji: 26-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;35:129–146
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia główne wnioski oraz rekomendacje z badania zrealizowanego przez autorkę w ramach pracy doktorskiej. Przedmiotem analizy był status ewaluacji w lokalnej polityce społecznej w kontekście projektów aktywnej integracji, realizowanych w latach 2007–2015. Założono, że realne znaczenie nadawane ich ewaluacji jest wskaźnikiem kondycji lokalnej polityki społecznej w jej nurcie aktywizującym. Zastosowano dwie metody badawcze: analizę danych zastanych oraz wywiad swobodny. Podstawowy wniosek dotyczy pozorności większości działań ewaluacyjnych i przypisywania im głównie biurokratycznego znaczenia. Istnieje potrzeba rozwoju podejść ewaluacyjnych dostosowanych do specyfiki działań służb społecznych. Rekomendacje wskazują konieczność budowania integralnych, wielosektorowych systemów wsparcia na poziomie lokalnym, czemu powinna towarzyszyć rzetelna ewaluacja skoncentrowana na użyteczności.
 
REFERENCJE (10)
1.
Frieske, K.W. (2008). Nauki społeczne w służbie spraw publicznych — polskie tradycje. W: A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
2.
Karwacki, A. (2010). Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
3.
Korporowicz, L. (red.) (1997). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
4.
Korporowicz, L. (2013). Społeczna odpowiedzialność ewaluacji. W: Ewaluacja programów operacyjnych, aspekty teoretyczne, metodologiczne i praktyczne. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 
5.
Kurzynowski, A., Błędowski, P. (2004). Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna. W: A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 
6.
Ornacka, K. (2008). Rola ewaluacji w pomocy społecznej. W: J. Staręga-Piasek, A. Hryniewicka (red.), O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 
7.
Patton, M.Q. (2013). Przyszłe trendy w ewaluacji. W: A. Haber, Z. Popis (red.), (R)ewaluacja. Poszukiwanie nowych metod oceny efektów. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
8.
Racław, M. (2011). Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy. W: M. Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
9.
Szatur-Jaworska, B. (2006). Kilka uwag o „życiu wewnętrznym” służb społecznych w Polsce. W: A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce: księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 
10.
Theiss, M. (2010). Historyczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji. W: B. Szatur-Jaworska (red.), Ewaluacja w służbach społecznych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 
ISSN:1640-1808