PL EN
STUDIA
Budowanie subsydiarnych relacji pomiędzy podmiotami polityki i pomocy społecznej a rozwój środowiskowej pracy socjalnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Izabela Rybka   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa; adres elektroniczny autorki: izabela.rybka@gmail.com
Data publikacji: 28-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:87–106
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cele aktywnej polityki społecznej, zwłaszcza wdrażanie zasady pomocniczości, rosnące znaczenie oddolnych inicjatyw społecznych, promowanie wspólnej pracy społecznej mają być realizowane w latach 2008–2015, w ramach systemowych projektów aktywnej integracji Programów Aktywności Lokalnej. Usługi społeczne na rzecz społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym winny skutkować upodmiotowieniem lokalnych społeczności i rozwojem współpracy opierającej się na zasadzie subsydiarności pomiędzy władzami a lokalnymi podmiotami (instytucjami?). Po kilku latach, okazuje się jednak, że Programy Aktywności Lokalnej były dotychczas realizowane w niewielkiej liczbie ośrodków pomocy społecznej a prowadzone w nich działania nie charakteryzowały się wartościami i metodologią charakterystyczną dla pracy socjalnej. Brak wypracowanej tradycji współpracy między ośrodkami pomocy społecznej a innymi lokalnymi podmiotami polityki społecznej, jak i współpraca w oparciu o relacje paternalistyczne zamiast partnerstwa między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim nie wspierają środowiskowej pracy socjalnej opartej na zasadzie subsydiarności.
 
REFERENCJE (39)
1.
Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2013.
 
2.
Bąbska B. i in. (2011), Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej [mps], Warszawa, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Instytut Spraw Publicznych.
 
3.
Błędowski P., Kubicki P. (2009), Pomoc społeczna – główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym, „Polityka Społeczna”, nr 11/12.
 
4.
Dudkiewicz M. (2011), Analiza psola semantycznego pojęcia „praca socjalna metodą środowiskową”, w: M. Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
5.
Dudkiewicz M. (red.) (2013), Oblicza zmiany społecznej. Studia przypadków, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
6.
Dylus A. (1993), Zasada pomocniczości a procesy transformacji, „Polityka Społeczna”, nr 9.
 
7.
Ewaluacja projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w województwie śląskim w ramach działania 7.1 PO KL, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice 2013.
 
8.
Giddens A. (1999), Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, tłum. H. Jankowska, Warszawa, „Książka i Wiedza”.
 
9.
Grewiński M. (2009), Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 
10.
Grzegorczyk A. (1998), Subsydiarność w filozoficznej wizji działań społecznych, w: D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 
11.
Izdebski H. (2003), Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
12.
Karwacki A. (2010), Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
13.
Kaźmierczak T. (2011), Pracownicy socjalni wobec nowych ról zawodowych, w: M. Rymsza (red.), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
14.
Księżopolski M. (2011), Dokąd zmierza polityka społeczna w Polsce?, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 16.
 
15.
Lewis J. (2008), Państwo i trzeci sektor w nowoczesnych państwach opiekuńczych: niezależność, instrumentalizacja, partnerstwo, w: E. Biernacka, M. Mozga-Górecka, J. Herbst (red.), Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe. Wybór tekstów, Warszawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
16.
Makowski G. (red.) (2008), U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
17.
Mendel M., Rymsza M. (2012), Po co nam pracownicy socjalni – organizatorzy społeczności? Solidarność, partnerstwo, przymierze w środowiskowej pracy socjalnej, w: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
18.
Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w 2010 r., Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2011.
 
19.
Millon-Delson Ch. (1998), Zasada subsydiarności – założenia, geneza, problemy współczesne, w: D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 
20.
Niesporek A. (2013), Organizowanie społeczności lokalnej. Szkice socjologiczne, Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka.
 
21.
Piątek K. (2005), Aktywność i adaptacja w polityce i w pracy socjalnej: modele i realia, w: W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, świat, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
22.
Racław M. (2011), Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy, w: M. Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
23.
de Robertis C. (1998), Metodyka działania w pracy socjalnej, tłum. G. Karbowska, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
24.
Rymsza M. (1998), Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, Warszawa, „Tepis”.
 
25.
Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
26.
Rymsza M. (2004), Reformy społeczne lat dziewięćdziesiątych. Próba podsumowania, w: M. Rymsza (red.), Reformy społeczne. Bilans dekady, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
27.
Rymsza M. (red.) (2011), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
28.
Rymsza M. (red.) (2014), Praca środowiskowa – tradycja i teraźniejszość. Dobre praktyki, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
29.
Rymsza M., Hryniewicka A., Derwich P. (2004), Jak wprowadzić w życie zasadę pomocniczości państwa: doświadczenia lat dziewięćdziesiątych, w: M. Rymsza (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
30.
Rymsza M., Zimmer A. (2008), Zakorzenienie organizacji non profit: relacje między rządem a sektorem non profit, w: E. Biernacka, M. Mozga-Górecka, J. Herbst (red.), Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe. Wybór tekstów, Warszawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
31.
Skrzypczak B. (2011), Organizowanie społeczności lokalnej – pedagogiczne uwarunkowania środowiskowej usługi społecznej, w: M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Dom Wydawniczy Elipsa.
 
32.
Sobiesiak P. (2008), Ustawowe zasady współpracy w praktyce, w: G. Makowski (red.), U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
33.
Szpringer W. (1998), Subsydiarność jako zasada ustrojowa w państwie federalnym – członku.
 
34.
Unii Europejskiej (na przykładzie RFN), w: D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 
35.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. Nr 16, poz. 95.
 
36.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2013 r., poz. 182.
 
37.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 
38.
Wódz K. (1998), Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
39.
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 
ISSN:1640-1808