PL EN
CASE REPORT
Building subsidiary’s relationship(s) between social policy’s subjects and development of social work
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Izabela Rybka   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa; adres elektroniczny autorki: izabela.rybka@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:87-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The goals for active social policy, especially implementing subsidiarity principle, increasing relevance of social grassroots initiatives, promoting social community work are supposed to be accomplished in years 2008 – 2015, under systemic projects by means of active integration tool of Local Activation Programs. Social services’ activities for communities endangered by social exclusion should result in empowerment of local community and developing its subsidiary cooperation with authorities and local government institutions. After a few years, however, it has turned out that Local Activation Programs are carried out in a small number of social welfare centres, and the activities conducted there frequently do not meet the values and methodology of social work. Lack of partnership tradition between public social welfare organizational units and other local entities as well as deeply rooted paternalism instead of partnership relations between civic and public sector do not foster community organizing in accordance with subsidiarity principle.
 
REFERENCES (39)
1.
Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2013.
 
2.
Bąbska B. i in. (2011), Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej [mps], Warszawa, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Instytut Spraw Publicznych.
 
3.
Błędowski P., Kubicki P. (2009), Pomoc społeczna – główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym, „Polityka Społeczna”, nr 11/12.
 
4.
Dudkiewicz M. (2011), Analiza psola semantycznego pojęcia „praca socjalna metodą środowiskową”, w: M. Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
5.
Dudkiewicz M. (red.) (2013), Oblicza zmiany społecznej. Studia przypadków, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
6.
Dylus A. (1993), Zasada pomocniczości a procesy transformacji, „Polityka Społeczna”, nr 9.
 
7.
Ewaluacja projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w województwie śląskim w ramach działania 7.1 PO KL, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice 2013.
 
8.
Giddens A. (1999), Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, tłum. H. Jankowska, Warszawa, „Książka i Wiedza”.
 
9.
Grewiński M. (2009), Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 
10.
Grzegorczyk A. (1998), Subsydiarność w filozoficznej wizji działań społecznych, w: D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 
11.
Izdebski H. (2003), Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
12.
Karwacki A. (2010), Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
13.
Kaźmierczak T. (2011), Pracownicy socjalni wobec nowych ról zawodowych, w: M. Rymsza (red.), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
14.
Księżopolski M. (2011), Dokąd zmierza polityka społeczna w Polsce?, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 16.
 
15.
Lewis J. (2008), Państwo i trzeci sektor w nowoczesnych państwach opiekuńczych: niezależność, instrumentalizacja, partnerstwo, w: E. Biernacka, M. Mozga-Górecka, J. Herbst (red.), Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe. Wybór tekstów, Warszawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
16.
Makowski G. (red.) (2008), U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
17.
Mendel M., Rymsza M. (2012), Po co nam pracownicy socjalni – organizatorzy społeczności? Solidarność, partnerstwo, przymierze w środowiskowej pracy socjalnej, w: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
18.
Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w 2010 r., Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2011.
 
19.
Millon-Delson Ch. (1998), Zasada subsydiarności – założenia, geneza, problemy współczesne, w: D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 
20.
Niesporek A. (2013), Organizowanie społeczności lokalnej. Szkice socjologiczne, Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka.
 
21.
Piątek K. (2005), Aktywność i adaptacja w polityce i w pracy socjalnej: modele i realia, w: W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, świat, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
22.
Racław M. (2011), Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy, w: M. Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
23.
de Robertis C. (1998), Metodyka działania w pracy socjalnej, tłum. G. Karbowska, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
24.
Rymsza M. (1998), Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, Warszawa, „Tepis”.
 
25.
Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
26.
Rymsza M. (2004), Reformy społeczne lat dziewięćdziesiątych. Próba podsumowania, w: M. Rymsza (red.), Reformy społeczne. Bilans dekady, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
27.
Rymsza M. (red.) (2011), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
28.
Rymsza M. (red.) (2014), Praca środowiskowa – tradycja i teraźniejszość. Dobre praktyki, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
29.
Rymsza M., Hryniewicka A., Derwich P. (2004), Jak wprowadzić w życie zasadę pomocniczości państwa: doświadczenia lat dziewięćdziesiątych, w: M. Rymsza (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
30.
Rymsza M., Zimmer A. (2008), Zakorzenienie organizacji non profit: relacje między rządem a sektorem non profit, w: E. Biernacka, M. Mozga-Górecka, J. Herbst (red.), Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe. Wybór tekstów, Warszawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 
31.
Skrzypczak B. (2011), Organizowanie społeczności lokalnej – pedagogiczne uwarunkowania środowiskowej usługi społecznej, w: M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Dom Wydawniczy Elipsa.
 
32.
Sobiesiak P. (2008), Ustawowe zasady współpracy w praktyce, w: G. Makowski (red.), U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
33.
Szpringer W. (1998), Subsydiarność jako zasada ustrojowa w państwie federalnym – członku.
 
34.
Unii Europejskiej (na przykładzie RFN), w: D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 
35.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. Nr 16, poz. 95.
 
36.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2013 r., poz. 182.
 
37.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 
38.
Wódz K. (1998), Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
39.
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top