PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Indywidualne podejście do aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ w ocenie pracowników publicznych służb zatrudnienia—wnioski z badania
 
Więcej
Ukryj
1
Nicolaus Copernicus University in Toruń
 
 
Data publikacji: 21-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Monika Maksim   

Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń; e-mail: mouso@umk.pl
 
 
Zenon Wiśniewski   

Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń; e-mail: zenwis@umk.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;45:69–85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ocena innowacyjnej strategii aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych, opierającej się na zastosowaniu w pracy z klientem 50+ indywidualnego podejścia i niestandardowych form pomocy, koncepcji przygotowanej na podstawie niemieckich rozwiązań, którą zastosowano w Polsce po raz pierwszy. Materiał badawczy został zebrany za pomocą wywiadów kwestionariuszowych z użyciem kwestionariusza drukowanego (PAPI), które przeprowadzono z doradcami zawodowymi zatrudnionymi w wybranych powiatowych urzędach pracy, testującymi innowacyjne rozwiązanie w ramach ponadnarodowego projektu POWER pn. IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia. W ocenie badanych opracowana koncepcja aktywizacji zawodowej pozwala skutecznie i trwale integrować bezrobotnych w starszym wieku z rynkiem pracy. Za szczególnie przydatne instrumenty aktywizacji o charakterze innowacyjnym uznano indywidualny coaching, profilaktykę zdrowotną i zachęty finansowe.
 
REFERENCJE (20)
1.
Chłoń-Domińczak, A. (2010). Ekonomiczne skutki i uwarunkowania niskiej aktywności zawodowej osób 50+ w Polsce. In: T. Schimanek (ed.), Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy. (16–21). Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 
2.
Duchemin, C., Manoudi, A. (2014). PES approaches for sustainable activation of the longterm unemployed – Peer Review Comparative Paper. Brussels: European Commission. Available at: https://ec.europa.eu/social/Bl... [access date: 15.12.2018].
 
3.
Eurostat (2017). Employment rate of older workers, age group 55–64. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/... [access date: 12.02.2019].
 
4.
GUS (2017). Bezrobocie rejestrowane. I–IV kwartał 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [Central Statistical Office (2017). Registered unemployment I–IV quarter 2016]. Available at: https://stat.gov.pl/files/gfx/....
 
5.
GUS (2018). Bezrobocie rejestrowane. I–IV kwartał 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [Central Statistical Office (2018). Registered unemployment I–IV quarter 2017]. Available at: https://stat.gov.pl/obszary-te... [access date: 12.02.2019].
 
6.
Hake, B.J. (2011). The role of public employment services in extending working lives. Sustainable employability for older workers. Brussels: European Commission. Available at: https://ec.europa.eu/social/Bl... [access date: 26.07.2018].
 
7.
Heywood, J.S., Siebert, W.S. (2009). Understanding the Labour Market for Older Workers: A Survey, IZA Discussion Paper No. 4033. Bonn: Institute for the Study of Labor.
 
8.
Hofäcker, D. (2015). In line or at odds with active ageing policies? Exploring patterns of retirement preferences in Europe. Ageing and Society, vol. 35, iss. 7, pp. 1529–1556.
 
9.
IMPULS 50+ (2018). Regulamin wykorzystania środków w ramach Funduszu „Wsparcie, Integracja, Rozwój”. [Project documentation].
 
10.
Knuth, M. (2012). Peer review: PES and older workers. Comparative paper. Brussels: European Commission Available at: ttps://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7816&langId=en [access date: 26.07.2017].
 
11.
Knuth, M., Stegmann, T., Zink, L. (2014). Die Wirkungen des Bundesprogramms “Perspektive 50 plus”. Chancen für ältere Langzeitarbeitslose. IAQ-Report, nr 1, Universität Duisburg–Essen.
 
12.
Kryńska, E. (2015). Srebrny rynek pracy, czyli o sposobach podtrzymywania i przywracania aktywności zawodowej starzejących się zasobów pracy. Polityka Społeczna, R. XLII, iss. 7(496), pp. 10–16.
 
13.
Kryńska, E., Krzyszkowski, J., Urbaniak, B., Wiktorowicz, J. (eds.) (2013). Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 
14.
Maksim, M., Wiśniewski, Z., Wojdyło, M. (2018). Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia. Teoria i praktyka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
15.
MPiPS (2015). Dobre praktyki z konferencji regionalnych pt. „Jak wspierać skutecznie? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+”. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Available at: http://analizy.mpips.gov.pl/im... [access date: 26.07.2017].
 
16.
Phillipson, Ch., Smith, A. (2005). Extending working life: A review of the research literature. Department for Work and Pensions. Research Report No. 299.
 
17.
PwC (2018). PwC Golden Age index. Unlocking a potential $3.5trillion prize from longer working lives. Executive summary. Available at: https://www.pwc.co.uk/economic... [access date: 13.02.2019].
 
18.
Scharle, Á. (2012). PES and older workers. Toolkit for Public Employment Services. Brussels: European Commission Available at: https://ec.europa.eu/social/Bl... [access date: 26.07.2017].
 
19.
Ustawa (2004). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 [Journal of Laws of 2004 No. 99, item 1001, consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 1482].
 
20.
Weishaupt, J.T. (2011). From the Manpower Revolution to the Activation Paradigm. Explaining Institutional Continuity and Change in an Integrating Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 
ISSN:1640-1808